V osadě, jež je součástí obce Orlické Podhůří, byly provedeny úpravy koryta řeky. To bylo zdevastováno při povodni v březnu roku 2006. „Jednalo se o odstranění povodňových škod formou revitalizační úpravy v délce asi jeden kilometr na přítoku Tiché Orlice,“ přiblížil práce Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe, Lesy ČR, s. p.

Při povodňovém průtoku došlo v úseku zástavby osady k destrukci koryta, silné dnové a břehové erozi a v dolní části k sedimentaci části splavenin. V průběhu loňského roku byly dokončeny vlastní stavební práce při úpravě povodněmi zdevastovaného koryta vodního toku. „Na liniovou stabilizaci koryta v zástavbě pomocí kamenných rovnanin a zídek navazují opatření pro omezení přísunu transportovaných splavenin do upraveného úseku ve formě příčné zemní hrázky s vytvořeným zapuštěným retenčním prostorem,“ vysvětlil Sajdl.

Při tvorbě projektu bylo podle něj v neposlední řadě dbáno na zachování migrační průchodnosti pro ryby a další vodní živočichy i obecnou ochranu přírody. Tato akce byla financována z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ČR na odstranění povodňových škod z roku 2006. Na stavební práce bylo vynaloženo 4,866 milionu korun ze státního rozpočtu a státní podnik Lesy České republiky přispěl částkou 305 tisíc korun na zajištění projektové a inženýrské přípravy.

(zr)