Hlavním cílem projektu „Ústí nad Orlicí kanalizace a ČOV" bylo zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů.

Pro připojení dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakončenou čistírnou odpadních vod se vybudovalo 26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi, rekonstruovalo zhruba 5,85 km stávajících kanalizačních sítí a provedla intenzifikace čistírny odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení množství vypouštěného znečištění u vybraných ukazatelů. Práce probíhaly v období od července 2012 do května 2014 a poté následoval roční zkušební provoz. Všechny tyto závazné parametry byly realizací splněny. Na slavnostním ukončení projektu „Ústí nad Orlicí kanalizace a ČOV" poděkoval starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek všem, kteří se na projektu podíleli. Průběh celého projektu za investora Tepvos kladně zhodnotil jednatel společnosti Václav Knejp.