Zde totiž na jaře proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel a dále byly k připomínkování zveřejněny dokumenty strategického plánu.

Diskuze nebyly vlažné

Dodavatelem byla firma AQE advisors. Koordinací byla pověřena   Renata Šedová, v rámci procesu pracovala řídící skupina složená ze zástupců politických stran a uskupení města a čtyři pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé tematické okruhy. Do procesu vstupovali také pracovníci odborů městského úřadu. „Diskuze v žádném případě nebyly vlažné ani formální. Snad proto, že se koncentrovaly na konkrétní projekty a problémy a že jsme ústeckou politickou i mozkovou reprezentaci nutili některá léta neřešená témata tak trochu ´rozseknout´. Ústečtí například v nové strategii uznali, že novou multifunkční sportovní halu by toto celkem malé město zřejmě opravdu neutáhlo a její výstavba nefiguruje v akčním plánu. Nebo že takzvaný hrůzný krček u školy Komenského, snižující přirozenou prostupnost centra, musí kvůli komplikovanosti a jiným prioritám ještě počkat," komentovala proces koordinátorka Renata Šedová. „Z dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 202 respondentů, vyplynulo, že 63 procent jich je spokojeno nebo spíše spokojeno ve městě, kde žijí. To je o něco méně než v jiných městech, kde jsme prováděli podobná šetření. Nadprůměrné hodnocení získala dostupnost a kvalita škol, zdravotní péče a sociálních služeb a počet sportovišť. Nejhůře byl hodnocen stav komunikací, chodníků, dětská hřiště a nabídka pracovních příležitostí. Nejoblíbenějším komunikačním kanálem pro občany jsou webové stránky města těsně stíhané Ústeckými listy," konstatoval Lukáš Nehyba, z dodavatelské firmy.

Tři klíčové oblasti

Strategický plán pracuje se třemi klíčovými oblastmi, pro které byla stanovena opatření a rozvojové aktivity: ekonomický rozvoj a vzdělávání,   kvalita života, doprava, infrastruktura a životní prostředí. Z finanční analýzy hospodaření města vyplývá, že město může dosahovat provozních přebytků a vkládat ze svého běžného rozpočtu do rozvojových aktivit  přes 20 milionů korun ročně. Dalšími zdroji pro financování rozvoje mohou být účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a z Evropské unie, případně příjmy z prodeje nepotřebného majetku.

Konkrétní projekty

Nejpraktičtější částí je vlastní akční plán, který obsahuje návrh konkrétních projektů, jejich prioritu, garanty i náklady, jsou-li již známy. Napříč všemi pracovními skupinami i politickým spektrem má v nejbližších letech vysokou prioritu revitalizace brownfieldu Perla I v centru města. Ta bude po své revitalizaci centrem společenského dění, vzdělávání, inovací i místem pro relaxaci a bydlení. V současné době je zadán regulační plán a následovat bude rekonstrukce a výstavba po etapách a prodej části pozemků soukromým investorům," konstatoval ústecký starosta Petr Hájek.

„Všeobecnou podporu získal také ambiciózní záměr zřídit v Perle regionální IQ centrum vzdělávání a inteligentní zábavy, jakožto centrum podpory talentů, kariérního růstu mladých, tržiště nabídky a poptávky zaměstnavatelů a absolventů a podobně. Projekt velmi podporují okolní obce pověřeného úřadu a velké naděje v něj vkládá také Svaz měst a obcí v rámci celorepublikového projektu Obce sobě," říká koordinátorka strategie i meziobecní spolupráce Renata Šedová.
Pracovní skupina pro ekonomický rozvoj kladla největší důraz na přípravu rozvojových ploch pro podnikatele a investory (konkrétně ve směru na Lanškroun a na Libchavy) s cílem zajistit nové pracovní příležitosti a navrhla do strategie zřízení pozice koordinátora pro podporu podnikání. Město chce efektivněji provozovat své organizace a majetek. Podle strategie bude město v roce 2020 mnohem lépe dopravně vyřešeno a bude prostupnější pro pěší a cyklisty. Přívětivější a originálnější podobu získá centrum města. Strategie však pamatuje také na investice do rozvoje místních částí a zlepšení prostředí sídlišť třeba dalším doplněním hřišť. Strategický plán samozřejmě počítá i s řadou dříve zavedených a dobře fungujících aktivit, jako je grantová podpora kulturních a sportovních akcí a sociálních služeb, zateplení škol, rekonstrukce sociálních zařízení. Strategie počítá s vyspělejším nakládáním se zeleným odpadem a s rozvojem zeleně a parkových ploch.

Jde o věc všech v Ústí

„Vize hovoří o městě Ústí nad Orlicí jako o místě, kde stojí za to žít, s ohledem na okolní krásnou přírodu, dostatek bydlení, dopravní dostupnost, s bohatou nabídkou vzdělávání, kultury a sportu a s dostatkem pracovních příležitostí. Je věcí nás všech, politiků, podnikatelů, učitelů i občanů, jak se nám podaří tuto vizi naplnit," tak vidí strategii starosta Petr Hájek. (rz)