Tentokrát je z Vysokého Mýta. Všem „jedničkám" na kandidátkách jsme položili otázky:

1. Co ve Vysokém Mýtě vnímáte jako problém číslo 1 a jak byste ho řešili?

2. Jak hodnotíte současný stav kriminality ve městě? Co by se podle vás mělo dělat v rámci její další prevence?

Helena Mandíková

Helena Mandíková
ANO 2011
1. V našem královském městě se najde celá řada věcí k řešení. Přes neúnosnou dopravní situaci, velmi malé či žádné investice do dětských hřišť a městských sportovišť až po chybějící dlouhodobou koncepci rozvoje města. Největším problémem je ovšem nedostatečná komunikace radnice s občany. Proto v našem programu klademe důraz na principy otevřené radnice s průhledným hospodařením, které se snaží zlepšit  životní  prostředí na základě potřeb všech občanů tak, aby se v našem městě dobře žilo.

2. Bezpečnost v našem městě nevnímám jako dobrou. Prevence kriminality a dosažení pocitu bezpečnosti spočívá v podpoře městské policie, rozšíření kamerového systému a terénní práci sociálních pracovníků ve vyloučených lokalitách. V nemalé míře také v zapojení nezaměstnaných do veřejných prací ve městě. Ve školách by měla probíhat promyšlená prevence a mládež má mít možnost trávit volný čas smysluplnou činností. Také omezení velkého počtu ubytoven a provozů nočních nonstop klubů by bylo vhodné v rámci snížení kriminality, ale zde jsou často možnosti města omezené.

Pavel Šmöger

Pavel Šmöger
ČSSD
1. Jako problém č.1 vidím vztahy v zastupitelstvu. Ten, kdo se speciálně v poslední době účastnil zasedání zastupitelstva, tak ví, o čem mluvím. Dle mého názoru by měla v této skupině lidí panovat tvůrčí diskuze. Já osobně jsem byl i po minulých volbách zastáncem veliké koalice, ale bohužel již ne všem lidem, kteří byli zvoleni jako zastupitelé, jde skutečně o pocit z dobře vykonané práce pro občany Vysokého Mýta. Pokud se podaří sestavit funkční skupinu pracovitých lidí, tak si myslím, že žádný opravdu veliký problém v našem městě být nemůže. Věci, jako jsou co nejrychlejší vybudování R35 v části kolem města a jiné, by se řešily daleko lépe soustředěným tlakem všech zastupitelů, popřípadě našich poslanců na příslušná místa.

2. Nemyslím si, že bychom nějak vybočovali z běžných průměrů, ale vždy je co zlepšovat. V rámci další prevence bych uvítal rozšíření kamerového systému, "vyčištění" města od pozemků, kde by se mohli zdržovat osoby, které bezpečnosti moc nepřidají, nebo častější obchůzky těchto míst městskou policií. Krok dobrým směrem je například provedený úklid areálu bývalého pivovaru a tím jeho zprůhlednění. Městská policie by měla více času věnovat obchůzkám v nočních hodinách.

Logo, hlava, otazník

Marek Nechala
DSSS Za bezp. město, DSSS+SPE
1. Jako největší problém vnímám stále rostoucí kriminalitu v našem městě, k čemuž se vyjádřím nakonec při zodpovězení poslední otázky. Další problém Vysokého Mýta je hlavní silnice E35 která v minulosti stála už několik životů chodců, cyklistů i řidičů. Je smutné, že se ani po dvaceti letech v tak dopravou přetíženém městě nepodařilo vybudovat obchvat nebo ani jeden jediný kruhový objezd, přitom třeba sousední Choceň jich má hned několik. Naopak nejméně jedna křižovatka je po rekonstrukci v zimním období ještě nebezpečnější a pár týdnů po dokončení musela být částečně přebudována. Co se týká bezpečnosti chodců, tak je potřeba vybudovat minimálně ještě jeden podchod pod silnicí E35 v části města Litomyšlské předměstí, což ocení především důchodci a uvítají rodiče malých dětí chodících přes hlavní silnici do školy. Řešení je jednoduché, ale bohužel finančně náročné. Obchvat města se bude muset do budoucna vybudovat a čím dříve, tím lépe. Spolufinancování by mohla v tomto případě zadotovat všemi opěvovaná Evropská unie.  Pokud město přestane dotovat a opravovat z městského rozpočtu byty nepřizpůsobivých občanů, tak ušetří na nějaký ten kruhový objezd nebo možná i podchod.

