Program se však zaměřuje i na posílení rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů.

Cíl: snížit recidivu

Realizátorem probačního programu P.U.N.K.T.rodina je nestátní a nezisková organizace, která v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů působí v České republice již 20 let.
Probační program je určen skupině mladistvých ve věku patnáct až osmnáct let, kteří se dostali do střetu se zákonem, a to v méně závažných trestních kauzách, týkajících se například drobných krádeží, poškozování cizí věci a podobně, tak i trestných činů závažnějšího charakteru, jako například ublížení na zdraví.
Na základě dobrovolného souhlasu se pak tito pachatelé stávají účastníky programu, který jim později bývá uložen v rámci trestního řízení. Cílem je řešení příčin trestné činnosti mladistvých a udržení žádoucí změny směřující k odklonu od jejich potenciální kriminální kariéry.

Důsledky neřeší

Program vychází z předpokladu, že mladí lidé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, často nemají dostatečné právní vědomí a dovednosti, které by jim pomohly zvládat rizikové situace v běžném životě a které by jinak mohly vést k páchání dalších provinění. Mladiství mnohdy nepřemýšlejí o důsledcích své trestné činnosti, kterou často v době páchání ani za trestnou nepovažují.

Lukáš, Honza, David

Ke snížení případné recidivy trestných činů ve věkové kategorii mladistvých pachatelů slouží právě tento jednadvacetihodinový cyklus individuálních a skupinových setkávání. Na Orlickoústecku pomáhá například šestnáctiletému Lukášovi, který se dopustil provinění krádeže a poškození cizí věci, či sedmnáctiletému Honzovi za šíření poplašné zprávy, když před několika měsíci nahlásil v jednom z obchodních center bombu.  Význam má i pro osmnáctiletého Davida, kterému byl program uložen za ublížení na zdraví, výtržnost a nebezpečné ohrožování, když na jedné diskotéce jinému mladistvému nejprve vyhrožoval usmrcením a nakonec jej udeřil pěstí do obličeje.

Odpovědnost

Za pomoci vyškoleného lektora budou mít mladí delikventi možnost rozvíjet odpovědnost za své jednání a intenzivně uvažovat o svém provinění i jeho důsledcích. Naučí se řešit konflikty, zvládat rizika, ovládat své chování a mít jej pod kontrolou v rizikových situacích. Budou mít možnost přemýšlet o důsledcích trestného činu pro sebe, oběť i společnost a nahlédnou na provinění z pohledu obětí.
Prostřednictvím jednotlivých témat a především praktickým cvičením budou klienti vybaveni dovednostmi, které jim pomohou zvládat rizikové situace v běžném životě a které by jinak mohly vést k páchání dalších provinění. Po absolvování probačního programu, který sestává z šesti témat, by pohled mladistvých na trestnou činnost již měl být konfrontován s těmito novými znalostmi.
Smyslem programu je nejen ochrana společnosti před opakováním trestné činnosti mladistvých a snížení recidivy trestných činů v uvedené věkové skupině na minimum, ale také prokázání nezastupitelné role alternativních způsobů řešení při prevenci rizikového chování u dětí a mladistvých.
Program je podpořen z Programu česko-švýcarské spolupráce. Probační program „P.U.N.K.T.rodina (Průšvihy Už Nedělám Kámo. Tečka.)" je schválen ministrem spravedlnosti ČR a je zapsán v seznamu probačních programů Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Práce s mladistvými a dětmi je specifickou oblastí činnosti
Probační a mediační služba České republiky se stala již nedílnou součástí systému trestního soudnictví. Specifickou oblastí její činnosti je práce s mladistvými a dětmi. V souvislosti s touto problematikou probační a mediační služba rozvíjí i takzvanou multidisciplinární spolupráci týmů pro mládež. Tu tvoří zástupci střediska Probační a mediační služby Ústí nad Orlicí, Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Orlicí, Okresního soudu a státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí, orgánů sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých obcí s rozšířenou působností v okrese Ústí na Orlicí, střediska výchovné péče Mimóza a občanského sdružení Změna.
Členové multidisciplinárního týmu pro mládež si na svých pravidelných setkáních vyměňují informace a poznatky z oblasti práce s rizikovou mládeží, diskutují o aktuálních problémech, s nimiž se setkávají napříč celým soudním okresem Ústí nad Orlicí. Hledají rovněž účinnější postupy, které by pozitivně ovlivnily vývoj kriminality mládeže. Sdílejí také informace o ohrožené mládeži a osvědčené postupy při práci s ní. Vzájemná spolupráce na místní úrovni je velice potřebná a užitečná pro další činnost s problémovou mládeží. Setkávání týmu totiž poskytuje ideální prostor pro sdílení vzájemných zkušeností.
Na posledním setkání týmu pro soudní okres Ústí nad Orlicí se sešli jeho členové, aby se seznámili s nově zahájeným probačním programem určeným pro mladistvé pachatele trestné činnosti nazvaným P.U.N.K.T.rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.). Ten poskytuje pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a také jejich rodinám. Cílem probačního programu je řešit příčiny trestné činnosti mladistvých, umožnit, podpořit a udržet u nich žádoucí změnu směřující k odklonu od kriminální kariéry. Patří sem samozřejmě i ochrana společnosti před opakováním trestné činnosti mladistvého.
V závěru letošního setkání byl tým seznámen také s dosavadní zkušeností pracovníků střediska Probační a mediační služby v Ústí nad Orlicí se zákonem o obětech trestných činů, který vešel v účinnost 1. srpna 2013. Od té doby činnost střediska směřovala ve prospěch již více než sedmdesáti obětí trestných činů.
Na jednotlivá střediska PMS se mohou obrátit jak samotní mladiství nebo jejich zákonní zástupci, tak i poškození, přičemž služby probační a mediační služby jsou bezplatné.
Probační a mediační služba
Středisko Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
562 01 Ústí nad Orlicí