VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Mimořádná veterinární opatření na Rychnovsku

RYCHNOVSKO - Aktuální nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

12.7.2007
SDÍLEJ:

Oblast veterinárních opatření.Foto: Krajská veterinární správa

N A Ř Í Z E N Í

Krajské veterinární správy pro Královéhradecký

kraj č. 06/2007

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 nařizuje podle § 49 odst.1 písm. c) veterinárního zákona tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

vysocepatogenní aviární influenzy.

Oddíl I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

Článek 1

Poučení o nákaze.

Vysocepatogenní influenza ptáků (chřipka ptáků) je velmi nakažlivé virové onemocnění drůbeže způsobené virem typu A, podtypu H5N1 (případně podtypu H7N1). Inkubační doba je 3 – 7 dní. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, průjmem, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocní ptáci vylučují virus v sekretech a exkretech, kterými je kontaminována voda, krmivo a okolní prostředí. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocnost i úmrtnost může dosáhnout až 100% stavu. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. Nemoc se přenáší mezi drůbeží a ptáky kontaktem zdravých ptáků s nemocnými nebo nepřímo vodou, krmivem, pracovními pomůckami, obuví nebo dopravními prostředky znečištěným sekrety a exkrety nemocných ptáků.

Článek 2

Výskyt nebezpečné nákazy.

1. Vysocepatogenní aviární influenza byla diagnostikována v národní referenční laboratoři pro influenzu ptáků SVÚ Praha dne 20.6.2007 (číslo laboratorního protokolu: 10308/07) u chovných krůt v katastrálním území č. 767763 v obci Tisová u Vysokého Mýta na hospodářství registrovaném pod číslem CZ 53020752 chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

2. Ohniskem č. 2 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 27.6.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53047032 v k. ú. 633941 Nořín, provozované v Zálší, části obce Nořín chovatele ZOD Zálší, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

3. Ohniskem č. 3 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041621 v k. ú. 651974 Choceň chovatele společnosti VAJAX, a.s. Choceň, okres Ústí nad Orlicí Pardubického kraje.

4. Ohniskem č. 4 vysocepatogenní aviární influenzy bylo rozhodnutím o nařízení mimořádných veterinárních opatření Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj ze dne 11.7.2007 vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství reg. č. CZ 53041968 v k. ú. 622567 České Heřmanice – místní část Netřeby chovatele společnosti MACH DRŮBEŽ, a. s. se sídlem v Litomyšli okres Svitavy Pardubického kraje.

Oddíl II

OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje ochranné pásmo, pásmo dozoru a další pásmo s omezením.

Článek 3

Ochranné pásmo.

Kolem každého ohniska nákazy vymezila Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj oblast o poloměru 3 km zahrnující katastrální území uvedená v příloze č. 1 Nařízení č. 4/2007 Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a v této oblasti nařídila mimořádná veterinární opatření .

Článek 4

Pásmo dozoru.

Kolem každého ohniska nákazy se vymezuje pásmo dozoru o poloměru 10 km (včetně ochranného pásma). Na území Královéhradeckého kraje je do pásma dozoru zahrnuta oblast níže uvedených katastrálních území a vnich níže uvedených obcí včetně jejich místních částí:

KÚ č. 576140 Borovnice u Potštejna sobcí Borovnice,

část KÚ č. 651206 Chleny,

KÚ č. 576387 Kostelecké Horky sobcí Kostelecké Horky,

část KÚ č. 651222 Krchleby u Kostelce nad Orlicí,

KÚ č. 576441 Lhoty u Potštejna sobcí Lhoty u Potštejna,

KÚ č. 681547 Polom u Potštejna sobcí Polom,

část KÚ č. 681555 Proruby u Potštejna,

KÚ č. 607843 Rájec sobcí Rájec.

Článek 5

Další pásmo s vymezením

Kolem všech ohnisek nákazy se vymezuje další pásmo s omezením do něhož jsou na území Královéhradeckého kraje zahrnuta:

1. všechna katastrální území a všechny obce včetně jejich místních částí okresu Rychnov nad Kněžnou s výjimkou katastrálních území vymezených v článku 4.

2. všechna katastrální území a obce včetně jejich místních částí okresu Hradec Králové.

 

Článek 6

Opatření v pásmu dozoru.

