VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Mimořádná veterinární opatření na Rychnovsku

RYCHNOVSKO - Aktuální nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

12.7.2007
SDÍLEJ:

Oblast veterinárních opatření.Foto: Krajská veterinární správa

N A Ř Í Z E N Í

Krajské veterinární správy pro Královéhradecký

kraj č. 06/2007

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 nařizuje podle § 49 odst.1 písm. c) veterinárního zákona tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

vysocepatogenní aviární influenzy.

Oddíl I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

Článek 1

Poučení o nákaze.

Vysocepatogenní influenza ptáků (chřipka ptáků) je velmi nakažlivé virové onemocnění drůbeže způsobené virem typu A, podtypu H5N1 (případně podtypu H7N1). Inkubační doba je 3 – 7 dní. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, průjmem, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocní ptáci vylučují virus v sekretech a exkretech, kterými je kontaminována voda, krmivo a okolní prostředí. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocnost i úmrtnost může dosáhnout až 100% stavu. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. Nemoc se přenáší mezi drůbeží a ptáky kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo nepřímo vodou, krmivem, pracovními pomůckami, obuví nebo dopravními prostředky znečištěným sekrety a exkrety nemocných ptáků.

Článek 2

Výskyt nebezpečné nákazy.

1. Vysocepatogenní aviární influenza byla diagnostikována v národní referenční laboratoři pro influenzu ptáků SVÚ Praha dne 20.6.2007 (číslo laboratorního protokolu: 10308/07) u chovných krůt v katastrálním území č. 767763 v obci Tisová u Vysokého Mýta na hospodářství registrovaném pod číslem CZ 53020752 chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

2. Ohniskem č. 2 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 27.6.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53047032 v k. ú. 633941 Nořín, provozované v Zálší, části obce Nořín chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

3. Ohniskem č. 3 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041621 v k. ú. 651974 Choceň chovatele společnosti VAJAX, a.s. Choceň, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

4. Ohniskem č. 4 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041968 v k. ú. 622567 České Heřmanice – místní část Netřeby chovatele společnosti MACH DRŮBEŽ, a. s. se sídlem v Litomyšli okres Svitavy Pardubického kraje.

Oddíl II

OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje ochranné pásmo, pásmo dozoru a další pásmo s omezením.

Článek 3

Ochranné pásmo.

Kolem každého ohniska nákazy vymezila Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj oblast o poloměru 3 km zahrnující katastrální území uvedená v příloze č. 1 Nařízení č. 4/2007 Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a v této oblasti nařídila mimořádná veterinární opatření .

Článek 4

Pásmo dozoru.

Kolem každého ohniska nákazy se vymezuje pásmo dozoru o poloměru 10 km (včetně ochranného pásma). Na území Královéhradeckého kraje je do pásma dozoru zahrnuta oblast níže uvedených katastrálních území a vnich níže uvedených obcí včetně jejich místních částí:

KÚ č. 576140 Borovnice u Potštejna sobcí Borovnice,

část KÚ č. 651206 Chleny,

KÚ č. 576387 Kostelecké Horky sobcí Kostelecké Horky,

část KÚ č. 651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí,

KÚ č. 576441 Lhoty u Potštejna sobcí Lhoty u Potštejna,

KÚ č. 681547 Polom u Potštejna sobcí Polom,

část KÚ č. 681555 Proruby u Potštejna,

KÚ č. 607843 Rájec sobcí Rájec.

Článek 5

Další pásmo s vymezením

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje další pásmo s omezením do něhož jsou na území Královéhradeckého kraje zahrnuta:

1. všechna katastrální území a všechny obce včetně jejich místních částí okresu Rychnov nad Kněžnou s výjimkou katastrálních území vymezených v článku 4.

2. všechna katastrální území a obce včetně jejich místních částí okresu Hradec Králové.

 

Článek 6

Opatření v pásmu dozoru.

1. Každý, kdo chová drůbež v komerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání je povinen bez prodlení nahlásit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj aktuální údaje o počtech kusů, druzích a kategoriích drůbeže a jiných ptáků držených v zajetí a údaje aktualizovat minimálně jednou denně.

2. Každý, kdo chová drůbež v komerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání je povinen:

a) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí, masa, krmiva, podestýlky, hnoje a kejdy a veškerých jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány virem-původcem aviární influenzy odmašťovacím prostředkem a 5 % roztokem Chloraminu;

b) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci všech částí dopravních prostředků, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby vstupující do hospodářství nebo je opouštějí a které by mohly být kontaminovány. K dezinfekci použít prostředek schválený Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj.

3. V pásmu dozoru se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí;

b) vypouštění hrabavé i vodní pernaté zvěře za účelem zazvěření jakož i jiných ptáků chovaných v zajetí; c) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec v pásmu dozoru po pozemních komunikacích bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskutečňuje bez zastávky a překládky v ochranném pásmu;

d) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec mimo pásmo dozoru;

e) přemísťování a rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj může povolit na základě žádosti chovatele a v souladu s veterinárním zákonem odchylku ze zákazu uvedeného v článku 5 odst. 3 písm. d) pro přímou přepravu drůbeže a násadových nebo konzumních vajec.

5. Každý, kdo chová drůbež nebo jiné ptáky v zajetí pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití, anebo jako ptáky v zájmovém chovu je povinen v hospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) zajistit neškodné odstranění kadáverů uhynulé drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování uhynulé drůbeže a vedení evidence budou chovatelé informováni místně příslušným obecním úřadem způsobem v místě obvyklým;

c) bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže nebo jiných ptáků o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorovaných klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávajících podezření na aviární influenzu;

d) zajistit dodržování přiměřených opatření ochrany před šířením nákazy každou osobou vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo jej opouštějící směřující k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy;

e) zamezit přístup jiné drůbeže nebo jiných ptáků držených v zajetí a domácích savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj s výjimkou těch domácích savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství a nemají žádný kontakt s drůbeží nebo s jinými ptáky drženými v zajetí a nemají přístup do prostorů a ke klecím, kde je drůbež nebo ptactvo chováno.