2. Kriminalita ve Vysokém Mýtě má, jak jsem již psal, stále rostoucí tendence a na tak malé město je opravdu vysoká. Podle mého spočívá řešení v posílení městské policie tak, aby mohla fungovat v nočních hodinách sedm dní v týdnu s možností hlídek a řešení deliktů hlavně v problémových oblastech. Namísto šikanování řidičů za neuhrazení krátkodobého parkování včetně radarového měření, což by měla být práce výhradně státní policie. Zapojení cikánských asistentů prevence kriminality je v tomto případě naprosto zbytečné plýtvání státními financemi. Zájemci o tuto činnost si mohou podat přihlášku k Městské policii. Z pouhých třech kamer na celé město mají zloději pouze srandu. Tento dohledový kamerový systém je potřeba rozšířit právě na oblasti, kde je často páchána kriminalita. K dalšímu snížení kriminality by mohlo napomoci zlikvidování všech hracích automatů na území města.

Pavel Kubů

Pavel Kubů
KSČM
1. V současné době vnímám jako problém číslo 1, který ve Vysokém Mýtě musíme řešit, požadavek firmy Iveco Czech Republic, a.s. postavit testovací dráhu pro autobusy. Výstavba zkušební dráhy je úzce spojena s další perspektivou tohoto podniku ve Vysokém Mýtě a s vytvořením dalších pracovních míst pro naše občany. Nově zvolené zastupitelstvo, dle mého názoru, nemůže blokovat tento záměr. Současný projekt je umístěn v prostoru letiště, a proto bude nutné sladit zájem Aeroklubu VM a Iveca. Dále je nutné urychleně pořídit změnu územního plánu. Současně s tím podporuji hledání dalších vhodných lokalit pro výstavbu testovací dráhy autobusů. Výstavba zkušební dráhy, a tím zajištění rozvoje rozhodujícího zaměstnavatele ve Vysokém Mýtě, je pro nás prioritou.

2. I když se kriminalita ve Vysokém Mýtě snížila, nejsme s jejím stavem spokojeni. Na snížení trestních činů se určitě projevilo rozhodnutí současného zastupitelstva v tom, že byla personálně posílena městská policie. Ve Vysokém Mýtě je dobrá spolupráce městské a státní policie. Město má zpracovanou koncepci prevence kriminality a naplňování této koncepce přináší dobré výsledky. Na tyto osvědčené projekty budeme navazovat a pokračovat v jejich rozšíření pro zvýšení bezpečnosti občanů ve Vysokém Mýtě.

Helena Kejzlarová

Helena Kejzlarová
KDU-ČSL
1. Nelze jednoduše říci, že je ve VM nějaký problém č. 1. Je tu problémů víc, které spolu souvisí a které jsou vzájemně provázané. Městu chybí jednoznačná strategie rozvoje. Definice toho, co nám chybí a jakým směrem se má město ubírat dál. Máme tu velkého zaměstnavatele, firmu Iveco, to je dobře. Nicméně naší povinností je získávat další investory, další zaměstnavatele, těm však chybí zázemí, jednoznačně vymezená průmyslová zóna, jednoznačně definovaná podpora. Za několik let tu povede nová rychlostní komunikace R35, ale v té době řešit průmyslovou zónu bude pozdě. Stejně tak bude pozdě na řešení propustnosti do krajiny, na hledání rekreačních zón pro obyvatele města. Na to vše se musí myslet již nyní.  Kvalitní strategický plán vytvořený ve spolupráci s občany chápu jako nástroj pro posilování a synergii místních zdrojů, prostor pro mísení metod a nové příležitosti. Jednou z nich je také to, že v následujících šesti letech připutuje do ČR 23,8 miliard eur z EU. Je třeba definovat, kolik a na co by Vysoké Mýto chtělo tyto peníze získat. To se musí stát okamžitě…

2. Bez zbytečných řečí je nutné si přiznat, že zápas s kriminalitou je nikdy nekončícím bojem. VM má navíc tu smůlu, že leží na hlavní komunikaci I/35, která s sebou přináší více trestné činnosti než je tomu v některých jiných městech. V boji s tímto fenoménem nám tedy nezbývá nic jiného než důslednost a každodenní mravenčí práce. V současné chvíli je nám legislativa nakloněna minimálně v řešení negativních vlivů  spojených  s provozováním heren. Posilování technického vybavení městské policie se jeví jako samozřejmost a je nutné si v novém zastupitelstvu vyříkat, zda jsme schopni vynaložit i více financí na její personální posílení.

