To všechno jsou situace, které člověk dokáže velmi těžko zvládnout sám. Pomoc najde vedle dosud fungujícího centra ve Svitavách nově také v Žamberku, kde od ledna začalo fungovat Krizové centrum, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho.

close V novém centru lidé najdou pomoc v krizi. info Zdroj: MAS Orlicko zoom_in Podnět k jeho vzniku vzešel od Odboru sociálních věcí v Žamberku, centrum nabízí zdarma okamžitou pomoc a podporu lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči. Ředitel Centra J. J. Pestalozziho Pavel Tvrdík vidí přínos v dostupnosti a odbornosti.

„Několikatýdenní čekací lhůty u naléhavého stavu nejsou možné. Naši odborníci mají služby rozděleny tak, aby byli schopni poskytnout neodkladnou pomoc ihned. Včasná a dostupná pomoc může zabránit rozvoji těžkých krizí, zkratovému či suicidálnímu jednání,“ konstatoval. Podle ředitelky ústecké pedagogicko psychologické poradny Petry Novotné je pak vznik centra poslední kostičkou ve stavebnici sociálních služeb, které zajišťují péči o rodiny v krizi v regionu. "Klienti, kteří neměli prostředky, aby za službami dojeli, se ocitali v pasti. Rodina, dospělí nebo dítě potřebují v krizi svůj prostor a čas, aby mohlo dojít ke změně, a to vše nyní dostali,“ komentovala situaci.

Provoz služby je financován v rámci sítě služeb Pardubického kraje (služby Krizová pomoc a Odborné sociální poradenství). Služby nad rámec zákona č. 108 (Programy pro rodiny, Asistovaný kontakt, Mediace) jsou financovány dotací MAS ORLICKO, z. s. ve výši bezmála čtyři miliony korun. „Vznik centra považuji za příklad velmi dobré spolupráce místních samospráv, kraje, místní akční skupiny a poskytovatelů sociálních služeb. Právě díky této spolupráci došlo ke zmapování potřeb v regionu, k obsahovému vymezení služby i k zajištění financování,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zájemci zde najdou také potřebné poradenství například s bydlením a nezaměstnaností, při sepisování žádostí, odvolání či dovolání k soudu nebo při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rodinám ve složité životní situaci, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) jsou určeny služby Asistovaný kontakt a Mediace. „Je skutečností, že obecně počet ohrožených rodin neklesá. Důvodů je mnoho, ale bez ohledu na příčiny jsou to právě děti, kterých se vážná krize v rodině nejvíce dotkne a do svých životů si často nesou zátěž v podobě traumat a špatných výchovných vzorců. Věřím, že díky krizovému centru se podaří rodičům a jejich dětem včas pomoci tak, aby mohli žít běžný a uspokojivý život,“ uvádí radní Pavel Šotola. Služba se zaměřuje na prevenci rozpadu rodiny nebo zmírnění důsledků rozpadu rodiny. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím sociální, psychologické a terapeutické péče o členy rodiny, mediací nebo komplexním programem Asistovaný kontakt. Ten je indikován např. v případě, že druhý rodič po rozvodu (rozchodu) ztratil kontakt se svým dítětem a má zájem tento vztah navázat. Kladným výsledkem služby je, pokud nemusí být děti umístěny do péče mimo rodinu a pominou nebo jsou eliminovány příčiny, kvůli kterým byla rodina svěřena do péče OSPOD.

Centrum J. J. Pestalozziho je nezisková organizace, která má 26 let zkušeností se sociální prací. Jedná se o jednu z nejstarších a největších neziskových organizací v Pardubickém kraji.