Související vpravo…

Po nedávném kulatém stole, kterého se zúčastnili zástupci zainteresovaných subjektů (město, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty) a také představitelé občanského sdružení Nádraží nedáme!, není situace kolem iniciativy usilující o záchranu historické ústecké nádražní budovy nijak zvlášť přehledná. V minulých týdnech došlo i na ostřejší výměny názorů, především mezi ústeckým starostou Richardem Peškem a předsedou sdružení Nádraží nedáme! Martinem Kadrmanem. Padala při nich poměrně tvrdá slova: „lhář“, „manipulátor“ či „podvodník“.

Články, dopisy…

Oba hlavní aktéři využili k prezentaci svých názorů médií, která se kauze dlouhodobě věnují. Celou řadu materiálů přinesl Orlický deník a jeho internetové stránky www.orlicky.denik.cz. Byly zveřejněny články a také otevřené dopisy, jež si obě strany sporu vyměnily.
V říjnovém Informačním listu ústecké radnice, který je zdarma distribuován do všech domácností ve městě, pak vyšel poměrně rozsáhlý materiál napsaný starostou Richardem Peškem (jeho obsah najdete na webu Orlického deníku), který se opět zabývá kauzou nádraží. Na tento dopis zareagovala před několika dny uznávaná česká dokumentaristka Olga Sommerová.

Uznávaná režisérka je aktivistkou občanského sdružení Nádraží nedáme! a má k Ústí nad Orlicí blízký vztah. Nejen, že se pravidelně účastní dnes již věhlasného festivalu filmových dokumentů Nadotek, ale má ve městě i příbuzné – rodinu chirurga Lubora Špáty, bratra dnes již legendárního filmového dokumentaristy Jana Špáty.

Ve svém otevřeném dopise, který poslala i redakci Orlického deníku, oponuje některým argumentům, jichž ústecký starosta ve svém materiálu užívá.
Mimo jiné zpochybňuje výši nákladů na realizaci projektu, jehož autorkou je jedna ze studentek profesora Jiřího Suchomela z fakulty architektury liberecké univerzity. Zmíněný projekt originálně řeší příjezdovou komunikaci k ústeckému nádraží.

Olga Sommerová se také ohrazuje proti Peškově tvrzení, že sdružení Nádraží nedáme! o rok zdrželo výstavbu nového nádraží, a tvrdí, že to naopak byla ústecká radnice, která celý projekt zkomplikovala. Brání také předsedu sdružení Nádraží nedáme! Martina Kadrmana před výpady ústeckého starosty (celý text najdete opět na webu Orlického deníku).

Oficiální cestou prý nic nepřišlo

Starosta Richard Pešek na poslední tiskové konferenci radnice prohlásil, že oficiální cestou žádný otevřený dopis od Olgy Sommerové nedostal. Jak dodal, k jeho obsahu se dostal oklikou. „Je škoda, že paní Sommerová nebyla u kulatého stolu, který se zde ve věci nádraží konal. V jejím dopise je celá řada irelevantností, hned v prvním odstavci je kupříkladu uvedeno, že jsem se měl někde vyjádřit, že srovnám nádraží se zemí, což jsem nikdy neudělal. Nicméně pan Kadrman požádal podle tiskového zákona o uveřejnění jeho reakce na můj článek, a to my splníme,“ uvedl starosta. Podle jeho slov Olga Sommerová o zveřejnění svého dopisu nežádala. „Její vyjádření považuji za otevřený dopis, který může poslat po celé zeměkouli,“ uzavřel Pešek.

Text Richarda Peška

Vážení občané,
na počátku září sdělovací prostředky přinesly množství prohlášení a vyjádření
k problematice ústeckého nádraží. Většinou tak tendenční a zmatená, že mne v této
problematice mnozí z vás oslovují a ptají se, o co vlastně jde občanskému sdružení
„Nádraží nedáme“. Z projevů pana Kadrmana není zcela jasné, zda bude nádraží
kupovat a uvnitř dělat kanceláře, volnočasové aktivity a Informační centrum. Nebo
zda je developerem a mluví za budoucí provozovatele těchto aktivit. Nebo zda se
pouze hodlá zviditelňovat ze zcela jiných důvodů.To jsou otázky, kterými se na mne
obracíte.

Dne 9.9.2009 jsem na radnici svolal „Kulatý stůl“ na téma Ústecké nádraží. Kulaté
stoly jsem již před třemi lety zavedl proto, aby se všechny politické strany zastoupené
v zastupitelstvu města mohly zúčastnit rozhodování o osudu Ústí nad Orlicí v těch
nejdůležitějších situacích (Perla, Kociánka, nádraží, protipovodňová opatření…) Také
proto, aby se v diskusích na zastupitelstvu města projednávaly otázky, které budou
již předdiskutovány v politických klubech.

Tohoto kulatého stolu se opět zúčastnily všechny politické strany ZM, Ing. arch. prof.
Suchomel a pan Martin Kadrman z občanského sdružení „Nádraží nedáme“, zástupci
SŽDC a ČD a min. dopravy.

Nejprve musím předeslat, že budova ani pozemky nejsou města nýbrž Českých drah,
které o výpravní budovu nemají zájem a nemají ani prostředky na její rekonstrukci.
Z technologických aspektů tuto výpravní budovu SŽDC /Správa železniční dopravní
cesty/ nepotřebuje, protože do budoucna se nepočítá ani s výpravčím, neboť celý
provoz ústeckého nádraží bude řešen automaticky dálkově.

Město Ústí nad Orlicí především potřebuje a preferuje bezpečné moderní nádraží.

Nezaznamenal jsem, že by kdokoli z našeho města měl něco proti výpravní budově,
dodrží-li se tyto podmínky :

1/ sežene-li někdo peníze na zrestaurování a tudíž na zachování budovy ústeckého
nádraží z roku 1874
2/ nesmí dojít ke zdržení stavby koridoru
Z diskuse u kulatého stolu jsem si proto poznamenal tyto poznatky:
a) pan Kadrman v únoru 2009 veřejně slíbil tehdejšímu ministru dopravy Bendlovi, že
občanské sdružení „Nádraží nedáme“ najde závažné a reálné využití nádražní
budovy. Ministr Bendl slíbil, že když bude smysluplné využití této budovy z roku
1874, pokusí se o její záchranu. U kulatého stolu tento dialog pan Kadrman potvrdil,
zároveň však na všechny zúčastněné zaníceně křikl : „To jste snad nemysleli vážně,
že občanské sdružení ‘Nádraží nedáme‘ bude vymýšlet co dělat s nádražím“. V tu
chvíli jako bych se ocitl v mateřské školce. Množství dospělých odpovědných lidí ze
seriózních institucí se sjelo na radnici v Ústí nad Orlicí, aby si vyslechlo chlapce,
který si říká co chce, slibuje nesplnitelné a sám své sliby nebere vůbec vážně.
Ostatní účastníci kulatého stolu se ovšem shodli, že Kadrmanův slib panu ministrovi
vzali vážně nejen instituce (MD, MK, SŽDC, MÚ) média (Orlický deník, MFD, Právo,
ČT), ale především veřejnost. Já osobně jsem se v problematice ústeckého nádraží
velmi angažoval a nyní se cítím představiteli občanského sdružení „Nádraží nedáme“
velmi obelhán a podveden. Jenom těch služebních cest na MD a SŽDC, které jsem
zbytečně absolvoval jako starosta města. Pan Kadrman před všemi přítomnými
řekl, že nemyslel vážně svůj slib ministrovi! Namísto toho si p. Kadrman vymyslel,
že v budově nádraží bude prý Informační centrum, volnočasové kanceláře, půjčovna
kol a jiné užitečné služby. Mohl by klidně navrhnout i čistírnu peří a boty Baťa. Z toho
se dá usuzovat, že si pan Kadrman budovu koupí a toto vše tam bude provozovat,
protože nijak nevysvětlil kdo a za čí peníze tyto „nápady“ zrealizuje…
b) Pan Ing. Pavel Mathé, náměstek generálního ředitele SŽDC, panu architektu doc.
Suchomelovi vysvětlil, že podle grantových pravidel EU nelze peněz určených na
výstavbu nového nádraží použít na opravu starého nádraží.
c) Nádherný projekt studentky pana prof. Suchomela Daniely Pápajové, který počítá
s příjezdovou cestou k nádraží z čela budovy pod úrovní stávajícího terénu, tedy
takové „nádraží s otevřeným suterénem“ je dle výpočtů ČD cca za 1 miliardu korun.
Je čistým idealismem sugerovat si, že tuto miliardu někdo někde najde!!
d) Podle Ing. P. Mathé se takový přístup z čela budovy již dávno „počítal“ a zjistilo se,
že pouhá dvacetiletá voda by takové nádraží roztrhla.
Závěr kulatého stolu: problém je v rukou profesionálů z ministerstev kultury a
dopravy. Občanské sdružení řešení slibované bývalému ministrovi Bendlovi nemá,
„pevně však bude bojovat za záchranu nádraží a nemíní stavbu zdržovat“. Podle Ing.
P. Mathé již nyní činností občanského sdružení „Nádraží nedáme“ došlo ke zdržení
minimálně 1 rok.

Stanovisko zástupců politických stran ZM Ústí nad Orlicí : jde především o čas, tedy
aby se začalo co nejdříve s výstavbou koridoru a bezpečného nástupiště. Aby
„neodešly“ peníze určené na výstavbu bezpečné železniční dopravy v Ústí nad Orlicí.
Aby nakonec vše nedopadlo tak, že stará budova zůstane stát neopravena
s prostorem kolem nádraží se nebude nic dít a občané našeho města budou jezdit na
vlak do České Třebové, protože v Ústí nad Orlicí vlaky nebudou stavět.
Na závěr dne se vedení města od občanů dozvědělo, že pan Kadrman po
kavárnách rozšiřoval letáky pomlouvající město. Jaké vstřícné gesto!!!

P.S. Provoz našeho nádraží je vyloženě nebezpečný – křižující se koleje v úrovni
silnice mezi na sebe kolmými závorami /věčně zavřenými/, nástupiště, kde občané
volně procházejí mezi kolejemi a projíždějícími vlaky, téměř dvoumetrová propast
mezi podlahou vagónů a nástupištěm, …Když jsme na tuto skutečnost pana
Kadrmana upozorňovali, velmi pobaveně se usmíval, čímž dával jasně najevo, jak
mu na bezpečnosti našich občanů záleží. Jak jsem již napsal, činnost sdružení
„Nádraží nedáme“ již zdržela práce na koridoru v Ústí nad Orlicí o jeden rok a projekt
již stál téměř 50 milionů a prodraží se nejméně o dalších 15 milionů. Jestliže se
v době tohoto zdržení stane na našem nádraží neštěstí, vyplývající z nedostatku
bezpečnosti, budou vinni ti, kdo zdržení zavinili.

Celý život obhajuji starou a vzácnou architekturu, ale mám jedno krédo – kdyby
vzácná budova /třeba Chrám svatého Víta/ ohrožovala životy lidí, tak ti živí mají
PŘEDNOST.

Právě jsem se v Orlickém deníku dozvěděl další komickou lež – prý jsem se narodil
v Lanškrouně. A takhle je to se zmateným panem Kadrmanem od počátku….

Richard Pešek
starosta

Dopis od Olgy Sommerové

Pane starosto Pešku,
odpovídám na Váš text v informačním zpravodaji města Ústí nad Orlicí. Váš text je bohužel plný demagogických nepravd a populistických prohlášení. Ve jménu ochrany občanů města útočíte na občanské sdružení Nádraží nedáme!, které reprezentují vážené osobnosti. Váš úmysl srovnat architektonickou památku se zemí ostře kontrastuje se vzpomínkou, kterou na Vás mám v den návštěvy ministra Petra Bendla v restauraci ústeckého nádraží. Tehdy, v souhlasu s ministrem dopravy Petrem Bendlem a ředitelem SŽDC Janem Komárkem, jste nešetřil slovy nadšení pro zachování historické architektury nacházející se na vašem starostenském území. Je neoddiskutovatelné, že také Vy nesete zodpovědnost za to, zda naše zem ztratí historickou paměť likvidací starých budov či krajinného bohatství.

Naše občanské sdružení předneslo nespočet návrhů na budoucí využití nádražní budovy. Tyto návrhy byly nejen mediálně zveřejněny, ale byly umístěny i na našich webových stránkách. Jistě pochopíte, že se jedná o ideu, o možnosti, nikoliv o to, že si jmenovitě pan Kadrman zřídí v nádražní budově stánek na prodej buřtů. Vaše výpady vůči člověku, který se, na rozdíl od Vás, jako občan angažoval pro zachování kulturního bohatství regionu, jsou směšné a nevkusné. Zapomínáte na to, že jako zaměstnanec státní správy sloužíte občanům, nikoliv svým osobním záměrům? Zaklínáte se bezpečím občanů na přechodu přes kolejiště k nádraží. Najednou se toto téma stalo strašákem - zachování historického nádraží jako výpravní budovy brání bezpečí občanů! Tato nově se zjevivší argumentace se stala ve Vašich rukou populistickou kartou ovlivňující veřejné mínění občanů.

Vaše informace o nákladech na podchod v hodnotě jedné miliardy je klamáním veřejnosti. My, kteří víme, že seriózní rozpočet na celou Kaplického knihovnu čítá dvě miliardy korun , bychom se Vaší informaci mohli smát, pokud by nás nemrazilo z Vaší lehkomyslné lži.

To, že občanské sdružení Nádraží nedáme! zdrželo stavbu o jeden rok, je lež jako věž. Pokud byl projekt zdržen, tak mimo jiné proto, že agresivní developerská snaha smést z cesty vzácnou budovu byla snazší než zabývat se variantou, která nádraží obejde. A ta existovala od samého počátku. Musíte to vědět, protože zastupitelstvo, ve kterém jste v minulém období seděl, rozhodovalo o třech variantách. Bez ohledu na kulturní dědictví, bez ohledu na názor veřejnosti, jste si v Ústí zvolili nejjednodušší řešení, které se dnes obrátilo proti Vám. Byla to Vaše radnice, která zkomplikovala celý projekt, protože kdybyste nehleděli na své pohodlí, zjistili byste, že jediná veřejně akceptovatelná varianta modernizace je zachování současné budovy.
Jsem šťastná, že nejste starostou mého rodného města Prahy. Možná byste se jednoho dne rozhodl, že pokud by chrám sv. Víta, jak píšete, překážel bezpečí občanů, zboural byste ho.

Každá velká věc, která má smysl, stojí úsilí a odříkání. Musí se za ni platit, nepohodlím, časem stráveným diskusemi, časem Vaším i naším, trpělivostí občanů i náklady státu, regionu, či obce, které se vynaloží na dobrou věc. Krásné nádraží ve Vašem městě tu bude stát, i v době, kdy Vy ani já tu už nebudeme. Jeho zachování bude pomníkem naší pomíjivosti.

V Praze 18.10.2009 Olga Sommerová