Korespondence mezi starostou města Jaroslavem Zedníkem a Nadací Proměny kvůli rozhodnutí o zrušení finanční podpory na nový park pokračuje. Po vzájemném napadání a obviňování z laxnosti či neserióznosti si už nadace nechce „psát“ jen se starostou, ale rovnou s celou radou města.

Se starostou „nemluví“

V těchto dnech obdržela rada odpověď na otevřený dopis starosty, který nadaci odeslal v polovině října. „Reagovali jsme na znění dopisu i další informace, které se za uplynulý měsíc objevily. Vzhledem k tomu, že pan starosta svými aktuálními tvrzeními projektu nepomáhá a několikrát deklaroval, že nemá zájem o další spolupráci, považujeme další jednání za bezpředmětná. Pokud bude chtít správní rada dále jednat, tak bude jednat s radou města, ne jen s panem starostou,“ vysvětlila mluvčí nadace Petra Hrubošová.

Zatímco probíhá korespondence, ke které Jaroslava Zedníka vyprovokovalo nenadálé jednostranné rozhodnutí nadace, projekt na založení nového parku Benátky žije dál. Ačkoli spolupráce skončila, čtyři projekty vzešlé z architektonické soutěže – včetně vítězného „Parku na lávkách“ - zůstaly v majetku města. To je nyní předkládá veřejnosti a chce slyšet její názor. Prostřednictvím ankety se mohou Českotřebováci vyjádřit k jednotlivým návrhům. „Vyhodnocení ankety bude nejen publikováno, ale uvažuje se i o veřejném projednání připomínek a variant tak, aby bylo zřejmé, že vaše odpovědi a názory nezapadnou. Podle vašich názorů budeme moci připravit novou studii, která bude brát v úvahu i vaše názory,“ obrací se na veřejnost radnice. Město je odhodláno projekt realizovat samo, třeba po etapách s dílčími dotacemi.

Související články naleznete ZDE a anketní lístek a studie parku ZDE


***
DOPIS STAROSTY NADACI


Vážená nadace Proměny,

dne 24. 9. 2009 měla správní rada nadace PROMĚNY rozhodnout o zastavení podpory projektu Park Benátky z důvodu nesplnění, resp. nedořešení požadavků, kterými bylo podmíněno uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. Tuto pro nás nepříjemnou zprávu jsme se dozvěděli dne 29. 9. 2009 z tisku a e-mailu, poté až 1. 10. 2009 z dopisu zaslaného ředitelkou nadace G. Navrátilovou k mým rukám. Vzhledem k tomu, že až do výše uvedeného tiskového prohlášení nám ze strany nadace nebylo vytýkáno žádné nedodržení dohodnutých termínů ani nedodání podkladů, jsme velice překvapeni rozhodnutím správní rady. Protože si nejsme jisti, zda správní rada obdržela veškeré podklady pro své rozhodnutí, sdělujeme Vám naše stanovisko k celé záležitosti.

V průběhu přípravy společného projektu Park Benátky docházelo z Vaší strany k navyšování někdy až nesmyslných požadavků (viz požadavek na zrušení firmy MIKA a z mého pohledu nepochopitelné výměny Vašich projekčních manažerů).

Tuto funkci zastávala do konce ledna 2009 Ing. Olga Strnadová. Od 16.2.2009 do 23.2.2009 byla obsazena MgA. Davidem Töpperem, kterého vystřídal Zbyněk Liška (v období dvou měsíců). Po jeho odchodu nebyla funkce obsazena vůbec a veškeré přípravné práce spadající do kompetence projektového manažera převzala do doby výběru nového pracovníka Petra Hrubešová (tisková mluvčí Vaší nadace). Do dnešního dne nebyla pozice obsazena zodpovědnou osobou s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi při řízení obdobných projektů.

