„A to je dnes i největší současný problém naší školy - malý počet žáků. Už se ale blýská na lepší časy, do první třídy jde 21 žáků,“ věří ředitel Jaroslav Preissler. Součástí školy je odloučené pracoviště v Pastvinách, kde je letos umístěna 2. a 4. třída. Jak v rozhovoru naznačil starosta obce Zdeněk Bureš, cílem plánované rekonstrukce budovy školy z roku 1923 je umístit všechny třídy pod jednu střechu.

Žáci se učí v souladu se školním vzdělávacím programem „Škola pro všechny“, který klášterecká škola vypracovala. „Jak již název napovídá, chceme být školou otevřenou pro žáky, rodiče i veřejnost, a to jak obsahem vyučování, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života,“ přiblížil ředitel. Plán obsahuje několik hlavních bodů, které chce škola naplňovat. Chce žákům umožňovat práci s výpočetní technikou: ve výuce používají počítačovou učebnu, velkoplošnou projekci, interaktivní tabuli, celou řadu výukových programů a interaktivních učebnic a cvičení. Cílem je také zavádění efektivních metod výuky. „Tradicí se stal týden s názvem Škola bez lavic, kdy si žáci ověřují to, co znají, v praxi. A že se nejedná o ´proflákaný týden´ potvrzují i názory žáků, kteří říkají, že když se učí ve škole, mají často méně práce a úkolů než z týdnu bez lavic,“ říká Jaroslav Preissler. Velkou pozornost škola věnuje environmentální výchově. „K tradičním akcím patří úklid v obcích, odkud žáci docházejí do školy, nebo péče o svěřené úseky naší obce. Naše škola získala titul Ekologická škola Pardubického kraje. Jsme zapojeni do hry Recyklohraní. V ZOO ve Dvoře Králové si žáci adoptovali veverku kapskou,“ jmenuje aktivity Preissler.

„Chceme podporovat nejen intelektuální nadání, ale i hudební, manuální, pohybové a estetické. Žáci se zúčastňují řady výtvarných soutěží, ve škole je pěkná estetická výzdoba a setkáte se zde i se Zemskou bránou, která se od té skutečné příliš neliší. Dobrá je spolupráce se Základní uměleckou školou v Žamberku i v Letohradě. Žáci si v rámci projektu Přírodní zahrada vybudovali na školní zahradě jezírko, koutek léčivek i suchou zídku. Již řadu let na škole velmi úspěšně působí zájmový útvar Hra na flétnu a dětský pěvecký sbor Orlička. Společně i samostatně pak vystupují na mnoha akcích, a to nejen v Klášterci. Letos budeme opět v Klášterci pořádat Jarní festival pěveckých sborů,“ může se pestrými aktivitami pochlubit ředitel. Spolupráci školy na životě obce oceňuje i starosta Zdeněk Bureš. Mezi žáky i veřejností je oblíbený vánoční koncert, zpívání pod vánočním stromem, hlemýždí pohár nebo kuličkiáda. Škola již několik let udržuje družební styky se školou v polských Třebešovicích, ale některé akce ji spojují i se školou v Lukavici.

Masarykova ZŠ v Klášterci nad Orlicí má v současné době v 9-ti
ročnících a 8-mi třídách 124 žáků. A to je dnes i největší současný problém naší školy.Malý počet žáků.Už se ale blýská na lepší časy,do 1. třídy jde 21 žáků a ve třídách na prvním stupni je převážně 16 – 18 žáků.Součástí školy je i odloučené pracoviště v Pastvinách,kde je letos umístěna 2. a 4. třída.Perspektivně se uvažuje o umístění všech tříd do budovy v Klášterci při provedení rekonstrukce,kterou budova z roku 1923 potřebuje. Především po ní volá střecha,ale i rekonstrukci topení,oken a zateplení budovy by škola potřebovala.

*******

Tak jako každá škola i tak i naše si zpracovala v souladu s RVP svůj ŠVP. Ten náš nese název „Škola pro všechny“Jak již název napovídá chce být školou otevřenou pro žáky,rodiče i veřejnost,to jak obsahem vyučování,společnými prožitky učitelů,žáků i rodičů, tak zapojením školy do veřejného života.´
Ve své činnosti chce naše škola:
- umožnit práci s výpočetní technikou a zavádění do všech předmětů
Průběžně obnovujeme vybavení, a to z prostředků rozpočtu školy i z dotací (např. MŠMT). Ve výuce využíváme počítačovou učebnu, velkoplošnou projekci, interaktivní tabuli, celou řadu výukových programů a interaktivních učebnic a cvičení. Žáci se zapojují do nejrůznějších internetových soutěží.

- zavádět efektivní metody výuky,učit žáky získávat potřebné kompetence pro život,naučit žáky používat cizí jazyk v praxi
delší dobu na škole dobře pracuje školní samospráva a volby jejího předsedy(předsedkyně ) jsou vždy na škole velkou událostí.Žáci si sami organizují akci Třída baví třídu.Tradicí se stal týden s názvem Škola bez lavic, kdy si žáci ověřují to co znají v praxi.A že se nejedná o „proflákaný týden“ potvrzují i názory žáků:Když se učíme ve škole,máme často méně práce a úkolů,než z týdnu bez lavic.A zvládnutí němčiny si ti nejstarší ověří při zájezdu do Vídně.

