P r o h l á š e n í

Primáři, zástupci primářů a vrchní sestry Pardubické krajské nemocnice, a.s. nesouhlasí s odvoláním MUDr. Jana Feřteka, MBA z funkce ředitele nemocnice a člena představenstva PKN a.s., které navrhl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pardubického kraje ing. Josef Janeček na základě zveřejněných důvodů.

Důvody odvolání MUDr. Jana Feřteka jsou cíleně vykonstruované a nepravdivé vzhledem k tomu, že:

- Bilanční rozvaha akciové společnosti pro její činnost v roce 2007 byla jako jediným akcionářem schválena a následně dodržena se zlepšením 3 mil. Kč. Hospodaření společnosti v roce 2007 bylo auditorem schváleno bez výhrad. Jediný akcionář rovněž schválil rozvojovou strategii akciové společnosti a bilanční rozvahu hospodaření pro rok 2008, která je průběžně plněna.

- Na odchody lékařů z pardubické nemocnice byl odbor zdravotnictví KÚ opakovaně upozorňován včetně radního odpovědného za zdravotnictví ing. Josefa Janečka, na tuto vzniklou situaci pan radní nereflektoval potřebnými opatřeními. Stejně bylo upozorňováno opakovaně na nepříznivou situaci v oblasti zdravotních a dětských sester.

- MUDr. Jan Feřtek, MBA vždy hájil zájmy pardubické nemocnice a zájmy pacientů, kteří se zde léčili. Jediný akcionář Pardubické krajské nemocnice, a.s., tj. Pardubický kraj přes proklamaci, že pardubická nemocnice je nemocnicí cílovou pro celý kraj, nic neudělal pro to, aby pomohl nemocnici (viz např. nerovnoměrné rozdělení financí k tzv. oddlužení nemocnic, opakované tvrzení ing. Josefa Janečka, že v pardubické nemocnici se léčí cca 1 - 2% pacientů ze zbývajících „okresů“, které není pravdivé, neboť některá oddělení poskytují péči až 20 – 30% pacientům z mimopardubických okresů).

Zaměstnanci pardubické nemocnice jsou přesvědčeni, že odvolání MUDr. Jana Feřteka, MBA je zástupným problémem, který má odvést pozornost od skutečnosti, že v Pardubickém kraji není vypracován racionální systém zdravotní péče, který by zabezpečil dostatečnou zdravotní péči všem potřebným pacientům.

V Pardubicích 2. července 2008


Dopis četlo a se znění souhlasí 68 vedoucích zdravotnických pracovníků (primáři, zástupci primářů a vrchní sestry) jednotlivých oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s., přičemž 18 vedoucích zdravotnických pracovníků je mimo nemocnici na dovolené a nemohli se vyjádřit. Se zněním dopisu souhlasí rovněž 25 zaměstnanců ředitelství a technických oddělení.