Projekty jsou zaměřeny jak na modernizaci a dovybavení dílen na středních školách a odborných učilištích, tak na počítačové a jazykové učebny a učebny přírodovědného vzdělávání, které budou nyní studentům a učitelům nabízet rozmanitější možnosti výuky.

Z celkem bezmála 30 milionů korun, putujících do území k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání tak 9,5 milionu Kč obdržely čtyři krajské střední školy a jedna soukromá střední škola. K již úspěšně ukončeným akcím pak patří například nově vybavená Laboratoř mechaniky zemin a betonu na Průmyslové střední škole v Letohradě nebo Variabilní odborná učebna přírodních věd na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Z dalších podpořených projektů lze jmenovat rekonstrukci a modernizaci zámečnické dílny a kovárny na ústecké „automobilce“, modernizace svařovny na učilišti v Králíkách či učebna přírodních věd na Letohradském soukromém gymnáziu.

Podpora škol má smysl

„MAS ORLICKO, z.s. je jednou z velmi dobře pracujících místních akčních skupin v Pardubickém kraji. V průběhu realizace již uzavřených projektů Místní akční plán I pro území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, a Místní akční plán I (MAP I) pro území ORP Žamberk a Králíky, spolupracoval MAS ORLICKO, z.s. aktivně s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP I) a tato spolupráce se v současnosti dále rozvíjí a prohlubuje i nyní, kdy probíhá realizace projektů MAP II pro výše uvedená území.

Školy díky dotaci zmodernizují učebnyPodpora středních škol v území MAS Orlicko je smysluplná a přináší těmto školám potřebné prostředky pro zvyšování kvality výuky. Současně je třeba z hlediska krajského školství vysoce ocenit vytvořený funkční systém spolupráce všech stupňů školství navzájem. Podpora mimoškolních aktivit dětí a žáků, stejně tak jako podpora kariérového poradenství je v plném souladu s dlouhodobým záměrem rozvoje školství Pardubického kraje. Všechny realizované aktivity jsou logicky provázané nejen v místě realizace, ale jsou v logické souvislosti se záměry projektu KAP I, sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

„Když jsme v rámci místní akční skupiny připravovali „program“ na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, bylo nám jasné, že střední školy nemohou stát stranou. V území MAS ORLICKO se dlouhodobě rozvíjí dobrá spolupráce mezi základními a středními školami, stejně jako spolupráce mezi středním školstvím a trhem práce. Chtěli jsme proto, aby dotační prostředky poskytované MAS na podporu technického a přírodovědného vzdělávání mohly pomáhat i zde.

Kromě dotačních podporu určených i pro střední školy z Integrovaného regionálního operačního programu, podporujeme spolupráci základního a středního školství a trhu práce také prostřednictvím zájmových kroužků, exkurzí a projektových dnů realizovaných ve spolupráci s místními zaměstnavateli a středními školami pro děti do 15 let. V oblasti podpory volby povolání financujeme vzdělávání výchovných poradců a metodiku testování žáků v rámci profesních předpokladů pro volbu povolání na celkem 7 základních školách v našem území,“ dodala Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO.