„Základním požadavkem školských odborů je navýšení rozpočtu pro školství o částku tři miliardy korun. S tím, že požadujeme navýšení o tři miliardy korun na zajištění chodu škol a platy zaměstnanců ve školství. Nejde nám tedy jen o platy učitelů. Druhým základním požadavkem je vyjmutí prostředků na přímé výdaje škol zřizovaných krajem z návrhu zákona o rozpočtovém určení daní. Chceme předejít tomu, aby kraje použily převedené prostředky na cokoli, nejen pro kapitolu školství,“ uvedla Hana Štusáková, předsedkyně oblastní rady Odborového svazu pracovníků školství Ústí nad Orlicí.

Bližší informace obdrží představitelé škol, odborů a školských rad při setkání, které oblastní rada připravuje na poslední říjnový den.

Dopis ředitelům škol

Praha 5. října 2007

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás oslovit jako významného představitele regionálního školství. Jsem si vědom, že právě Vy nesete velkou míru odpovědnosti za realizaci rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vlády ČR. Jako jeden(a) z prvních můžete posoudit dopady těchto rozhodnutí v praxi. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství soustavně usiluje o zlepšení současných podmínek pro práci škol, včetně oblasti pracovněprávní a platové. S řadou těchto aktivit jste jistě obeznámen(a), přesto zmíním ty nejaktuálnější.

1) Oblast pracovněprávní

Od konce minulého roku jsme se po dohodě s MŠMT zapojili do přípravy Vyhlášky o pracovním řádu, která měla být v platnosti od ledna roku 2007 a měla řešit mimo jiné i pracovní dobu pedagogických pracovníků. Přes všechny naše snahy tento velmi důležitý a potřebný dokument dosud nevyšel. Vzhledem k tomu, že uvedenou problematiku považujeme za velmi podstatnou pro vytvoření odpovídajících podmínek pro práci pedagogických pracovníků, podařila se nám prosadit změna do návrhu novely zákoníku práce, kterou schválila vláda a v současné době projednává Poslanecká sněmovna P ČR. Touto novelou se pedagogičtí pracovníci zařadí do kategorie zaměstnanců (§ 5 ZP), jimž je umožněno upravit některé pracovní vztahy zvláštním předpisem (tj. zákonem o pedagogických pracovnících). Věřím, že tato novela bude schválena a současné problémy v této oblasti budou vyřešeny k oboustranné spokojenosti jak zaměstnanců (pedagogických pracovníků), tak zaměstnavatelů (ředitelů škol).

Dále jsme iniciovali poslaneckou novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, konkrétně ustanovení § 33 o FKSP. Úpravou chceme odstranit neodůvodněnou diskriminaci bývalých zaměstnanců, kteří se v souvislosti se změnou právní formy škol nemohou podílet na čerpání prostředků fondu.

2) Oblast přípravy státního rozpočtu

Tuto oblast vnímá ČMOS PŠ jako klíčovou pro vytvoření odpovídajících podmínek pro rozvoj vzdělanosti v ČR.

Jsme velmi znepokojeni postojem vlády a ministerstva k návrhu státního rozpočtu v kapitole školství, zejména školství regionálního. Přes všechny naše snahy (petice, jednání s vládními představiteli, oslovení významných osobností, protestní akce a shromáždění …..), ve kterých upozorňujeme na nedostatek finančních prostředků nutných k zabezpečení odpovídajících podmínek pro práci škol zůstávají naše požadavky bez náležité odezvy.

Jako ostudný se nám jeví návrh na zvýšení objemu mzdových prostředků pro roky 2008 a roky další 2009, 2010 pouze o 1,5 %, což bude znamenat při odhadované inflaci pokles reálného platu v roce 2008 minimálně o 3 %. To vše za situace, kdy platy ve školství stále zaostávají za platy srovnatelně kvalifikovaných pracovníků z nevýrobní sféry.