Dokáži pochopit, že v době celosvětové krize mohlo dojít k horšímu naplňování nadačního fondu, dokáži pochopit i jiné důvody, které mohly nadaci vést k takovémuto rozhodnutí. Ale je pro mne nepřijatelné – po tříměsíční nekomunikaci s námi - hledat důvody na straně Města. Už samotné vypovězení smlouvy je pro mne nepochopitelným komunikačním kolapsem. Možná jsem byl jinak vychován, ale přijde mi minimálně slušné, pokud se nadace rozhodla přístupovou smlouvu nepodepsat, sejít se s vedením Města a tuto záležitost oficiálně sdělit a případně okomentovat důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí. Co si mám myslet o způsobu jednání ze strany nadace, když důvody, které vedly k odstoupení od toto smlouvy, mi jsou zaslány po dvojí urgenci týden po vypovězení smlouvy a teprve poté, co jste tuto informaci mediálně zveřejnili?

Dovolte mi krátkou rekapitulaci plnění našich kroků v přípravě projektu.

Po několika jednáních k upřesnění požadavků jsme dne 14. 7. 2009 zaslali jejich řešení, včetně popisu situace.


Požadavky nadace PROMĚNY:

1. Výkup pozemků ppč. 3312/17,32,33,34.

Město Česká Třebová předmětné pozemky vykoupilo a je jejich výlučným vlastníkem. Výpis z katastru nemovitostí byl nadaci PROMĚNY zaslán dne 29. 4. 2009.

2. Smluvní závazek - Nadace požaduje uzavření smlouvy mezi Městem Česká Třebová a společností KSK, veřejná obchodní společnost na odkoupení pozemku parc. č. 3312/14, nebo pronájem tohoto pozemku na dobu minimálně 20ti let.

Podle vyjádření spolumajitele společnosti KSK, veřejná obchodní společnost je předmětný pozemek určen jako rezerva pro případné rozšíření firmy (v územním plánu je však pozemek veden jako „zeleň ostatní“), a proto ho nechtějí prodat ani pronajmout.
Město Česká Třebová proto dne 14. 7. 2009 nadaci navrhlo (viz příloha č. 1), že tento požadavek zajistí prostřednictvím závazku Zastupitelstva města Česká Třebová o zachování funkčního zařazení pozemků v územním plánu Města Česká Třebová na požadovanou dobu minimálně 20 let od doby kolaudace parku, a to schválením na nejbližším zasedání ZM v měsíci září 2009. Nadace s tímto řešením souhlasila. Tento závazek byl schválen dne 16. 9. 2009 a nadaci to bylo sděleno dne 22. 9. 2009 (viz příloha č. 2).

3. Smluvní závazek Pardubického kraje o zřízení průchodu přes nemovitosti kraje (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) + schválení (např. RM) vícenákladů spojených se zřízením dalších vstupů do území (vč. z Husovy ulice). Nadace požaduje od města písemný závazek, že město zajistí na své náklady zřízení 4 vstupů do parku včetně vybudování 2 lávek přes řeku Třebovku (a to do začátku realizace projektu) a navazující cestní síť s osvětlením (a to do ukončení realizace projektu).

Písemný závazek byl nadaci zaslán dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1). Dále nad rámec požadavků byl nadaci upřesněn a navržen následující další postup. Nadace neměla k tomuto připomínky.

První přístup (hlavní) přes řeku je plánován v místě u hokejbalového hřiště (ve směru od komunikace a cyklostezky v Benátkách) a bude navazovat na cestní síť zřízenou v parku. V tomto místě bude vybudován most, a to v šířce, která umožní i přístup pro budoucí mechanizaci a obsluhu parku. V době výstavby parku zde bude osazen provizorní most pro těžkou techniku. Vstup se nachází na pozemku ve vlastnictví Města Česká Třebová.
Mostní provizorium s potřebnou únosností pro stavební mechanizaci (provizorní přemostění vodního toku) vyžaduje zpracování stavebně projektové dokumentace v příslušném rozsahu, které bude provedeno v průběhu IV. Q 2009 (finančně bude předmětem III. rozpočtové změny roku 2009 a rozpočtu pro rok 2010). Dislokace bude v prostoru hokejbalového hřiště. V tomto místě bude umístěn následně i „trvalý most“ pro přístup mechanizace pro vlastní údržbu parku - hlavní vstup do parku - společné využití části projektových a stavebních prací.
Pro zajištění výše uvedeného je nutné (ze zákona) provést územní řízení, stavební řízení a výběr zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Na tomto požadavku se již začalo pracovat a z jednání má město Česká Třebová první výstupy.

Druhý přístup (vedlejší) přes řeku ve směru od Husovy ulice je možný přes pozemek pč. 3354/3 v k.ú. Česká Třebová, který je ve vlastnictví Města Česká Třebová. V tomto místě bude městem vystavěna dřevěná lávka pro pěší. Pro zajištění vstupu do parku přes řeku Třebovku budoucí lávkou pro pěší z Husovy ulice je třeba standardně zpracovat stavebně projektovou dokumentaci v příslušném rozsahu. Bude předmětem rozpočtu pro rok 2010 a realizace bude koordinována s pracemi na vlastní výstavbě parku. Pro zajištění výše uvedeného je opět nutné provést územní řízení, stavební řízení a výběr zhotovitele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Přípravné práce také již začaly. Výsledné řešení by mělo vycházet z projektové dokumentace parku, aby došlo k propojení komunikací. Projektová dokumentace však dosud nebyla zpracována.

Třetí přístup (hlavní) od sportovišť Na Skalce prochází mezi areálem SOŠ a SOU TO a nově vybudovaným zimním stadionem. Vstup se nachází přes pozemek ve vlastnictví Města Česká Třebová. Není proto potřeba smluvní závazek kraje o zřízení průchodu přes nemovitosti kraje.

Čtvrtý přístup (vedlejší) je možný buď ve směru od sportovního areálu Na Skále, a to jeho starší části u volejbalových kurtů a objektu sokolovny, nebo přístupem od ulice Skalka průchodem za budovami SOŠ a SOU TO.
Přístup přes sportovní areál Na Skále je možno řešit s využitím terénních nerovností průchodem přes areál SOŠ a SOU TO a navazující na třetí (hlavní) přístup.
U přístupu od ulice Skalka se jedná o průchod za budovami SOŠ a SOU TO. V této věci již proběhla jednání se zástupcem SOŠ a SOU TO (dne 10. 7. 2009) i s Pardubickým krajem o možnosti převodu pozemků pod panelovou cestou a pozemku ve svahu nad ní, včetně odstranění regulační stanice. O tomto byla nadace informována dopisem ze dne 11. 9. 2009 (viz příloha č. 4).
Za účelem zajištění tohoto přístupu Město Česká Třebová zaslalo oficiální žádost na Pardubický kraj (směna pozemků) a RWE (demolice regulační stanice - v současné době se nevyužívá, kotelny v areálu školy jsou vybudovány jako středotlaké a objekt regulační stanice může být po zemním propojení plynovodu odstraněn). Převody nemovitostí ve vlastnictví územně samosprávných celků (kraj, obec) podléhají zákonným postupům. Tyto převody je nutno projednat v orgánech kraje, schválit a zkoordinovat s městem. Celý tento proces trvá zhruba 9 měsíců. Město Česká Třebová se nemůže zavázat za jiného vlastníka nemovitosti! Tento požadavek byl navíc vznesen dodatečně, až na základě vybrané studie.

Nadaci návrh řešení zaslán dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1) a upřesněn dne 4. 8. 2009 (viz příloha č. 3). Ze strany nadace bez připomínek.

4. Písemné vyjádření majitele/lů firem za Třebovkou k pohledovému a zvukovému odclonění výroben (zejm. k jejich ochotě umístit odclonění na jejich pozemku, podílet se na spolufinancování, následné údržbě). Nadace požaduje od města písemný závazek, že pohledové a zvukové odclonění bude vyřešeno nejdéle do konce realizace projektu.

Město potvrdilo řešení, jež má ve svém závěru vést k odclonění výrobních hal na protějším břehu řeky Třebovky, a které by přispělo ke zkvalitnění prostředí parku.
Dne 13. 7. 2009 proběhlo v této věci jednání s Ing. Jiránkem (ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o). Ten posléze navrhl, aby odclonění bylo součástí projektové dokumentace parku a až poté byl výsledek projednán s výše uvedenými firmami. Město navrhlo, že zajistí financování. Návrh tohoto řešení byl zaslán nadaci, která neměla k tomuto připomínky.

5. Smluvní závazek Lesů ČR o spolupráci při realizaci parku a následné údržbě sousedícího lesního pozemku parc.č. 3348/1 + příslib zajištění dalšího vstupu do parku přes tuto lokalitu.

Město Česká Třebové jednalo s vlastníkem uvedeného lesního pozemku státním podnikem Lesy Česká republika o výše uvedeném, avšak neúspěšně. Dle našich informací je před podpisem smlouva mezi Lesy Česká republika, s.p. a J. Škrkoněm, současným vlastníkem pozemků, které se nacházejí nad předmětným lesním pozemkem.
Pokud dojde k podpisu této smlouvy, stane se vlastníkem lesního pozemku soukromá osoba, která jej však ze zákona nemůže oplotit. Na tento lesní pozemek je zpracován v současné době lesní hospodářský plán (LHP), platný po dobu 10 let, který neumožňuje těžbu stromů. Soukromý vlastník může převzít obsah tohoto LHP, popř. provést minimální těžbu po dohodě s lesním hospodářem jako vlastník pozemku, na který nebyly zpracovány lesní hospodářské osnovy (LHO). Údržba tohoto pozemku je tedy již řešena LHP. Vstup je dle zákona o lesích volný.
Nadaci sděleno 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1), od této doby se nadace k tomuto nevyjádřila.
Koncem června jsem projednal s budoucím vlastníkem J. Škrkoňem možnost užívání 4 m širokého pásu podél řeky za účelem průchodu do parku od plánované výstavby „residence Bavlnka“. Výše uvedené by se řešilo formou nájemní smlouvy. Toto potvrzení však můžeme dodat až v okamžiku, kdy se stane J. Škrkoň vlastníkem předmětného pozemku.

6. Závazný harmonogram souvisejících aktivit
- ukončení provozu fy MIKA + odstranění provozovny, odstranění komínu kotelny – písemný závazek města, že bude odstraněno do zahájení realizace projektu
- písemné výstupy z jednání s vlastníky nemovitostí.

Město Česká Třebová projednalo se společností MIKA a.s. její záměr o působení v této lokalitě. Společnost MIKA a.s. nemá žádný harmonogram ukončení provozu a ani v nejbližší době neplánuje ukončení výroby. Tento požadavek se nám jeví jako poměrně „absurdní“.
Předmětný komín není součástí výrobního areálu společnosti MIKA a.s. Dne 17. 8. 2009 Město Česká Třebová požádalo vlastníka stavby Pardubický kraj o její odstranění. Pardubický kraj požádal o vyjádření uživatele objektu SOŠ a SOU TO, který mu dne 2. 9. 2009 sdělil, že je možno žádosti města vyhovět (viz příloha č. 4). V současné době věc projednávají orgány Pardubického kraje.
Nadaci sděleno dne 11. 9. 2009.
Protože je k tomuto potřeba nejen vůle, ale i značné finanční prostředky, je nutno tyto náklady zahrnout do rozpočtu na rok 2010. Toto nám bylo přislíbeno, ale oficiální vyjádření od Pardubického kraje lze předpokládat, vzhledem ke lhůtám vyplývajícím ze stavebního zákona, nejříve v červnu 2010.

