„Jde o vozidla, převážející věci, jejichž vlastnosti například hořlavost, výbušnost či žíravost může ohrozit bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Od toho se odvíjí technické požadavky, výbava vozidla a jeho označení dle druhu nákladu,“ vysvětil koordinátor prevence Jiří Tesař z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Tento druh dopravy podléhá přesně danému režimu. Řidiči musí například disponovat doklady k nákladu, vozidlo musí být pro převoz nebezpečných látek schváleno. Podmínky musí splňovat i řidič. Musí projít školením a mít speciální ochranné pomůcky. Samotná kontrola těchto vozidel a řidičů je oproti kontrole „běžného“ vozidla z hlediska času podle Tesaře i několikrát delší.

„Kontroly provádějí policisté zařazení do „Kamion týmu“, kteří jsou neustále školeni na dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí dle Evropské dohody ADR. Během dvou dnů zkontrolovali celkem jedenáct vozidel. U žádného z řidičů nezjistili pochybení. Zodpovědným řidičům a jejich přepravcům děkujeme," dodal Tesař.

Evropská dohoda ADR

Dohoda definuje pojem nebezpečné věci a klasifikuje je do třinácti tříd nebezpečnosti. Dále vymezuje také pojem odpad. Pod pojmem nebezpečné věci je nutné chápat nejen látky, jako je např. palivo pro spalovací motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale též předměty obsahující nebezpečné věci, jako např. tlakové nádoby, náboje pro zbraně, plniče nafukovacích vaků, lithiové baterie, akumulátory apod. Látky pak mohou být ve skupenství tuhém, kapalném či plynném.