1. Každý, kdo chová drůbež v komerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání je povinen bez prodlení nahlásit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj aktuální údaje o počtech kusů, druzích a kategoriích drůbeže a jiných ptáků držených v zajetí a údaje aktualizovat minimálně jednou denně.

2. Každý, kdo chová drůbež v komerčním hospodářství nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání je povinen:

a) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí, masa, krmiva, podestýlky, hnoje a kejdy a veškerých jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány virem-původcem aviární influenzy odmašťovacím prostředkem a 5 % roztokem Chloraminu;

b) bez prodlení provést vyčištění a dezinfekci všech částí dopravních prostředků, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby vstupující do hospodářství nebo je opouštějí a které by mohly být kontaminovány. K dezinfekci použít prostředek schválený Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj.

3. V pásmu dozoru se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí;

b) vypouštění hrabavé i vodní pernaté zvěře za účelem zazvěření jakož i jiných ptáků chovaných v zajetí; c) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec v pásmu dozoru po pozemních komunikacích bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskutečňuje bez zastávky a překládky v ochranném pásmu;

d) pohyb a přeprava drůbeže a násadových i konzumních vajec mimo pásmo dozoru;

e) přemísťování a rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj.

4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj může povolit na základě žádosti chovatele a v souladu s veterinárním zákonem odchylku ze zákazu uvedeného v článku 5 odst. 3 písm. d) pro přímou přepravu drůbeže a násadových nebo konzumních vajec.

5. Každý, kdo chová drůbež nebo jiné ptáky v zajetí pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití, anebo jako ptáky v zájmovém chovu je povinen v hospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) zajistit neškodné odstranění kadáverů uhynulé drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování uhynulé drůbeže a vedení evidence budou chovatelé informováni místně příslušným obecním úřadem způsobem v místě obvyklým;

c) bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže nebo jiných ptáků o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorovaných klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávajících podezření na aviární influenzu;

d) zajistit dodržování přiměřených opatření ochrany před šířením nákazy každou osobou vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo jej opouštějící směřující k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy;

e) zamezit přístup jiné drůbeže nebo jiných ptáků držených v zajetí a domácích savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj s výjimkou těch domácích savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství a nemají žádný kontakt s drůbeží nebo s jinými ptáky drženými v zajetí a nemají přístup do prostorů a ke klecím, kde je drůbež nebo ptactvo chováno.

Článek 7

Opatření v dalším pásmu s omezením.

1. V dalším pásmu s omezením se zakazuje:

a) pořádání svodů a veřejných vystoupení drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí;

b) pohyb a přeprava drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí mimo toto pásmo za účelem jejich účasti na svodu nebo veřejném vystoupení.

2. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání v komerčním hospodářství je povinen bez odkladu oznámit Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj pokles spotřeby krmiva u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles produkce vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny nebo zvýšení úhynu o více než 3 % ze stavu týdně nebo pozorované klinické příznaky, případně patologicko-anatomické nálezy u uhynulé nebo utracené drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.

3. Každý, kdo chová drůbež pro účely podnikání nebo pro vlastní potřebu a užití nebo jiné ptáky držené v zajetí pro účely podnikání, anebo v zájmovém chovu je povinen v hospodářstvích a chovech dodržovat tato opatření biologické bezpečnosti:

a) umístění a držení veškeré drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí uvnitř budov, ve kterých jsou chováni tak, aby nemohli přijít do styku s jinou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v hospodářství;

b) každá osoba vstupující do hospodářství nebo chovu, anebo je opouštějící je povinna zachovávat přiměřená opatření biologické bezpečnosti k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.

Oddíl III

ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ.

Článek 8

Doba trvání opatření.

Nařízená mimořádná veterinární opatření mohou být zrušena nejdříve:

a) v ochranném pásmu po uplynutí nejméně 21 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy a negativním výsledku testů provedených v komerčních hospodářstvích;

b) v pásmu dozoru a dalším pásmu s omezením po uplynutí nejméně 30 dní od provedení předběžného čištění a dezinfekce v ohnisku nákazy.

Článek 9

Sankce.

1. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží fyzické osobě, která není podnikatelem při nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v tomto nařízení pokutu podle § 71 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona.

2. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj uloží právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání při nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených v tomto nařízení pokutu podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

Článek 10

Zrušovací ustanovení.

