Vážení čtenáři!

Iniciátory výzvy adresované ústeckému zastupitelstvu zajímá váš názor na celou věc. Výzvu můžete podpořit, nebo ji odsoudit. Učiňte tak, prosím, v diskuzi pod tímto textem. Zachovejte při tom slušnost a pokud možno, podepište se svým jménem, napište místo bydliště a případně i svůj mail. A především se nestyďte vyjádřit svůj názor. I vy můžete mnohé ovlivnit!

Celé znění výzvy i podpisy těch, kdo ji zatím podporují, najdete níže. Můžete si přečíst i všechny dosud publikované související články (vpravo).

Kociánka: Výzva zastupitelům

Město Ústí nad Orlicí je v situaci, kdy má jedinečnou příležitost dokončit transformaci části území centra o rozloze 2,3 hektaru na důstojnou společensko – oddychovou zónu.

V území je nádherná Hernychova vila s parkem, nachází se zde plocha před kulturním domem, plocha před novostavbou budovy ZUŠ, park u Střední zdravotnické školy. Východní hranou území je fasáda „bývalého okresu“, severní hranou pak fasáda Perly.

Území prochází postupnou transformací od poloviny devadesátých let, kterou dosud úspěšně řídily všechny územní a regulační plány za vzácné shody všech architektů, kteří se buď přímo nebo nepřímo na transformaci území nějak podíleli, ať byli s městem Ústí přímo spjati nebo jen vývoj z povzdálí sledovali.

Dnes, kdy se konečně naskytla příležitost získat na dokončení započaté transformace podstatnou část finančních prostředků od Evropské unie, se Město zcela nepochopitelně rozhodlo, že nebude ctít započaté úsilí, popře logiku svého vlastního územního plánu a vydá se jinou cestou.

Vážení zastupitelé, v současnosti máte přislíbenou dotaci ve výši 37 mil. Kč, kterou máte s městskými 25 mil. Kč vkládat do investice na řešení prostoru, který nedisponuje ani takovým závažným dokumentem, jakým je územní rozhodnutí, aby bylo možné posoudit všechny aspekty dopadů takového řešení v území o rozloze 2,3 hektarů. Řešení nepřekládá Smetanovu ulici do nové stopy, která zásadně podmiňuje úspěšné dokončení transformace území.

Namísto komplexního řešení se máme spokojit s návrhem jednotlivých ploch bez potřebných a logických urbanistických souvislostí. Jednotlivé fragmenty jsou vytvářeny zcela účelově jen proto, aby se nedalo prohlásit, že každý jednotlivý prvek je v rozporu s územním plánem. Z parku před zdravotnickou školou má vzniknout trochu jiný park, plocha před kulturním domem má být trochu jinou plochou, stávající Smetanova ulice má být trochu jinou Smetanovou ulicí, ve které se mají proplétat pěší s projíždějícími automobily a motocykly. Úplně ignorována je trasa cyklostezky.

Vážení zastupitelé, dojde-li k realizaci řešení, které dnes Město připravilo, bude na dlouhá léta promarněna jedinečná příležitost vybudovat z této části centra skutečně plnohodnotnou společensko – oddychovou zónu.

Vážení zastupitelé, Vaše hlasování není hlasováním o dotaci 37 mil. Kč, ale o promarnění či nepromarnění jedinečné příležitosti. Jsme toho názoru, že než v konkrétním území realizovat věci polovičatě nebo špatně, je lépe neudělat nic.

My, níže podepsaní občané, jsme připraveni podle svých možností přispět k nepromarnění uvedené příležitosti, protože nám na prostředí, charakteru a budoucím obrazu města skutečně záleží. .

Ing.arch. Jiří Ehl
Prof. Ing.arch. Akad.arch. Jiří Suchomel
Ing. arch. Vladimír Rozehnal
Ing. arch. Ivan Šrom
Ing. arch. Petr Kulda
Ing. arch. Zdeněk Ent
Ing. Vladimír Ent
Ing. arch. Karel Blank
Ing. arch. Marek Blank
arch. Miloš Sedláček
Ing. Jan Sedláček
Ing. Michal Kokula


PhDr. František Musil, CSc
Pavel Sedláček
Ing. Václav Klička, CSc
Mudr. Jiří Ehl
Mgr. Jiří Holubář
RnDr. František Šafář
Ing. Ján Blaško
Mgr. Věra Blašková
Ing. Zuzana Lebedová
Ing. Petr Šedaj
Hana Brandtová
Michal Köpping
Jaroslav Strnad