Zástupci obcí, měst a svazků obcí z obou krajů Královéhradeckého i Pardubického na úterním jednání v Rychnově nad Kněžnou definitivně dohodli na založení společné organizace cestovního ruchu a na jednotné propagaci turisticky významného území Orlické hory a Podorlicko. Jde o bezesporu průlomové rozhodnutí. Zúčastnění se sešli v poměrně krátké době již počtvrté a založením společné organizace cestovního ruchu úspěšně završili mnohaleté úsilí.

Sídlo sdružení bude v Rychnově n. K.

Projednáno a jednomyslně schváleno bylo znění zakladatelské smlouvy a stanov nového sdružení právnických osob s názvem Orlické hory a Podorlicko, které bude mít sídlo v Rychnově nad Kněžnou.

Tato společná organizace by měla koordinovat rozvojové aktivity v cestovním ruchu na celém území Orlických hor a Podorlicka, prosazovat jednotnou značku, vytvářet a podporovat turistickou nabídku a produkty cestovního ruchu, včetně jejich propagace a medializace vůči veřejnosti. Měla by také provozovat společný turistický portál, zapojit se do průzkumů veřejného mínění, tvorby strategií a vzdělávacích aktivit v cestovním ruchu a v široké míře spolupracovat se všemi subjekty, které v cestovním ruchu působí, včetně zahraničních.

Nově zakládaná organizace bude otevřena pro vstup dalším subjektům z řad podnikatelů, profesních sdružení i krajů. Přáním všech zakladatelů je, aby nově založenou organizaci cestovního ruchu podpořilo co nejvíce subjektů z Orlických hor a Podorlicka.

Ustavující valná hromada v dubnu

Založením této nové organizace cestovního ruchu by se podařilo po mnoha letech usilovné práce překonat názorovou rozdílnost představitelů samospráv na rozvoj cestovního ruchu na dotčeném území i administrativní bariéru hranic dvou krajů. Termín slavnostní ustavující valné hromady nové organizace Orlické hory a Podorlicko (s oficiální zkratkou OHP) je stanoven na 21. dubna letošního roku, uskutečnit by se měla ve Společenském centru Nový Dvůr v Letohradě. K této významné události mají být přizvány vedle zakladatelů také osobnosti politického života a média.

Novou organizaci bude čekat hned v roce 2009 perná práce. Musí totiž rozjet vlastní činnost a prostřednictvím nového zaměstnance a s pomocí externích odborníků připravit žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na komplexní marketingovou a propagační kampaň Orlických hor a Podorlicka.

Zakladatelé věří, že po dohodě samospráv na území obou krajů naleznou morální i finanční podporu u vedení obou krajů. Vždyť se tak zabránilo dvojkolejnosti při vynakládání financí na cestovní ruch a jeho propagaci v rámci obou krajů, což je výsledek nadmíru pozitivní.

Pro lepší představu, nová organizace Orlické hory a Podorlicko bude zastřešovat území, kde žije přibližně 210 tisíc obyvatel a které má společně cestovnímu ruchu opravdu co nabídnout.

(šed)