Tam použité roušky rozhodně nepatří. Je třeba s nimi zacházet jako s potenciálně infekčním odpadem, který může být zdrojem nákazy. Připomeňme si tedy pravidla, kterými bychom se měli při likvidaci použitých ochranných prostředků řídit doma i v práci.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech 

Domácnosti bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 

1) Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. 

2) Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 

3) Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

4) V žádném případě nepatří do košů na veřejném prostranství či do nádob na separovaný sběr (papír, plasty.) V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností a pracovníků na třídících linkách. 

5) Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. 

Domácnosti s potvrzenými nakaženými nemocí COVID-19 či s osobami v karanténě    

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.    

V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce).

Jak nakládat s rouškami ve firmách 

Veškeré použité osobní ochranné jednorázové pomůcky, které mohou být kontaminovány infekčním agens je nutné považovat za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností H9 infekčnost. 

Nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučené zařazení tohoto odpadu je pod katalogové čísl: 15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy.  

Odpad by měl být bezpečně ukládán do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Obaly musí být neporušené, vnější obal by měl být ošetřen desinfekcí. 

Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad. Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměly v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít. Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu. Všichni, kdo s infekčními odpady nakládají musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.