Mimořádná veterinární opatření vyhlášená Krajskou veterinární správou pro Královéhradecký kraj v nařízení č. 04/2007 ze dne 22.6.2007 ve znění nařízení č. o5/2007 ze dne 27.6.2007 se zrušují.

Článek 11

Účinnost nařízení.

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Nařízení je vyvěšeno na úřední desce Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a je též přístupné na všech okresních inspektorátech Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj a na všech obecních úřadech, jejichž území se týká.

Blanka K a r e š o v á

ředitelka Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj

12.7.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní 17 000 Kč

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci Pracovník/ce na expedici masa. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: pracovník/ce na expedici masa, POŽADAVKY: možno i bez vyučení, nutná práce s nožem a znalost masa, NABÍZÍME: možnost stravování, čtvrtletní, roční bonusy, prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou, KONTAKT: telefonicky, e-mailem. Pracoviště: Řeznictví sloupnice s.r.o. - dolní sloupnice 191, 565 53 Sloupnice. Informace: Vlastimír Fikejz, +420 702 292 421.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Ostatní specialisté a 3 560 Kč

Vedoucí provozu školních jídelen a menz VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 3560 kč, mzda max. 5368 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Mateřská škola, Sázava č.p. 2, 563 01 Lanškroun, Zajišťování provozu stravovacího zařízení, Je možné spojit s funkcí kuchaře, Kontakt: telefonicky nebo e-mailem. Pracoviště: Mateřská škola sázava, okres ústí nad orlicí, 563 01 Lanškroun. Informace: Růžena Tesařová, +420 733 183 013.

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 19 000 Kč

Mechanici a opraváři motorových vozidel Automechanik, opravář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POŽADAVKY: svářečský průkaz, praxe v oboru, ŘP sk. B, C, T - výhodou, NABÍZÍME: možnost stravování, pátý týden dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, naturální benefit, po zapracování možnost přidělení firemního bytu, KONTAKT: telefonicky, e-mailem. Pracoviště: Zemědělské družstvo se sídlem ve sloupnici, 565 53 Sloupnice. Informace: Petr Beneš, +420 776 713 848.

Výroba - Výroba Kvalitáři a testovači výrobků 24 000 Kč

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) Pracovník kontroly kvality. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Přijmeme kolegu na pozici pracovníka kontroly kvality., , Popis pozice:, - vizuální a měrová kontrola výrobků, ověřování shody s výkresovou dokumentací, - vedení záznamů o provedených měřeních, - popisování a balení hotových výrobků a jejich příprava k expedici, - pracujeme v režimu 12hod. směn (denní/noční, po - pá), , Požadujeme:, - technicky zaměřené vzdělání, - znalost práce se strojírenskými měřidly, - orientaci ve výkresové dokumentaci, , Nabízíme:, - stabilní, různorodou práci, - odpovídající finanční ohodnocení, - balíček firemních benefitů (příspěvek na dopravu nebo ubytování, dotované stravování, možnost dalšího vzdělávání a jiné výhody).. Pracoviště: Brück am spol. s r. o., 565 43 Zámrsk. Informace: Lucie Vomáčková, +420 465 500 826,606 062 802.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Krajský přebor policie Pardubického kraje ve střelbě.
11

Nejlepší střelci mezi policisty? Najdete je na Svitavsku

Veterán cup vybral pro speciální školu šestadevadesát tisíc korun.

Veterán cup vybral pro speciální školu šestadevadesát tisíc korun

Ministr navštívil Iveco

Vysoké Mýto - Kraj v úterý navštívila vláda České republiky. Na Orlickoústecko se pak s radní Hanou Štěpánovou vydal ministr Tomáš Hüner, aby navštívil firmu Iveco ve Vysokém Mýtě.

Cyklomaraton slaví své desáté narozeniny

Východní Čechy, Česká Třebová - Hlavní závod prověří síly všech závodníků. Pořadatelé přidali více terénních kilometrů.

Narazil do štěrku a skončil na boku

Bystřec - V bystřeckém lomu došlo ve středu před polednem k nehodě nákladního automobilu. Jak ve čtvrtek uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková, řidič nepřizpůsobil rychlost, narazil do hromady štěrku a s autem se převrátil na bok.

Bagr v kině a marihuanové stanové městečko ve vile: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve čtvrtek 21. června 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT