S jakými problémy, připomínkami a podobně se na vás prostřednictvím vaší kanceláře lidé mohou obrátit? Jak konkrétně jim můžete „pomoci“?
Já se hlavně věnuji problematice dopravy, ale lidé se na mě obrací s jakýmikoliv problémy, a to nejen z našeho regionu. V posledním období jsem se především věnoval zapracování novel do zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona 266/1994 Sb. o drahách. Navržené připomínky jsem konzultoval s odborníky z ministerstva dopravy, Českých drah, a.s., a jejich provozních jednotek a profesních svazů.
Na podzim jsem se ve své kanceláři setkal například s panem Bäuchelem ohledně dotačních příspěvků pro sportovní organizace, s panem Červenkou ohledně návrhu novely do legislativy vztahující se na řešení problémů insolventních domácností spojených s vymáháním finančních závazků a podobně.

Když si s vámi někdo bude chtít domluvit osobní schůzku, co pro to musí udělat?
Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení v Poslanecké sněmovně (PS) je nejvhodnější osobní schůzku domluvit telefonicky na čísle 607 935 278 anebo elektronickou poštou na adrese: vaclav.cempirek@upce.cz nebo cempirekv@psp.cz. Protože cestuji veřejnými dopravními prostředky, nebráním se osobním rozhovorům v rámci přepravy, případně při čekání na dopravní prostředek.
Pracovní činnost sněmovny se opakuje v šestitýdenních cyklech, v každém měsíci zasedáme minimálně čtrnáct dní, ale většinou se nestihne vše projednat a pak se schvalovací procesy přesouvají do dalších dní ve variabilním týdnu, který je určen právě pro tyto resty a také pro služební cesty. Pak následují dva týdny, ve kterých pracuji ve výborech. Jsem členem hospodářského, kontrolního a petičního výboru a podvýboru pro dopravu. Výbory jsou podle jednacího řádu PS orgány sněmovny a ze své činnosti jí jsou odpovědny. Ve výborech se projednávají věci, které jim přikáže PS, a věci, na jejichž projednávání se usnesou. Šestý týden je poslanecký pro práci v regionu.

Nedávno jste naznačil, že České Třebové můžete napomoci při prosazování požadavku na zastavování vyššího počtu expresních vlaků. Jak?
Určitě mám velký zájem na tom, aby v České Třebové z projíždějících vlaků kategorie IC a EC některé zastavovaly. Asi se nám nepodaří prosadit, aby všechny projíždějící vlaky zde zastavovaly, ale jsem přesvědčen, že ty, které využívají cestující pro každodenní jízdy do a ze zaměstnání, by jim měly cestování usnadnit.
Nedávno byly v Českotřebovském zpravodaji zveřejněny demografické údaje za rok 2010. Pokud by jejich vývoj byl nepříznivý i v dalších letech, pak zde zanedlouho nemusí zastavovat žádný vlak. Je to trochu nadnesené, ale zastavování vlaků využívají především tzv. pendleři pro jízdy za prací do velkých měst. Nabídka pracovních příležitostí v regionu je jedna z nejhorších, a proto řada lidí za prací dojíždí.
Že takové dojíždění něco stojí, dokazuje následující příklad. Cestující pro každodenní dojíždění do zaměstnání nad 60 km využívají síťovou jízdenku, tzv. In 100, jejíž cena je 22 500 Kč a opravňuje k jízdě v 1. nebo 2 vozové třídě ve všech vlacích (pouze do vlaků SuperCity je třeba zakoupit místenku v hodnotě 100 Kč, v 1. vozové třídě cestující obdrží zdarma noviny, kávu/čaj, sendvič, zákusek, nealko nápoj – nealko pivo, Coca-Colu, Fantu, aj.). Roční jízdenka na MHD v Praze stojí 4 750 Kč, roční jízdenka na MHD v Pardubicích 3 700 Kč, jízdné autobusem ČSAD v České Třebové 3 520 Kč (2 x 8 x 220 prac. dní). Z uvedeného příkladu vyplývá, že cestující dojíždějící denně do práce na vzdálenost větší než 100 km vydají více než 11 % ze své roční hrubé mzdy (vztaženo k průměrné mzdě 22 824 Kč fyzické osoby ve 3. Q 2010).
O možnosti zastavování většího počtu vlaků v České Třebové budu hovořit s kompetentními osobami jak na Ministerstvu dopravy ČR, tak na Generálním ředitelství Českých drah, a.s. Zajisté, že o těchto problémech budu rovněž hovořit s odpovědnými pracovníky na úrovni regionu.

Ve kterých dalších oblastech nebo konkrétních problémech města či regionu byste se rád angažoval?
Jak již vyplynulo z předchozích odpovědí, nejen doprava hýbe regionem. Určitě se zapojím do diskuzí o řešení středního školství. To je aktuální otázka nejbližší doby. Myslím si, že Česká Třebová by se měla opět stát významným centrem pro výchovu odborníků na středoškolské úrovni pro všechna dopravní odvětví, ale především pro železnici.
V oblasti školství nás čeká opravdu hodně práce, zatím jsou představovány strategie ze strany ministerstva školství pro komplexní přestavbu v celé vzdělávací ose. Tyto návrhy a představy budou muset být podrobeny široké odborné diskuzi, aby se neopakovaly chyby a mohli jsme konstatovat, že se opět řadíme k vyspělým zemím v oblasti vzdělávání.