Povodně po náhlých přívalech dešťových srážek přicházejí v posledních letech obvykle od jihu z kopce u Vanic, od Knířova a voda stéká z polí přímo do města nebo Blahovským potokem na Litomyšlské předměstí.
Ve stadiu rozpracování je dnes studie, podle níž by mělo vzniknout na postižených místech pět suchých poldrů. Zamýšlené úpravy v souvislosti s výstavbou těchto hrází zadržujících vodu v případě bleskové povodně nebo prudké oblevy a stékání vody ze sněhu by se dotkly také katastru jiných obcí, například Džbánova nebo Zádolí. Do povodí Blahovského potoka, jehož koryto opakovaně voda opou〜ští a škodí na majetku města a obyvatel, patří i některá ohrožená místa nad sídlištěm Družba a novou zástavbou za čtvrtí Průhony. Také tady voda smývá půdu ze zemědělských pozemků a bahno znečišťuje nemovitosti. Z pětice navržených poldrů jsou tři vybrány jako priority. První s názvem „Vysoké Mýto“ je na Blahovském potoce nad městem, druhý je pojmenován předběžně „Průhony“ (mezi novou zástavbou a letištěm), třetí je „Vanice“ nad sídlištěm Druž〜ba.
V návrhu figurují poldry jako sypaná zemní tělesa, záměry se označují jako „protipovodňová opatření blízká přírodě“. Jejich cílem bude kromě vlastního protipovodňového efektu zajistit rovněž zlepšení stavu toků, údolní nivy a posílit přírodní hodnotu území. V praxi by to znamenalo vyhloubit tůně, vysadit porosty, remízky a další zásahy do přírody. „Jsou osloveni majitelé pozemků, u každého poldru se jedná přibližně o třicet až pětatřicet majitelů, což není jednoduché, stejně jako jednání o směně pozemků nebo jejich ceně. Dotace na zpracování studie je poskytována z evropských fondů,“ vysvětlil František Eliáš z vysokomýtského městského úřadu. V tomto případě se hovoří o celkových nákladech ve výši 2,2 milionu korun. Dosud se přesně neví, kudy kolem Vysokého Mýta povede trasa zamýšlené rychlostní komunikace R 35. Předpokládalo se, že vlastně také nová komunikace by mohla být poldrem, takže se nejprve počká na stanovení trasy a pak se bude v prostoru mezi Vysokým Mýtem, Džbánovem a Vanicemi uvažovat o zřízení poldru. Obyvatelé okrajových částí města uvítají úpravy terénu: výsledkem opakovaného stékání vody s hlínou z polí od Vanic byly v jižní části města nánosy bahna na ulicích, chodnících, na dalších plochách v sídlišti a ve sklepních prostorách.

(jko)