Článek 7

Opatření v dalším pásmu s omezením.

1. V dalším pásmu s omezením se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí;

b) pohyb a přeprava drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí mimo toto pásmo za účelem jejich účasti na svodu nebo veřejném vystoupení.

2. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání v komerčním hospodářství je povinen bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorované klinické příznaky, případně patologicko-anatomické nálezy u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.

3. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání, anebo v zájmovém chovu je povinen v hospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) každá osoba vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo je opouštějící je povinna zachovávat přiměřená opatření biologické bezpečnosti k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.

Oddíl III

ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ.

Článek 8

Doba trvání opatření.

Nařízená mimořádná veterinární opatření mohou být zrušena nejdříve:

a) v ochranném pásmu po uplynutí nejméně 21 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy a negativním výsledku testů provedených v komerčních hospodářstvích;

b) v pásmu dozoru a dalším pásmu s omezením po uplynutí nejméně 30 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy.

Článek 9

Sankce.

1. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží fyzické osobě, která není podnikatelem při nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v tomto nařízení pokutu podle § 71 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona.

2. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání při nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v tomto nařízení pokutu podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

Článek 10

Zrušovací ustanovení.

Mimořádná veterinární opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj v nařízení č. 04/2007 ze dne 22.6.2007 ve znění nařízení č. o5/2007 ze dne 27.6.2007 se zrušují.

Článek 11

Účinnost nařízení.

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a je též přístupné na všech okresních inspektorátech Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a na všech obecních úřadech, jejichž území se týká.

Blanka K a r e š o v á

ředitelka Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj

12.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Montážní dělník 12 200 Kč Montážní dělníci ostatních výrobků MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI OSTATNÍCH VÝROBKŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Strážná č.p. 48, 563 01 Lanškroun, 1 směna nebo dělené směny, KONTAKTNÍ OSOBA PANÍ LORENCOVÁ - POUZE TELEFONICKY V PRACOVNÍ DNY (8.00 - 16.00 hodin). Pracoviště: T&t - trade holding s.r.o. - provozovna strážná, 563 01 Lanškroun. Informace: Marie Lorencová, +420 461 611 357. Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 18 000 Kč Svářeči Svářeč v ochranné atmosféře. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 13. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Dvořisko č.p. 1219, 565 01 Choceň 1 , POŽADUJEME: výbornou znalost a praxi ve sváření metodou MAG, dobrou orientaci ve strojírenských výkresech, dobrý zdravotní stav. Pracoviště: Kögel, s.r.o., výrobní závod dvořisko, 565 01 Choceň 1. Informace: Svatava Kunstová, +420 465 738 213. Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 16 000 Kč Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb ZEDNÍK, MALÍŘ, SÁDROKARTONÁŘ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Pardubický kraj - Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a okolí, NÁSTUP DLE DOHODY, MZDA: výše dle dohody, POŽADUJEME: zkušenosti s prováděním zednických, malířských nebo sádrokartónářských prací výhodou, KONTAKT: telefonicky 7 - 14 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Osp uo s.r.o., Vrbová, č.p. 655, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Lukáš Kopřiva, +420 606 446 518. Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 17 000 Kč Prodavači v prodejnách PRODEJCE SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Nádražní č.p. 540, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, NÁSTUP MOŽNÝ DLE DOHODY, POŽADUJEME:, - spolehlivost, zodpovědnost, vstřícný přístup k zákazníkům, - ochota, příjemné vystupování , - znalost práce na PC, znalost účetního programu Pohoda výhodou, - časová flexibilita, odpovídající pracovní nasazení a chuť do práce, NABÍZÍME:, - odpovídající platové ohodnocení, - příjemný kolektiv, KONTAKT: telefonicky 8 - 17 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Sefir s.r.o. - pobočka ústí nad orlicí, Nádražní, č.p. 540, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Radek Viktorin, +420 776 219 258.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Studenty pardubické univerzity čeká řada novinek

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl.

Pouze jeden gól. Pardubice na Spartě nebodovaly

Malé pacienty v Hamzově léčebně rozveselují klauni

Pardubický kraj, Luže - Veškeré činnosti a pohybové aktivity, na které je zaměřena léčebná péče v Hamzově léčebně a které využívá pacient v každodenním životě zvyšují kvalitu jeho života. ne jinak tomu bylo v rámci tradičního setkání se zdravotními klauny v projektu Cirkus paciento.

Výstava ukazuje otce na rodičovské dovolené

Pardubice - Ve středu byla v Tyršových sadech slavnostně odhalena výstava Švédští tátové. Na panelech u schodiště vedoucí do sadů ze Sukovy třídy je k zhlédnutí 25 fotografií švédského autora Johana Bävmana, zobrazující švédské otce s jejich ratolestmi, kteří se rozhodli být alespoň půl roku na rodičovské dovolené.

Oprava lávky je v nedohlednu, město nesehnalo projektanta

Pardubický kraj, Chrudim - Lávka spojující chrudimské Jungmannovo nábřeží s protějším břehem Chrudimky je už několik týdnů zavřená kvůli svému špatnému technickému stavu. Oba konce lávky jsou nyní zahrazeny pletivem, s jehož odstraněním nelze v nejbližší době počítat.

Hladový tým vyráží do bojů

Pardubice - Pardubičtí basketbalisté stojí na prahu nové sezony. Bojovat budou na domácí i evropské frontě.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT