Montessori je systém léty prověřený, nejde o novinku

Miroslava Bednářová.Při Základní škole v Jamném nad Orlicí bude v příštím školním roce otevřena třída s alternativní výukou. Děti z první a druhé třídy se v ní budou učit společně dle Montessori pedagogiky. Věkově smíšená třída ani malý kolektiv nejsou v Jamném nic výjimečného, vesnická škola přesto výjimečná bude, alternativu totiž na Orlickoústecku zatím nabízejí jen školy soukromé. Na rozdíl od nich se navíc v Jamném nebude platit školné. Kolektivu o maximálně šestnácti dětech se bude věnovat jeden kvalifikovaný pedagog.

Novinka se rodí díky aktivním maminkám, které založily sdružení Je otevřeno, z. s., odvaze ředitelky školy i vstřícnosti obce.

Individuální přístup, bezpečné prostředí, práce s vnitřní motivací, to jsou hlavní přínosy Montessori pedagogiky podle jedné z iniciátorek třídy Miroslavy Bednářové. Obecně k Montessori pedagogice dodává: „Montessori pedagogika je propracovaný pedagogický systém, který má na zřeteli především potřeby dětí. Byl vyvíjen dlouhá léta sledováním dětí a ověřováním si přístupu a pomůcek přímo v praxi. Pro funkčnost pedagogiky je důležitá i osobnost pedagoga. Co do kvality vychází, dle mého názoru, oproti běžnému pedagogickému směru lépe ve všech směrech. Na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na prostředí rodiny, která je pro vývoj dítěte důležitá. Pokud se objeví potíže u dětí, pracuje se s rodiči, protože výchova a rodinné hodnoty dítě formují dávno před tím, než začne chodit do školy. Proto v souvislosti s nově vznikající třídou nemluvíme jenom o Montessori pedagogice, ale i respektujícím přístupu k dětem i rodičům."

Montessori třídu otevřete v klasické základní škole. To je na Orlickoústecku ojedinělé… Alternativní výuku se daří zavádět zatím jen v soukromých školách a školkách. Je těžké přesvědčit vedení školy a obce?
Oslovili jsme s projektem Montessori třídy paní ředitelku v Jamném. Ta sama kontaktovala základní školu v Pardubicích Polabinách, kde také mají Montessori třídy při klasické ZŠ, a byly jsme se tam společně podívat. Mluvily jsme jak s ředitelkou školy, tak s učitelkou Montessori tříd. Po této návštěvě paní ředitelka souhlasila. Souhlas obce bylo nutné získat především z důvodu poskytnutí prostor, které pro třídu musí být připraveny, protože ve stávající škole již není pro další třídu místo.

Souhlasná stanoviska byla podpořena tím, že se náš spolek Je otevřeno zavázal finančně a organizačně zaštítit vznik, vybavení a provoz třídy. A tak by tím obci a škole neměly vzniknout nepřiměřené náklady ani organizační problémy. Bez toho by Montessori třída nevznikla.

Jak bude třída financována?
Třídu budeme financovat z našich soukromých zdrojů, sponzorských darů a doplňkové činnosti, kterou budeme v rámci spolku vyvíjet. Pedagog bude zaměstnancem školy a třída bude normální součástí školy, spolek ji škole bezplatně pronajme, pouze ji připraví. Příprava prostor proběhne dobrovolnicky. Všichni tvrdí, že Montessori pomůcky jsou velmi drahé, ale většina z nich se dá celkem snadno vyrobit. Maria Montessori si pomůcky také sama vyráběla z dostupných materiálů. Chystáme se pro děti připravit příjemné a funkční prostředí bez předraženého zařízení a předražených pomůcek.

Rozhodnutí otevřít takovou třídu asi nepadlo „jen tak". Byla delší dobu v Jamném a okolí poptávka po alternativní výuce?
V současné době se rodiče více zajímají o to, jakým způsobem se děti ve škole učí a co jim to přináší. A v našem okolí tomu není jinak. Víme o iniciativách v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Žamberku, které se snaží o nějakou změnu ve vzdělávání dětí na ZŠ. Je to velké téma i proto, že v našem regionu zařízení obdobného typu zatím chybí. Již před zahájením příprav jsme věděli o konkrétních rodičích, kteří by měli o tuto výuku zájem. Ve větších městech je vznik nových škol v současné době běžný trend. Nutnost změny si uvědomuje například i ministerstvo školství, které v této oblasti podniká kroky. První novinkou byl právě RVP.

Můžete dát rodičům předem jistotu, že nepůjde o experiment, který třeba po roce nebude mít pokračování?
Nikdy nás nenapadlo, že by se mělo jednat o experiment. Tento systém je léty prověřen, nejde o novinku. Do třídy budou chodit i naše vlastní děti. Mé děti začnou třídu navštěvovat až za dva roky. Zároveň dvě ze zakladatelek spolku jsou pedagožky. Vzděláváním se zabýváme souvisle několik let. Máme velkou motivaci třídu rozvíjet dále. Jsme tým lidí, kteří spolu dobře spolupracují a vzájemně se doplňují. Podnikneme spoustu příprav, investujeme energii i finance proto, aby třída začala fungovat. Její provoz neplánujeme po roce ukončit, naopak rozvíjet, přibírat nové žáky, dovybavovat.

Zkuste prosím načrtnout běžný den v Montessori třídě…
Běžný den začíná většinou komunitním kruhem. Děti si společně na chvíli sednou, a pokud chtějí něco říci ostatním, mají příležitost. Poté se činnost odvíjí podle toho, jak mají jednotlivé školy nastavenou výuku. My bychom rádi věnovali některé dny pouze češtině a matematice a jiné dny ostatním předmětům, které jsou vyučovány propojeně jako celek. Výuka v tomto případě probíhá v asi hodinu a půl dlouhých blocích. V den matematiky a češtiny si děti mohou vybrat, kterému předmětu se budou věnovat. Podle toho, který předmět zvolí, si vyberou pomůcku a pracují na svém individuálním studijním plánu, který je roční a dítě ho postupně plní. Každé dítě postupuje individuálním tempem, tedy se neučí všichni najednou stejnou látku. Jedním z typických znaků Montessori pedagogiky je velké množství specifických pomůcek, na kterých je možné si jednotlivé prvky osvojit. Není proto třeba, aby učitel měl v jeden okamžik na starosti celou třídu. Principem Montessori pedagogiky je i to, že si žáci na řešení jevů přijdou sami nebo ve spolupráci mezi sebou. Třída je věkově smíšená, je ověřeno, že dětem spolupráce s různě starými spolužáky velmi svědčí. Po vyučovacím bloku je opět možnost společného setkání. Učitel dětem poskytuje zpětnou vazbu. Pak následuje přestávka a po přestávce opět pracovní blok.

Při výuce prvouky si lze princip Montessori snadno představit, dítě objevuje, prozkoumává, zjišťuje souvislosti, ale lze jej uplatnit třeba při výuce vyjmenovaných slov nebo násobilky, které máme spojeny s memorováním a procvičováním?
I na vyjmenovaná slova a násobilku existují pomůcky. Zrovna násobení mohli rodiče zhlédnout na setkání s Janou Hrázskou, které jsme uspořádali v minulém týdnu, aby si rodiče některé pomůcky mohli sami vyzkoušet. Děti procvičují násobilku na takzvaném perlovém materiálu, pomocí kartiček s příklady a dalších pomůckách tak dlouho, dokud si ji neosvojí. Společně s pedagogem pak zhodnotí, zda ji umí dostatečně na to, aby mohlo pokračovat dalším učivem.

Kdo je vaší cílovou skupinou? Je třída vhodná jak pro nadané děti, tak děti se specifickými potřebami? Lze to skloubit? A jsou následně výstupy srovnatelné s těmi z běžných škol.
Cílovou skupinou jsou všechny děti. Právě proto, že má každý svůj učební plán, je možné, aby byly na různých úrovních v jednom okamžiku. Vzájemně se neruší, nezdržují. Mohou si vzájemně pomoci či spolupracovat. V tom spočívá individuální přístup. Pedagog se věnuje tomu, kdo jeho pomoc potřebuje, a ostatní zatím mohou pracovat na svém. Už teď víme, že nám do první třídy nastoupí žáček, který umí číst, psát a počítat. A je to v pořádku. Pedagog vyhodnotí, co všechno už umí, a připraví mu vlastní plán, na kterém bude moci pracovat a nebude muset čekat na spolužáky. Naopak když přijde někdo bez těchto znalostí, začne na začátku a je to také v pořádku. V Montessori třídě se nesrovnávají žáci mezi sebou. Každý jsme jiný, každý máme jiné schopnosti a předpoklady. I za těchto podmínek platí, že děti obsáhnou učivo, které mají, tak jako jejich vrstevníci v jiných běžných třídách. A například matematika bývá pro všechny děti v Montessori systému oblíbeným předmětem.

Jaká jsou pro vás hlavní pozitiva Montessori pedagogiky?
Individuální přístup, ten opravdový, ne jen ten, co je napsaný v ŠVP, protože ten má dnes v ŠVP každá škola, ale těžko ho může plnit. Není to chyba škol. Systém, který je ve školách nastaven, není s individuálním přístupem v souladu.

Bezpečné prostředí – prostředí, kde mě nikdo nehodnotí (známky, nálepkování), můžu udělat chybu a poučit se z ní, aniž bych byl trestán. Je prokázáno, že člověk se lépe učí, když se cítí v bezpečí

Práce s vnitřní motivací – učím se, protože chci (je to přirozená potřeba člověka), nikoliv proto, že dostávám známky nebo se chci někomu zalíbit
Šanci má každý bez ohledu na genetickou výbavu, výchovu – děti fungují na základě pravidel, bez hodnocení, v bezpečném prostředí.
Děti (i dospělí) si upevňují získané informace různými způsoby (hmat, zrak, pohyb), Montessori pedagogika tuto skutečnost zohledňuje a pracuje s ní.