7. Písemný závazek města, že na vlastní náklady zajistí přístup pro mechanizaci do parku.

Za účelem přístupu mechanizace do území při vlastní realizaci parkových úprav město zajistí mostní provizorium v místě dislokace budoucího stálého přechodu přes řeku Třebovku do prostoru parku, a to v lokalitě za hokejbalovým hřištěm. Umístění mostu bude termínově vázáno na zahájení výstavby parku. Vzhledem k tomu, že není zpracovaná projektová dokumentace parku Benátky, nelze ani poskytnout harmonogram těchto prací, protože jsou vázány na tento projekt.
Dále více viz také bod 3. Písemný závazek byl nadaci zaslán dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1).

8. Písemné vyjádření města, jak bude řešeno vybudování případného WC v rámci projektu v lokalitě Parku Benátky (je zde kanalizace???)

Město Česká Třebová si v rámci rozvoje daného území nechalo zpracovat studii „Objekt šaten hokejbalového hřiště“ (Ing. Arch. Martin Hájek, srpen 2008), která by měla zajistit zázemí pro sportoviště v lokalitě Benátky a která poskytne v daném území nezbytné sociální a technické zázemí. Navržený objekt u hokejbalového hřiště s menším parkovištěm (cca 12-15 parkovacích míst) ve svých dvou podlažích umožní vznik nejen šaten a zázemí pro sportovce, ale zároveň i umístění WC, umývárny a technických místností. V druhém nadzemním podlaží bude vybudován bufet a místnost pro občerstvení. Studie nového objektu a jeho následná výstavba bude realizována nejen pro potřeby sportovců a hokejbalového hřiště, ale i budoucího parku Benátky a vyřeší tak i další požadavky nadace PROMĚNY. Vizualizaci projektu jsem předal osobně ředitelce nadace na jednání dne 19. 6. 2009. Kanalizace by měla být řešena v rámci celého projektu parku Benátky.
Písemný závazek včetně tohoto vyjádření byl nadaci zaslán dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1).

9. Písemné vyjádření města k inženýrským sítím v dané lokalitě obecně. (Jak bude zajištěno-řešeno, pokud bude architekty navrhnuto v rámci projektu zřízení občerstvení, kavárny apod.)

V současné době nejsou na území budoucího parku žádné inženýrské sítě. Na základě zpracování projektové dokumentace parku Benátky a v ní zapracované potřebě veřejného osvětlení a přístupu k pitné vodě zajistí tyto požadavky město Česká Třebová prostřednictvím svých společností Eko Bi s.r.o. (veřejné osvětlení) a Vodárenské společnosti Česká Třebová, s. r. o. (vodovodní přípojka).
Písemný závazek včetně tohoto vyjádření byl nadaci zaslán dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1). Více také viz bod 8.

10. Písemné vyjádření města, jak bude řešen přístup pro údržbu parku po realizaci projektu (kde).

Detailně viz bod 3.

11. Geologický průzkum – písemný závazek na jeho zpracování. V případě, že město nemá zpracován geologický průzkum daného území, žádáme o zpracování a dodání nejpozději k 1. 10. 2009.

Město Česká Třebová se písemně zavázala k zpracování geologického průzkumu dne 14. 7. 2009 (viz příloha č. 1). Předpokládali jsme (jak bývá obvyklé), že konkrétní geologický průzkum by se prováděl na základě projektové dokumentace a stavební specifikace vyplývající z projektu (kterou do dnešní doby nemáme.)
V průběhu přípravných prací zaslal dne 4. 8. 2009 Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic, následující návrh řešení (viz příloha č. 3).
„Základem je pohled na lokalitu z hlediska platného Územního plánu obce z roku 2005 a jeho změn - lokalita je evidována hydrologickým posudkem - kartou - jako skládka č.86 „Za skálou, Česká Třebová“ (kód 621757 Česká Třebová), umístěná pod terénem a rekultivovaná po ukončení provozu. Vzhledem ke skutečnosti, že od doby ukončení provozu a provedení rekultivace uplynulo více jak 40 roků, považuji území za stabilizované (ukládal se převážně stavební odpad a výkopová zemina) pro připravovaný projekt. Hydrogeologická stratifikace podloží skládky dále uvádí skladbu 0,0 až do - 2,0 m hlinito-kamenité sutě a dále do - 30,0 m pískovec. Tektonické zlomy a sesuvy v předmětné lokalitě nejsou identifikovány (pásmo Semanínského zlomu je na opačné straně města).
Po prostudování vítězné studie ateliéru ZAHRADA NAD METUJÍ - textová i grafická část - konstatuji, že :
- hydrotechnické stavební zásahy nejsou vůbec (stavby vyžadující zásah do terénu - zahloubení, založení),
- zakládání konstrukčních vrstev klasických cest se nepředpokládá (stavby vyžadující zásah do terénu - zahloubení, založení),
- stávající panelová cesta k trafostanici v případě potřeby bude jako rekonstrukce ve stávajícím trasování - nic nevyžaduje,
- případná výstavba oplocení zámečnickým plotem - nic nevyžaduje,
- založení dřevěných staveb (piloty lávek, pergoly a prvky dětských hřišť, zapuštěné do terénu případně osazení do betonových patek) - nic nevyžaduje
- vedení NN pro napájení veřejného osvětlení a sloupy veřejného osvětlení - nic nevyžaduje.
Provedení případného IGP v souvislosti se stavbou mostu, resp. lávky pro pěší nábřežní opěrné pilíře, bude součástí stavebně projektové dokumentace těchto staveb a jeho rozsah bude stanoven odpovědným projektantem.
Provozy v bezprostředním okolí lokality budoucího parku (jmenovitě společností TECHPLAST, IMS Drašnar, MIKA) vznikly v době po provedení rekultivace bývalé skladky a nemají vliv svými výstupy (vyráběný produkt) na to „ … co vše se nachází pod povrchem …“, jak uvádíte ve svém mailu ze dne 30. 6. 2009.
Výše uvedené mne vede k závěru, že není nutné provádět IGP v rozsahu dle již zmíněného mailu, vzhledem k navrženému způsobu a provedení „stavebních prvků“ budoucího parku dle studie a doporučuji omezit se pouze na IGP stavby mostu a lávky pro pěší z podstaty věci.“
Na tento návrh bylo ze strany nadace dne 5. 8. 2009 odepsáno v tom smyslu, že návrh k řešení rozsahu GP vzali na vědomí a tyto informace budou předloženy na dalším zasedání správní rady v druhé polovině září 2009.

Ani po opakovaných urgencích jsme se nedozvěděli, které požadavky ze strany nadace nebyly Městem Česká Třebová splněny. Nadaci jsme průběžně poskytovali podklady a informace k prováděným pracím. Jak vyplývá z výše uvedeného, písemné závazky jsme poslali v dopise ze dne 14. 7. 2009. Pokud jste považovali formulace našeho závazku za nedostatečné, bylo by vhodné, abyste nás upozornili, že požadujete jinou formulaci písemných závazků. Toto nám však z Vaší strany nikdy sděleno nebylo. Co se týče plnění termínů, jak vyplývá i z výše uvedeného, některé požadavky byly zcela nezávislé na naší vůli a jejich plnění zcela záviselo na třetích osobách (Pardubický kraj, Lesy ČR, MIKA a.s. a jiné fyzické a právnické osoby).

Některé požadavky neměly s ohledem na místní podmínky smysl nebo byly neproveditelné (nesmyslný požadavek na zrušení firmy MIKA, která má postavenou svou provozovnu na svém pozemku, vyrábí ve své vlastní provozovně a mimo jiné zaměstnává cca 40 našich občanů).