- zapojíme se do různých soutěží. Žáci byli úspěšní v krajské počítačové soutěži PC-ák v Pardubicích. Děti ze školní družiny získali 2.místo v Halloweenské soutěži o nejhezčí strašidlo.
Každoročně se zapojujeme do mezinárodní soutěže „Vánoce a betlém“, kterou pořádá muzeum Ústí nad Orlicí, v posledních letech naše žákyně ve své kategorii 2x vyhráli.
Jedním z posledních úspěchů je vítězství družstva žáků v okresním přeboru škol ve sjezdovém lyžování.
A jedním z největších úspěchů je vítězství v krajském kole a 2.místo v celostátním finále 2009 školního flétnového kroužku, a to v soutěži „Pískání pro zdraví“.

- budeme rozvíjet styky se školami v ČR i v zahraničí
Škola již několik let udržuje družební styky se školou v Trzebieszowicích v Polsku,žáci se pravidelně setkávají při hrách a soutěžích které se konají při příležitosti MDD,nebo Dne osvobození. Oblíbená je Večerníčkova stezka kde společně vyrážejí na stezku děti z MŠ, ZŠ i polské školy.Pořádáme společné výlety v ČR i v Polsku.pěvecký sbor Orlička vystoupil na oslavách sv. Jiří v lázních Ladek Zdroj. Uskutečnili jsme některé společné akce se ZŠ v Lukavici, ve kterých chceme dále pokračovat.

velká pozornost je věnována environmentální výchově.
K tradičním akcím patří úklid v obcích odkud žáci docházejí do školy,péče o svěřené úseky naší obce. Žáci se zúčastňují i takových akcí jako Otevírání naučné stezky Zemská brána v dubnu,zvou na besedy odborníky z ekocentra Paleta,účastnili se úspěšně soutěže Zelený Pardoubek a ZŠ získala titul Ekologická škola Pardubického kraje.Jsme zapojeni do hry Recyklohraní.V ZOO Dvůr Králové si žáci adoptovali veverku kapskou.


- škola bude jedním z center kulturního a sportovního života v obci

Řekl bych, že škole se daří být centrem kulturního a sportovního života, pořádat řadu akcí pro veřejnost.Jen několik z nich ,které si získaly oblibu mezi žáky i na veřejnosti. Je to např. tradiční Vánoční koncert jednou za dva roky,který se střídá se zpíváním pod vánočním stromem, hlemýždí pohár, Kuličkiáda, Den na sněhu, oslavy Halloween, Mikuláš,
Oblibě se těší Sraz miláčků, kam si žáci přivedou své miláčky,ať už je to kočka,pes,rybička,nebo had.

- úzce budeme spolupracovat se SRPDŠ, spolky a organizacemi
v obci
V Klášterci kde jsem téměř 40 let oceňuji jak se lidé a spolky,organizace dovedou dát dohromady.V řadě případů se škola podílí na akci pro některou z organizací v obci,například kulturním programem a na druhé straně se můžu spolehnout,že až škola bude pořádat např. zpívání pod vánočním stromem,hasiči pomohou s občerstvením,na dětský karneval nám zatopí Sokolové,či jinou akci podpoří místní spolky.

Tradiční akcí je ples SRPDŠ a školy,jednou za 2 roky dětský karneval,Loni slavila místní TJ Sokol 100 let své existence.I škola se podílela na řadě akcí spojených s tímto výročím a srazem rodáků.Společná akademie školy a Sokola je nezapomenutelná.
Škola má dobré styky s Mykologickým klubem v Chocni a výsledkem byla na podzim 2009 již 4. výstava hub,která se těší značné pozornosti a vždy je spojená s ochutnávkou.Dalším partnerem je Správa CHKO Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou,se kterou každoročně pořádáme 2 -3 akce v
oblasti enviromentální výchovy.

- budeme podporovat nejen intelektuální nadání, ale i hudební, manuální, pohybové, estetické

Žáci se zúčastňují řady výtvarných soutěží,ve škole je pěkná estetická výzdoba a setkáte se zde i se Zemskou bránou,která se od té skutečné příliš neliší.
Dobrá je spolupráce se ZUŠ v Žamberku i v Letohradě.Žáci si v rámci projektu
Přírodní zahrada vybudovali na školní zahradě jezírko,koutek léčivek ,suchou zídku.
Již řadu let na škole velmi úspěšně působí zájmový útvar Hra na flétnu a dětský pěvecký sbor Orlička. Společně i samostatně pak vystupují na mnoha akcích, a to nejen v Klášterci. Letos budeme opět v Klášterci pořádat Jarní festival pěveckých sborů.

Věřím,že i mé kolegyně a kolegové jsou stejného názoru,že v práci školy si především cení dobrého klimatu.které na naší škole.Panuje touha něco udělat, přicházet s něčím novým,co tu ještě nebylo Dokážou spojit své síly s cílem co nejlepšího výsledku.
Bez toho by nebylo možné konat řadu z již uvedených akcí. I díky spolupráci škola získala řadu krajských grantů a výsledkem je areál pro sport,hry a odpočinek,krytá pergola,řada sportovních akcí, výletů do Orlických hor a dalších akcí.
Nechci tvrdit,jak by se z příspěvku mohlo zdát,že je vše růžové,vše se nám daří, i naši žáci dovedou svým chováním někdy „potěšit“, ne vždy jsou představy učitelů a rodičů o žákovi,či práci školy stejné a problém financování školství je asi obecně znám. Oceňuji,že škole se místní obecní zastupitelstvo v rámci svých možností snaží vyjít vstříc.Ale problémy asi patří k životu každé školy.A někdy jich je více,někdy méně.


Jaroslav Preissler
Ředitel školy