Lesy České republiky na opravu získaly třímilionovou dotaci od ministerstva zemědělství a Pardubického kraje.

Úprava spádu koryta zastaví erozi. „Podélný spád původního koryta způsoboval při vyšších srážkových úhrnech erozi, takže se do potoka a následně do Tiché Orlice dostávalo mnoho splavenin,“ řekl vodohospodář z podniku Lesy ČR Tomáš Sajdl. Koryto potoka bylo nutné opravit i proto, že voda zaplavovala přilehlé pozemky a ohrožovala zdejší nemovitosti.

Břehy potoka zpevnily kameny, stabilizovalo se jeho dno. V části toku u lesní cesty byl obnoven jeho průtočný profil a úpravami se vytvořila tůň. Zatravnily se i přilehlé louky, další vegetační úpravy pokračují. Na projekt naváže obec Orlické Podhůří osazením nového propustku.

Koryto toku před realizací projektu a po jeho skončení.