Sjezdová trať s pracovním názvem F propojí stávající sjezdovky areálů Sněžník a U Slona. Má se tak stát devátou sjezdovkou horského resortu Dolní Morava. Nahradí souběžnou propojovací cestu, takzvanou sáňkařskou.

Záměr investora již posoudily příslušné orgány. Mezi nimi také Český svaz ochránců přírody. „Doplnění záměru sjezdové tratě F bude mít zcela devastující vliv na lesní porost a přírodní podmínky na svahu pod vrcholem Slamník,“ zhodnotili ochranáři v posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Navíc opakují svůj dlouhodobý postoj, že nelze rezignovat na ekosystém Králického Sněžníku jen proto, že je již znatelně poznamenán dosavadní výstavbou. „Podle našeho názoru není možné pouze konstatovat, že postupným povolováním staveb v lokalitě s již očekávaným mírným zhoršením přírodních podmínek došlo k tak závažným zásahům, že nyní nemá smysl území chránit jako případný biotop pro živočichy či rostliny,“ upozornil předseda Českého svazu ochránců přírody v Šumperku Slavomír Bušina.

Stanovisko o devastaci přírody de facto potvrdila Česká inspekce životního prostředí. Zdejší příroda je podle ní poznamenána minulými zásahy, kvůli kterým došlo k významnému odlesnění horské lokality.

„V období mezi lednem a dubnem 2021 se uskutečnil v bezprostředním sousedství nyní posuzovaného záměru zásah, který spočíval v odtěžení lesního porostu a plošné úpravě půdy, přičemž není známo, že by byl tento zásah posuzován v procesu EIA,“ dodal ředitel oblastního inspektorátu Lukáš Trávníček.

Horský resort Dolní Morava se k výstavbě nové sjezdovky prozatím nevyjádřil.

Česká inspekce životního prostředí i ochranáři navíc hovoří o výskytu vzácných druhů, jmenovitě jeřábka lesního, zmije obecné či ještěrky živorodé. „Stavba nemá zásadní vliv na funkčnost či provoz areálu. V porovnání se zásahem do biotopu či likvidací chráněných druhů považujeme záměr v navržené variantě za neakceptovatelný,“ zhodnotil Bušina.

Dalším nebezpečným důsledkem odlesnění by pak podle inspekce mohlo být zvýšení rizika nedostatku vody v lese, a tedy ohrožení okolního lesa šířením kalamitních škůdců či zrychlený odtok srážkové vody a možnost eroze lesní půdy.

Krajský úřad však už na začátku července minulého roku vydal stanovisko ke změně územního plánu. „Přemístění dráhy sjezdovky bylo odůvodněno potřebou zajištění bezpečnosti dětí a slabších lyžařů,“ píše se ve vyjádření krajského úřadu.

Krajský orgán ochrany přírody uvedl, že záměr investora nezasahuje do ochranného pásma. „Nejblíže se nacházejícím zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Vzdálenost sjezdové tratě F od nejbližšího bodu je přibližně 700 metrů,“ uvedl krajský odbor životního prostředí.

Už minulý rok ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí krajského úřadu, který svolil k výstavbě nového hotelového komplexu v lokalitě Nad Slonem. Jedním z hlavních důvodů byl významný vliv stavby na ptačí oblast Králického Sněžníku. Investor však požádal o výjimku. Obdobný proces se tak může opakovat i při výstavbě sjezdovky.

Krajskému úřadu byly nyní doručeny příslušné posudky. Mezi nimi i ten z odboru životního prostředí v Králíkách, který k záměru nemá žádné připomínky. Úřadu teď běží stanovená lhůta k vydání rozhodnutí.