Toto jsme Vám opět sdělili s návrhem řešení. Odpověděli jste, že danou problematiku projednáte, ale s výsledkem jste nás neseznámili.

Není pravdou, že jste požadovali pouze zavázání se k vyřešení jednotlivých kroků do určitého termínu ve vztahu k plánované výstavbě parku. Jak je uvedeno výše, e-mailem ze dne 29. 5. 2009 nám byly zaslány požadavky včetně očekávaných výstupů. Těmito výstupy byly i smluvní závazky třetích stran (viz body 3. – 6.) Na plnění těchto požadavků Město pracovalo a průběžně zasílalo výstupy.

Na závěr bych chtěl připomenout, že ze všech uchazečů o grant Vaší nadace jste Město Česká Třebová vybrali sami, dobrovolně, o své vůli. A velice mne mrzí, že hledáte zástupné problémy a nechcete nám sdělit pravý důvod, který Vás vedl k odstoupení od tohoto projektu.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o osobní projednání věci, abych mohl správní radu detailně informovat o plnění požadavků nadace a námi učiněných kroků.

S úctou

Jaroslav Zedník
starosta města

V České Třebové dne 12. října 2009

Přílohy:
- příloha č. 1 – Zajištění požadavků nadace PROMĚNY Park Benátky, Česká Třebová ze dne 14. 7. 2009
- příloha č. 2 – e-mail ze dne 22. 9. 2009
- příloha č. 3 – e-mail ze dne 5. 9. 2009 a 4. 9. 2009 (společně)
- příloha č. 4 – dopis ze dne 11. 9. 2009

***
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ NADACE PROMĚNY K REAKCI MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ
NA ZASTAVENÍ PODPORY PROJEKTU BENÁTKY

(3. listopadu 2009) Praha – Nadace PROMĚNY na konci letošního září zastavila podporu projektu na založení parku Benátky v České Třebové. Příjemcem nadačního příspěvku v celkové výši až 25 milionů Kč mělo být město Česká Třebová. Důvodem zastavení podpory bylo nesplnění závazku města podmiňujícího uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. Reakce města, v této věci zastupovaného starostou Jaroslavem Zedníkem, mohla nadace sledovat převážně prostřednictvím médií, v polovině října starosta zaslal „otevřený dopis“ správní radě nadace. Toto prohlášení shrnuje obsah konečného stanoviska nadace PROMĚNY postoupeného Radě města Česká Třebová dne
29. 10. 2009.
Ačkoliv starosta Jaroslav Zedník opakovaně hledá odpovědnost za neúspěch města na straně nadace, důvod zastavení podpory projektu Benátky zůstává pro nadaci nezměněn: město v daném termínu neumožnilo uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. Zde je nutno podotknout, že nadace PROMĚNY (obecně) poskytuje nadační příspěvky na realizaci veřejně prospěšných projektů, které jsou a zůstávají projekty měst a obcí (příjemců nadačních příspěvků). Nadace projekty nerealizuje, pouze vymezuje podmínky, za kterých poskytuje finanční podporu městům a obcím. Jejich splnění či nesplnění posuzuje na základě jimi předložených podkladů. Starosta České Třebové vyjádřil pochybnost nad tím, zda byla správní rada nadace seznámena se všemi městem předloženými materiály. Správní radě byly na jejím zářijovém zasedání předloženy veškeré informace, které měla nadace v té době od města k dispozici, a právě na jejich základě správní rada rozhodla o zastavení podpory projektu Benátky. Starosta svými aktuálními výroky pouze nevratně zpochybňuje dosavadní práci lidí z města pověřených přípravou projektu, již několikrát vyvrátil či zpochybnil informace, které město nadaci doposud předložilo.

