Barevně rozlišené pytle – modré na papír, žluté na plasty a oranžové na tetrapaky – potom lidé pouze postaví před dům a o zbytek se už postará město.

Sváží i bioodpad

Tato služba je v Žamberku možná díky spolupráci s firmou Eko–Kom, potvrdila vedoucí odboru: „Podle množství a druhu předaného odpadu dostává město od firmy odměnu. My jsme museli vytvořit podmínky pro tříděný sběr odpadů, nakoupit zvony a zajistit svoz.“ Ten probíhá jednou za měsíc a množství vytříděného odpadu stoupá. Součástí ekonomické stránky věci je vedle odměny za vytříděný odpad také fakt, že obalové materiály nekončí v popelnicích a nezvyšují tak náklady na svoz a odstranění komunálního odpadu, který končí na skládce. Ekologická stránka je zřejmá – recyklované materiály se znovu využijí.

Netřídí se jen obalové materiály, ale také bioodpad. Jednou za čtrnáct dní je z několika vytipovaných lokalit svážen také bioodpad. Ten končí v nové kompostárně v Dlouhoňovicích, kterou nedávno město za podpory Evropské unie a státu vybudovalo. K tomuto kroku město jednak tlačí Evropská unie a její limity, svou roli však hraje i ekologie. „Každé třídění přináší náklady navíc. Kam se jezdí pro bioodpad, tam se jezdí i pro směsný komunální odpad, to znamená, že se do stejných míst zajíždí dvakrát. Až bude třídění tak účinné, že se množství odpadů v popelnicích sníží o polovinu, tak bude četnost svozu stejná - popelnice se budou moci svážet jednou za čtrnáct dní. Navíc se nepojede až do Ekoly, ale jen do Dlouhoňovic,“ uzavřela Červená.

 

 

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.

Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku.

Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou zveřejněny na www.zamberk.cz, případně lze o ně požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz, nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Měú Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách pořadatele www.zamberk.cz.

Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny. Soutěž bude probíhat celý školní rok 2007/2008 a do 20.června 2008 obdrží každá přihlášená škola poštou celkové vyhodnocení s případnou pozvánkou na slavnostní předání cen. Do 30.č ervna 2008 budou předány výhercům soutěžní ceny.