Obec od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dostala pokutu sto tisíc korun za to, že údajně chybovala při uzavírání smlouvy na právní služby, když na ni nevypsala otevřený tendr. Rudoltice advokátce Janě Zwyrtek Hamplové vyplatily přes šest milionů korun.
Kvůli uzavření smlouvy na právní služby se už na podzim roku 2011 obrátilo na policii a následně i ÚOHS občanské sdružení Obce bez korupce, za kterým stojí například bývalý místostarosta obce Miloslav Šrámek nebo zastupitel Ivo Kolomý. „Zmíněná částka byla uhrazena z rozpočtu obce Rudoltice bez rozhodnutí zastupitelstva obce a bez jakéhokoliv zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Věc v současné době vyšetřuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování – expozitura Hradec Králové," uvedlo tehdy ve své zprávě sdružení. Považujete to za osobní mstu? Zeptali jsme se starostky Lenky Bártlové. „Tuto otázku ponechávám bez komentáře. Ať si na tuto věc udělá každý svůj názor," reagovala.
A dnes? Starostka Rudoltic Lenka Bártlová považuje pokutu za absurdní a chce se proti ní bránit soudně. „Je to rozhodnutí paní advokátky, žalobu si bere jako svou osobní věc a náklady s ní spojené si ponese sama," řekla starostka. Obec dala právničce k tomuto kroku plnou moc.
Rudoltice v roce 2008 oslovily tři právní kanceláře. Nakonec vybraly jako nejvýhodnější nabídku mohelnické advokátky Jany Zwyrtek Hamplové. Obec měla zastupovat v právní agendě i při vedení sporů. Nakonec ale služby advokátky v letech 2008-2012 obec stály více než šest milionů korun. Obec kromě běžné agendy musela řešit spory související se špatně zadanou zakázkou na obecní byty. Podle ÚOHS měla obec s navýšením objemu zakázky na právní služby v této souvislosti počítat a vypsat otevřený tendr. „V daném případě zadavatel vynaložil zhruba šest milionů korun jako odměnu za právní zastoupení, a to zcela mimo režim zákona," uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Zvažují trestní oznámení

Zastupitel Ivo Kolomý Orlickému deníku potvrdil, že takové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako oznamovatelé předpokládali. „Zvažujeme podat ještě jedno trestní oznámení na policii, aby se to vyšetřilo na základě nálezu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a byl z toho nějaký závěr. Nechceme něco zanedbat," uvedl Ivo Kolomý.
„Antimonopolní úřad pokutu odůvodnil tím, že jsme měli předpokládat, že budeme vracet dotace. Právě to považujeme za absurdní. V době, kdy jsme s advokátkou uzavírali smlouvu, jsme ještě žádné platební výměry nedostali. Dohoda byla na klasické právní služby spojené s obcí. O sankcích se ještě vůbec nevědělo," uvedla v reakci na rozhodnutí starostka Lenka Bártlová.

Historie kauzy vede na Zámeček

Připomněla tím „kauzu Zámeček", v níž v roce 2009 obci hrozil bankrot, když měla státu vrátit dotaci a penále ve výši 136 milionů korun kvůli údajnému pochybení při první etapě výstavby bytových domů na Zámečku. Při kontrolách Národního kontrolního úřadu, finančního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo tehdy zjištěno, že obec pochybila, když na stomilionovou investici, jíž byla první etapa bytové výstavby (108 bytových jednotek), nevyhlásila výběrové řízení. Stát obci sumu nakonec prominul, a ta musela zaplatit pouhých 680 400 korun.
„Nebylo to však snadné. Poprvé stát prominul pouze část penále. Obci tak nezbylo nic jiného, než aby se pokusila zvrátit pro ni zcela zásadní otázku bytí a nebytí v dalších desítkách let, a obrátit se naším prostřednictvím na soud se správními žalobami. Klíčovým rozhodnutím však bylo, na naše doporučení, podat opětovnou a vysoce kvalifikovanou žádost o prominutí. Tato druhá žádost byla vnímána MF ČR tak věcně i právně podložená, že skutečně došlo k velmi velkorysému rozhodnutí státu vůči obci Rudoltice," připomíná kauzu na webových stránkách své advokátní kanceláře Jana Zwyrtek Hamplová. 