František Jiraský

František Jiraský
Nestraníci
1. Problémem č. 1 je, myslím, doprava. Proto v současné době pořizujeme dopravní model, který na základě podrobného sčítání dopravy na několika desítkách křižovatek ve městě ukáže intenzitu dopravního zatížení. Model zároveň umožní simulovat změny a úpravy dopravy a vyhodnocovat jejich vliv na město. Rád bych v příštím volebním období prosadil vypracování komplexní studie rozvoje dopravy ve Vysokém Mýtě, která by na model navázala. Město je velmi zatíženo provozem na I/35. Proto musíme lobbovat, vyjednávat a spolupracovat se všemi kompetentními institucemi s cílem urychlit dokončení stavby R35. Realita je taková, že kolem města bude dostavěna nejdříve za deset let. Proto navrhujeme ve spolupráci s ŘSD Pardubice upravit křižovatky na I/35 ve městě tak, aby byla zvýšena bezpečnost a preferována byla i doprava z vedlejších komunikací. První výsledek spolupráce se objeví již v příštím roce – spirálová okružní křižovatka u výjezdu na Litomyšl. Máme také řadu místních dopravních problémů. Parkování ve Vojenském sídlišti, U hřbitova, v ulicích Prokopa Velikého, Rokycanova, Vraclavská… Vše řešit systematicky dle výše uvedené studie. Jako konkrétní opatření pro bezpečnost našich dětí máme v programu zřízení pozice asistenta pro přecházení dětí do ZUŠ na přechodu přes I/35 „u mýtnice".

2. Pro snížení projevů kriminality ve městě jsme podnikli řadu kroků v nedávné minulosti. Zakázali jsme provoz hracích automatů, zvýšili počet městských strážníků z 6 na 8, instalovali základ městského kamerového systému, zřídili pozice asistentů prevence kriminality. Statistiky ukazují, že opatření jsou účinná a kriminalita poklesla. Nicméně pocit bezpečnosti občanů v některých lokalitách města je stále nedostatečný. Chceme proto prosadit navýšení počtu městských strážníků na 12, což již umožní nepřetržitou službu 7 dnů v týdnu. Rozšíříme městský kamerový systém v lokalitách vytipovaných ve spolupráci s Policií ČR. Za samozřejmost považuji zvýšení počtu pěších hlídek strážníků v ulicích města. V oblasti prevence podpoříme pokračování asistentů prevence kriminality a konkrétní projekty v oblasti terénní práce s mládeží, drogově závislými a bezdomovci.

Ivana Zemková

Ivana Zemková
NEZÁVISLÍ
1. Řešení problémů voličů je hlavním úkolem politika, především zajistit a dále rozvíjet životní jistoty obyvatelstva a spokojenost obyvatelstva. Jako prioritní v dnešní době se nám jeví ekonomická stabilita lidí, a to především zajištění zaměstnanosti. Samozřejmě k vyřešení takového úkolu potřebujeme hospodářsky silné partnery. Chceme vytvářet pro firmy podnikající v našem regionu příznivé podmínky, ve kterých se mohou úspěšně rozvíjet. Strategickým partnerem pro naše město je určitě firma Iveco ČR, největší průmyslový podnik ve Vysokém Mýtě a okolí. Můžeme slíbit, že určitě budeme podporovat ohlašovaný rozvoj závodu Iveco ČR, jmenovitě záměr na výstavbu testovací dráhy v katastru Vysokého Mýta. Jestliže se najde schůdná cesta jak umístit tuto stavbu do areálu vysokomýtského letiště, určitě ji podpoříme.

2. V současné době se objevují krádeže ve sklepech bytovek, a to opakovaně, musím pochválit spolupráci Policie ČR a Městské policie  Vysoké Mýto. Dalším problémem je ubytování nepřizpůsobivých občanů v objektech, které nejsou ve vlastnictví města, tyto objekty jsou umístěny ve středu města. Městská policie slouží i v nočních hodinách, a tak se na tyto místa soustřeďuje. Prevenci vidím ve všímavosti občanů, ve spolupráci škol a všech složek, které chtějí, aby se ve městě žilo bezpečně v kteroukoliv denní i noční hodinu.    

Martin Krejza

Martin Krejza
ODS
1. Za problém číslo jedna ve Vysokém Mýtě považuji transitní dopravu, která městem prochází. Řešení, které spočívá ve vybudování čtyřproudové rychlostní komunikace R35 jižně od města, bohužel není v pravomoci městské samosprávy, ale je věcí státu. Samospráva by mohla být nápomocna při výkupu a směně pozemků nutných pro stavbu komunikace.