Kromě všech dosavadních pochybení města spatřuje nadace PROMĚNY jako nejzávažnější následující dvě oblasti:

1. komentáře města k rušení provozovny firmy MIKA
O chystaném zrušení soukromé provozovny v bezprostředním sousedství parku Jaroslav Zedník osobně informoval již výběrovou komisi nadace před více než rokem (v září 2008) v rámci grantového řízení. Tuto informaci následně nadaci písemně potvrdila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Česká Třebová Ing. Ivana Vrbická, která byla rozhodnutím Rady města č. 498 dne 23. 5. 2008 zplnomocněna jako „osoba odpovědná za realizaci projektu Park Benátky“. Správní rada nadace mj. na základě tohoto potvrzení v říjnu 2008 rozhodla o jednom z vítězů grantové výzvy 2008: městě Česká Třebová. Nadace v žádném případě nepožadovala zrušení firmy MIKA, ke smlouvě o nadačním příspěvku požadovala předložení závazného harmonogramu rušení provozovny firmy MIKA v sousedství parku. Jak vyplývá z e-mailu zaslaného nadaci dne 13. 10. 2008 (příloha 1), o rušení této provozovny v horizontu nejdéle dvou let byl starosta města informován prokuristou firmy.

2. postup města v návaznosti na uskutečněnou architektonickou soutěž na návrh urbanisticko-architektonického řešení nového parku Benátky (Cena nadace PROMĚNY 2009)
Architektonická soutěž byla vyhlášena na začátku letošního roku - nadací a městem jako spoluvyhlašovateli. Město mělo jedinečnou příležitost získat čtyři velmi kvalitní a cenné návrhy pouze díky nadaci. Ta městu poskytla nadační příspěvek ve výši 200 tisíc Kč určených na vyplacení cen, náklady na přípravu soutěže - dalších bezmála 42 tisíc Kč - hradila ze svých provozních prostředků. K účasti v soutěži byly vyzvány čtyři renomované ateliery, pro vyhlašovatele by měla být čest, že všechny účast přijaly. Porota, která hodnotila soutěžní návrhy, byla složena z nezávislých odborníků, zástupců nadace
a zástupce města. Soutěžní podmínky připravené v souladu s pravidly veřejných architektonických soutěží dle České komory architektů byly mj. schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 1148 ze dne 3. 12. 2008. Porota letos v květnu jednomyslně rozhodla o vítězném návrhu – „parku na lávkách“ z atelieru ZAHRADA NAD METUJÍ. Správní rada nadace následně výběr soutěžní poroty jenom potvrdila. Tolik k tvrzení pana Zedníka, že návrh vybrala nadace bez konzultace s městem.
Ačkoliv investor nemusí realizaci projektu zadat vítězi soutěže, je povinen respektovat autorská práva a práva distribuce myšlenek z projektů. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů. Pan Zedník se svými výroky na adresu soutěže už jen z morálního hlediska dotýká jak vítězného týmu autorů, tak ostatních soutěžících, odborníků v porotě i samotné České komory architektů. Podle nadaci dostupných informací město s plánovaným postupem „veřejné ankety“ autory jednotlivých návrhů předem vůbec neseznámilo. Nadace tímto vyjadřuje lítost nad aktuálním postupem města, který znehodnocuje dosavadní práci mnoha lidí, jež věnovali svůj čas a odborné znalosti projektu Benátky.
Po posouzení dosavadního postupu města Česká Třebová považujeme další jednání
o podpoře projektu Benátky za ukončená. Bereme na vědomí záměr města projekt dokončit i bez další spolupráce s nadací PROMĚNY. Distancujeme se od jakýchkoliv nestandardních postupů ve vztahu k výsledkům architektonické soutěže a jejím účastníkům.
Jitka Přerovská, tajemnice správní rady nadace PROMĚNY pověřená jednáním jménem správní rady

PŘÍLOHY: 1. kopie e-mailu zaslaného nadaci dne 13. 10. 2008
2. rekapitulace přípravy a plánovaného harmonogramu projektu Benátky


INFORMACE PRO MEDIA POSKYTUJE:
Petra Hrubošová
e: hrubosova@nadace-promeny.cz
m: 775 654 314