Orlický deník o vyjádření požádal také advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou.
Zeptali jsme se jí:
Jaký je váš názor na rozhodnutí ÚOHS? Jak se mu budete bránit?
Pokud jde o ÚOHS, skutečně podáme v tomto týdnu správní žalobu, a tuto budu mít ve své režii já osobně. Považuji totiž za absurdní, aby obce byly nuceny brát si levné služby, namísto aby si volily kvalitní služby. Navíc o odměně podle tarifu obec rozhodla až po tom výsledku, který nikdo nečekal, jinak by taková nebyla v žádném případě žádána.
Celou věc považuji za obecnou otázku, zda si má klient právo zvolit advokáta, ke kterému má důvěru a který má v dané věci zkušenosti, než například nováčka advokacie, který sice může být levnější, ale ve sporu neuspěje. Obce by neměly být výjimkou, a měly by mít právo volby advokáta, o kterém se domnívají, že ve věci uspěje, tedy musí jít o kvalitu, ne pouze o cenu. Já uspěla, a proto celou diskuzi považuji za diskuzi typu „po boji každý generál" – obci jsem prokazatelně zachránila přes 130 milionů korun tam, kde by to jiný po prvním kole vzdal. A že to byly těžké chvíle. Nemám k tomu více co dodat a uvidíme, jak se podívají na otázku svobodné volby právního zástupce soudy. Proto tento spor považuji za principiální, a proto jsem paní starostce nabídla, že jej povedu bez jakéhokoli nároku na honorář, i soudní poplatek uhradím osobně. Jsem totiž přesvědčena, že názor ÚOHS nemůže před zdravým rozumem obstát.
Považujete odměnu, která vám byla v letech 2008 – 2012 obcí Rudoltice vyplacena, za adekvátní a standardní?
Odměna byla adekvátní výsledku i složitosti věci. Nebýt mnou zvolené metodiky a postupu, obec by hradila desítky milionů korun.
Už dříve se spekulovalo o tom, jestli vás a paní Bártlovou pojí kromě práce i přátelství. Můžete se k tomu vyjádřit?
S paní Bártlovou si dodnes vykáme a náš vztah je čistě profesionální, nikoli přátelský. Mimo profesní rovinu se nestýkáme, a to i nyní sporadicky, jen když je třeba pro právní záležitosti obce.
Paní Bártlové si však velmi vážím za to, jak za obec zabojovala, a v podstatě ji, za mého – troufám si říci významného – přispění, zachránila od ekonomického kolapsu na desítky let. Zpětně se to asi jeví jako samozřejmost, ale pokud by obec hradila přes 130 milionů, nevzpamatovala by se z toho. První prominutí nebylo významné, klíčové bylo druhé, kdy jsem vymyslela metodu, jak vůbec podruhé požádat o totéž.

Starostka prý vyplatila miliony

(Orlický deník, 24.11.2011, redakčně upraveno)
Rudoltice – Občanské sdružení Obce bez korupce se v roce 2011 obrátilo na policii kvůli údajnému vyplacení jednorázové odměny 5 686 800 korun starostkou Lenkou Bártlovou Janě Hamplové za mimosoudní zastupovaní ve správním řízení o prominutí odvodu do státního rozpočtu a o prominutí penále. Obci hrozilo, že bude muset vrátit 136 milionů korun za pochybení při první etapě výstavby obecních bytů. Stejný podnět sdružení podalo i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Starostka Rudoltic Lenka Bártlová tehdy pro Orlický deník uvedla:
Sdružení ve své zprávě uvádí, že odměna Mgr. Janě Hamplové byla vyplacena z rozpočtu obce bez rozhodnutí zastupitelstva. Můžete se k tomu vyjádřit, případně tvrzení vyvrátit konkrétním usnesením zastupitelstva?
„Celková odměna ve výši 4 739 000 Kč + DPH 947 800 Kč byla vyplacena následovně:
1. záloha ve výši 32 000 Kč byla vyplacena na základě rozpočtového opatření obce č. 5/2008, schváleného zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2008.
2. záloha ve výši 115 231 Kč byla vyplacena z rozpočtu obce na rok 2009, který schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. 12. 2008.
Úhrady, které dále následovaly, již byly provedeny na základě konečného rozhodnutí ministerstva financí z 9.11.2009 o prominutí 99,5 procenta požadované částky. Jedná se o následující platby:
3. záloha ve výši 595 000 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce na základě rozpočtového opatření č. 6/2009, schváleného na zasedání zastupitelstva dne 21.12. 2009. Zbývající část do celkové výše 5 686 800 Kč byla splácena během roku 2010 a 2011, a to na základě rozpočtu obce na rok 2010, schváleného na jednání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2009 a rozpočtu obce na rok 2011, schváleného na jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010.
Veškeré úhrady byly v souladu se zákonem prováděny z položky rozpočtu č. 5169, § 6171 (vnitřní správa – služby).
K dnešnímu dni zbývá uhradit ještě částku 334 040 Kč.
Je třeba si uvědomit, že vzhledem k tomu, že obci hrozilo vrácení celé dotace včetně stoprocentního penále ve výši 136 080 000 Kč, a v konečném důsledku vrátila toliko 680 400 Kč, tvoří vyplacená odměna pouhých 3,5 procenta z prominuté částky."