2. Stav kriminality je ve Vysokém Mýtě dlouhodobě neuspokojivý. Přestože je město zapojeno do programu prevence kriminality, městská policie v rámci své činnosti provádí i osvětovou činnost na školách i jinde, výrazné zlepšení se nedostavuje. Patrně bude nutné personálně a materiálně posílit i represivní složky, městskou policii a policii ČR.

Pavel Novák

Pavel Novák
PATRIOTI pro VM, sdr. VČ, NK
1. Dlouhodobý a zásadní problém města je bezesporu silniční doprava vedená středem města. Obchvat silnice R35 je nutné řešit i za cenu vyvolání pokojných nátlakových akcí. Naše hnutí dlouhodobě nesouhlasí s aktuální kulturou politického dialogu ve městě. Přímým důsledkem je složité hledání konsensu v otázce podpory dalšího rozvoje společnosti Iveco, generálního regionálního zaměstnavatele.

2. Hodnotit současný stav optikou absolutní spokojenosti by bylo pokrytecké. Považuji za férové zmínit, že stávající a minulé reprezentace města se vždy snažili tento palčivý problém řešit a eliminovat. Problémy s kriminalitou existují a vždy existovat budou. Podstatné je, abychom danou problematiku reflektovali a uměli využít všechny dostupné nástroje k jejímu potírání a minimalizaci.
Důsledné využívání existujících nástrojů představuje především maximální spolupráce státní a městské policie a aktivní využívání kamerového systému. Cílem je mít zejména v exponovaných časech policisty skutečně v ulicích (víkendy, kulturní, sportovní akce). Pokud to bude nezbytné, jsme připraveni podpořit výše zmíněná opatření navýšením objemu rozpočtových prostředků určených na činnost městské policie.

Miloslav Soušek

Miloslav Soušek
Strana Práv Občanů
1. Dlouhodobým problémem Vysokého Mýta je přetížená doprava na I/35. Než bude za přibližně 10 let postavena R 35, mohla by současné dopravní situaci napomoci výstavba dvou spirálových křižovatek mezi benzinovými pumpami a u nemocnice. Pomohlo by i mimoúrovňové křížení u hudební školy, ale to je však v kompetenci státu, a ne města. Problémem č. 1 je dnes podpora rozvoje Iveca. Řešení je jednoduché, hlasovat pro v zastupitelstvu. Slovní cvičení zástupců ODS, TOP09, KDU-ČSL, kteří hlasovali proti, zdržel se, a protesty zástupců ANO nikam nevedou. Ve Vysokém Mýtě je prakticky každá rodina závislá na dobrém výsledku Iveca. Politické hrátky a hazardování s osudem celého regionu se mi zdají doslova šílené.

2. Srovnal bych kriminalitu dnes a před 4 roky. Podle údajů policie jsme tehdy byli městem s vysokou kriminalitou, dnes naopak s nízkou. Chápu, že pan zastupitel Štangl se pokouší vytvářet jiný obraz. To svědčí pouze o vyprázdněnosti programu TOP 09. Stačí se držet fakt: pro snížení kriminality jsme zavedli kamerový systém, zaměstnali asistenty prevence kriminality, městská policie slouží 24 hod, počet policistů městské policie se zvýšil ze 4 na 8, prohloubila se spolupráce městské a státní policie atd. Nutno zdůraznit, že proti všem těmto krokům opozice protestovala! Její dnešní snaha řešit kriminalitu se mi zdá tedy velmi úsměvná a vlastně jim děkuji, že to konečně pochopili.

Jan Štangl

Jan Štangl
TOP 09
1. Za aktuální největší problém považuji stále narůstající nepřátelství mezi lidmi, kteří nesdílejí společné názory. Toto záměrně šíří pan starosta pomocí polopravd, lží a demagogie. Jemu se nehodí, když má někdo odlišný názor. Problémy s ostatními zastupiteli nediskutuje a zapomněl, že není ve městě sám. Starosta vytvořil umělý dojem, že je někým napadán, že se musí neustále bránit atd. Tak to ale není. Mým cílem je město znovu sjednotit, a to cestou dialogu a přijímání názorů ostatních a hledání kompromisu. Náprava problému může přijít jen změnou vedení radnice.

2. Nejen ze svého profesního hlediska vnímám jako rozvíjející se problém ve městě nárůst drogové a s tím i drobné majetkové kriminality. Podle mého za poslední 4 roky město nedostatečně podporuje městskou policii, která nezbytně potřebuje nový automobil, zlepšit technické vybavení a hlavně personálně posílit, je nutné zvýšit počet strážníků. Starosta Soušek měl jiné priority, nové auto koupil pro účely městského úřadu a nové zaměstnance přijímal houfem do technických služeb. Mým cílem je vybudovat akceschopnou městskou policii.