Zkušenosti ukazují, že část platového nárůstu (kolem 1 %) je „spotřebována“ na nárokové platové postupy do vyššího platového stupně. Tzn., že u většiny zaměstnanců, u nichž k platovému postupu v příštím roce nedojde, se samozřejmě sníží hodnota reálného platu ještě více než o uvedená 3 %. Na aktivní a motivační platová opatření ve školství už nezbyde téměř nic.

Ministerstvo školství ústy svých představitelů ale tvrdí, že na tom budeme lépe, že bude dosaženo nárůstu o dalších 1,5 %, tedy 3 % celkem. Mluví totiž o eventuálních dalších vnitřních zdrojích.

Ty se vytvářejí během roku snižováním počtu zaměstnanců, ale na toto snižování nemá ministerstvo už vůbec žádný vliv. Navýšení platové úrovně o dalších 1,5 % je podle našeho názoru naprosto nereálné. Vezmeme-li vývoj v počtu zaměstnanců za poslední období, tj. srovnáme-li počet zaměstnanců v 1. pololetí 2006 s 1. pololetím 2007 došlo k poklesu o necelých 1000 zaměstnanců regionálního školství během jednoho roku. Ke slibovanému navýšení o 1,5 % je potřeba 1,1 mld Kč. Propuštěním 1000 zaměstnanců se získá pouze 335 mil Kč - tedy navýšení o 0,45 %. Aby se navýšily platy o 1,5 % z tzv. vnitřních zdrojů, je zapotřebí odchodu asi 3300 lidí. Sami posuďte, zda-li je to reálné a jaké to může mít důsledky. Navíc jakékoliv tlaky na snižování počtu zaměstnanců vytváří sociální problémy, zhoršují se pracovní podmínky (zvýšení počtu žáků ve třídách,omezení dělení tříd, nárůst přespočetných hodin, přesčasová práce a další), které zužují prostor pro zkvalitňování pedagogického procesu. Tato cesta je pro nás nepřijatelná a není účelné „obětovat“ další rozvoj školství symbolické snaze zlepšit platové poměry jeho zaměstnanců.

Další, pro regionální školství významnou položkou rozpočtu, jsou výdaje v části ostatních běžných výdajů stanovené v §160 školského zákona. Za nejzávažnější problém rozpočtu roku 2008 považujeme právě výrazné snížení disponibilních zdrojů pro ostatní běžné výdaje krajského a obecního školství. Znamená to, že výdaje určené zejména na pořízení učebnic a učebních pomůcek a na zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v krajských a obecních školách poklesnou o téměř 427 mil. Kč, tj. 25%. Přitom i objem těchto zdrojů vyčleněný v roce 2007 považovalo samo MŠMT za objem, který je na zcela minimální úrovni zajištění potřeb v této oblasti. Z nutnosti zajistit mandatorní výdaje pro soukromé a církevní školství, odpovídající jejich reálnému zákonnému nároku, přikročilo MŠMT k takto razantnímu snížení ostatních běžných výdajů krajského a obecního školství. Toto rozhodnutí lze považovat za hazardérské, které bude mít nedozírné následky pro regionální školství. Za tento krok nese plnou odpovědnost současné ministerstvo.

3) Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Vláda ČR schválila návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, jejímž obsahem je převedení běžných výdajů škol a školských zařízení zřizovaných kraji do daňových příjmů krajů. O výdajích na tuto část regionálního školství bude rozhodovat kraj ve své samosprávné působnosti a stát se zbaví významného nástroje, kterým ovlivňuje kvalitu, srovnatelnou úroveň a integritu české vzdělávací soustavy. Nesouhlas s takovým opatřením vyjádřil ČMOS PŠ, ale řada ředitelů škol a také MŠMT a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Pro informaci přikládám společné stanovisko Unie a ČMOS PŠ, v němž jsou podrobněji uvedeny důvody nesouhlasu.

Náš odborový svaz nemůže zůstat lhostejný k dalšímu osudu českého školství. Chceme dál pokračovat ve svých aktivitách, ve kterých budeme (na rozdíl od ministerstva) obhajovat oprávněné potřeby resortu školství.

V současné chvíli jednáme se zástupci politických stran, poslaneckých klubů a se samotnými poslanci ve všech regionech, žádáme je, aby v procesu schvalování státního rozpočtu v poslanecké sněmovně navýšili výdaje kapitoly školství o minimálně 3 mld Kč, které by pokryly inflaci v platové oblasti a zpět posílily oblast ostatních běžných výdajů. Vzhledem k tomu, že je situace velmi vážná a rozhodnutí mohou mít velmi negativní a trvalé dopady, jsme připraveni použít i krajního řešení tj. stávky.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jak už jsem v úvodu dopisu uvedl, obracím se na Vás jako na osobu, která nese velkou míru odpovědnosti za realizaci školské politiky. Vím, že tato role není lehká, zvlášť ve chvíli, kdy Vám nejsou vytvořeny odpovídající podmínky pro její naplnění (včetně finančních zdrojů).

Jsem přesvědčen, že naše cíle mohou být společné.

Věřím v možnou spolupráci a podporu při prosazování našich oprávněných požadavků. Rád také přivítám Váš názor či jinou reakci na uvedenou problematiku.

Přeji Vám mnoho síly pro Vaši nelehkou úlohu a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Mgr. František Dobšík

předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

 

Světový den učitelů vyhlásilo UNESCO 5. října 1994 v Ženevě na 44. Mezinárodní konferenci UNESCO o vzdělání, za účasti 190 ministrů školství z celého světa.

Vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství uspořádalo při této příležitosti 1. října v TOP HOTELU Praha seminář pro zástupce základních organizací ČMOS ve formě diskusního fóra na téma: Efektivní řízení a financování školství = spokojený žák, spokojený učitel Setkáni se zúčastnili také zástupci z ministerstva školství, školského výboru Poslanecké sněmovny, ČŠI, ČMKOS a zahraniční hosté z Finska a Slovenska. Téměř pět set pedagogů z celé republiky, včetně zástupců z našeho okresu, zaujalo odmítavý postoj ke snižování výdajů na školství, které navrhuje současná vláda a vydalo následující prohlášení:

Prohlášení účastníků diskusního fóra u příležitosti Světového dne učitelů

V rozporu s volebními sliby a zdravým rozumem přistoupila současná vládní koalice v České republice k nezodpovědným krokům ohrožujícím budoucí úroveň vzdělání v naší společnosti. Pod rouškou reformy a ozdravění veřejných financí zcela nesystémově redukuje výdaje na školství a vážně ohrožuje kvalitu výuky zejména v regionálním školství – v mateřských, základních a středních školách. Tolik proklamovaná potřeba prosperity a konkurenceschopnosti naší země je nesmyslně odtržena od nejzákladnější podmínky, a tou je právě vysoká vzdělanost národa. Politici ignorují protesty, petice i odborné analýzy, poukazující na ohrožení započaté reformy českého školství. Ignorují naše oprávněné obavy, které vycházejí z navrženého rozpočtu kapitoly školství. Státní rozpočet na rok 2008 vůbec nepočítá s navýšením finančních prostředků na modernizaci vybavení škol, školních pomůcek, na školní potřeby a učebnice. Nepočítá ani s navýšením prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Po dalších úpravách rozpočtu dojde naopak k jejich snížení, Proklamovaný ¨nárůst“ finančních prostředků na odměňování zaměstnanců školství ve skutečnosti znamená, že dojde k poklesu jejich reálných platů. Chceme v klidu učit naše žáky. Chceme předávat znalosti a zkušenosti tak, aby odborně a lidsky obstáli v současné světě. Důrazně žádáme politiky, aby nám k tomu vytvořili odpovídající podmínky. Hájíme důstojnost a prestiž naší profese. Hájíme kvalitu a dostupnost vzdělání pro všechny. Jsme připraveni využít všech legálních prostředků, které nám naše ústava zaručuje k prosazení našich požadavků.

V Praze dne 1.10.2007 Účastníci diskusního fóra

Mgr. Hana Štusáková předsedkyně OROS PŠ Ústí nad Orlicí