Richard Andrle Sylor

Richard Andrle Sylor
Úsvit přímé demokracie
1. Problém číslo jedna… Vysoké Mýto se v současnosti potýká s více problémy zásadního významu. Bohužel už léta je situace stabilní – nikoliv však stabilizovaná. To byl také důvod toho, proč jsem se rozhodl kandidovat. Na městě, kde vyrůstají mé děti, mi více než záleží. A nejsem – opravdu nejsem z těch, kdo by se spokojil pouze s tzv. nadáváním na současné dění v hospodě u piva. Rád bych postupně naplnil všechny body svého volebního programu. Za nejpalčivější téma Vysokého Mýta považuji katastrofální úroveň zdravotní péče. Především mi jde o neexistenci pohotovosti ve Vysokém Mýtě. Nejsem jediný, kdo se v Mýtě už musel potýkat se situací, kdy potřeboval sám nebo pro někoho z jeho nejbližších okamžitý lékařský zásah. V případě malých dětí nebo seniorů se jedná o zcela zásadní a bohužel častou situaci, ve které jde doslova o každou minutu. Hovoříme zde přeci o otázce lidského života!
Problém místní pohotovosti je pro mě zcela zásadním úkolem. Rád bych se tedy v první řadě zabýval nejprve zřízením alespoň dětské pohotovosti ve Vysokém Mýtě. … Už vzhledem ke složité dopravní situaci mezi Vysokým Mýtem a nejbližšími pohotovostmi.

2. Kriminalita v našem městě existuje ve větší míře, než jsem já osobně ochoten akceptovat. Je samozřejmě především záležitostí vedení města a městské policie. Proto jsem se otázkou bezpečí občana v našem městě zabýval, ještě dříve, než jsem si stanovil priority. Rád bych ve městě vytvořil takové podmínky, aby kriminalita nemohla dále růst a rozvíjet se a současně postupně bych rád poskytnul našim represivním orgánům potřebnou půdu a mechanismy k tomu - účinně v této oblasti zasáhnout.
Řešil bych dlouhodobě drogovou stránku Vysokomýtského podsvětí, o které se bohužel příliš nemluví – tedy alespoň ne veřejně. Některé podmínky, které podporují místní kriminalitu, se určitými mechanismy dají ovlivnit. Rád bych osobně dohlédl na omezení – či ještě lépe -  zrušení hazardu ve Vysokém Mýtě. A samozřejmě bych cílil také na zvýšenou pohotovost bezpečnostních složek města a kontrolu – mimo jiné zahrnující i dokonalejší kamerový systém.Bezpečí obyvatel města je věc, kterou by mělo vedení rozhodně zajistit.

Pavel Vacek

Pavel Vacek
Volba pro město
1. Nepochybně je současným hlavním problémem města Vysokého Mýta dopravní situace ve vazbě na současný průjezd městem po silnici č. 35, vysoká nehodovost a smrtelné úrazy. Známé řešení v podobě výstavby rychlostní komunikace R35 bude nutné městem i nadále důrazně podporovat. Pokud budeme optimisté, postoupí její výstavba do roku 2020 k obci Ostrov. Zlepšení tedy v dohledné době nenastane. Zvýšení plynulosti dopravy přinese vybudování plánované okružní křižovatky při výjezdu na Litomyšl, zejména v odpoledních hodinách. Reálné je zahájení její výstavby ještě v tomto kalendářním roce. Bude třeba využít všech možností dohledu na dopravní situaci i ve spolupráci s Pardubickým krajem a dopravní policií ČR.

2. Stupeň kriminality ve městě je značný. Určitou roli zde hraje počet pracovních míst v místě a případná bezvýchodná životní situace při ztrátě pracovního místa. Částečným východiskem může být spolupráce s firmami při vytváření pracovních míst, realizace sociálních programů, spolupráce s úřadem práce. S tím musí souběžně pokračovat dohled na pořádek a bezpečnost ve městě jak městské, tak státní policie.

Příště: Letohrad
Ankety s lídry kandidátek přinášel Orlický deník pravidelně v úterý. Kladl otázky směřované k tématům, která trápí obyvatele měst okresu. Protože volby jsou za dveřmi, příští týden vyjde anketa naposledy.
Budete si moci přečíst odpovědi lídrů kandidátek, kteří se ucházejí  o přízeň voličů v Letohradu.