Zkusme najít ale i pár bodů, kterých by se rodič mohl obávat…

- Jak dítě později zvládne přechod na druhý stupeň školy/nižší gymnázium, kde neexistuje návaznost v Montessori pedagogice?
Při návštěvě ZŠ v Pardubicích, kde mají jen první stupeň Montessori tříd, nám paní ředitelka potvrdila, že nemívají problémy s přestupem dětí do běžných tříd druhého stupně. Montessori třídy tam fungují jedenáct let. Pokud dítě bude chtít přejít na gymnázium, z pohledu probraného učiva by to neměl být problém. Na přijímací zkoušky se dá připravovat i v Montessori systému.

- Bude dítě, které je vychováváno jako rovnocenný partner a podle jeho individuálních potřeb, uznávat autority a pravidla?
Fungování Montessori tříd je založeno na pravidlech, která musí být respektována. Kolektiv by bez nastavení hranic nemohl fungovat. Každé dítě potřebuje jasné hranice, i díky tomu se pak cítí v bezpečí, protože ví, co může očekávat. V Montessori třídách se děti učí fungovat v rámci kolektivu a i proto, že zde chybí soutěživé a srovnávací prostředí, pomáhají si z vlastní vůle a bez „odměny", pochvaly, je to pro ně přirozené. Pokud se k dítěti chovám s respektem, mohu očekávat i vyžadovat, aby se ono ke mně také tak chovalo a nepřestane jen proto, že zajdu za roh. Naopak, pokud se k dítěti chovám nadřazeně, vynucuji si poslušnost sankcí, odmítnutím a podobně, nebude dítě cítit respekt, ale strach a nepřijme takto vynucené chování za své.

– Poradí si dítě v běžném životě?
Děti, které se vzdělávají v Montessori třídách, nejsou vytrženy z reality běžného života. Jenom se jinak vzdělávají! Sebeobsluhu a „popasovaní" se s běžným životem výuka podporuje. Dodává dětem sebevědomí tím, že je nikdo nenálepkuje (hodný, šikovný, zlatý, zlobivý, lajdák), ale dává jim možnost pocítit bezpečné prostředí a radost z učení a prostřednictvím toho i důvěru samo v sebe, což je v běžném životě důležité. Dítě, které má sebedůvěru a sebeúctu, pak nemá potřebu někoho šikanovat, nechat se ponižovat nebo ponižování přihlížet. Jsou to normální děti, které se Montessori pedagogika snaží vybavit, jak pro další studium, tak pro život ve společnosti.

Zájemcům aktuálně nabízíte odborné přednášky…
V současné době představujeme veřejnosti Montessori pedagogiku na setkáních s námi i s odborníky. Nejbližší setkání se uskuteční 11. prosince v Jablonném nad Orlicí. Je to setkání s dlouholetou učitelkou Montessori tříd právě ze státní Základní školy v Pardubicích Polabinách paní Marcelou Žákovou. Rádi bychom na toto setkání pozvali jak zájemce z řad rodičů, kteří by rádi umístili své dítě do nově vznikající třídy, tak každého, koho toto téma zajímá. O dalších setkáních se pak všichni mohou dozvědět na našich facebookových stránkách. V současné době připravujeme i webové stránky.

Jako přípravu na otevření třídy ZŠ chystáte i dětský klub pro předškoláky. Jak se záměr vyvíjí?
Ano, v současné době jednáme o prostorách s městem Jablonné nad Orlicí. Rádi bychom, aby klub vznikl tam. Provoz bychom chtěli spustit přibližně v dubnu 2016. Celá záležitost je v jednání, ale věříme, že se vše podaří a brzy budeme moci nabídnout i tyto služby. Klub bude zařízen a provozován v souladu s Montessori pedagogikou. V klubu bychom rádi pořádali i programy pro rodiče s dětmi. Již nyní zaznamenáváme o klub velký zájem.

Dítě bude tvůrcem vzdělání, učitel průvodcem a rodič partnerem

Farmaceutická společnost z Dolní Dobrouče pokračuje ve svých vzdělávacích aktivitách a na úspěšnou dětskou skupinu Erudio navazuje novou základní školou pro první stupeň. Stejně jako dětská skupina, také základní škola najde své místo v Žamberku. Zeptali jsme se novopečené ředitelky Ivany Andrlové na plány s tímto školským zařízením, které obohatí nabídku vzdělávání v našem městě.

Proč se chystá nová soukromá ZŠ? Je o ni zájem?Ivana Andrlová.
Contipro k založení ZŠ vedou dva důvody – nabídnout kvalitní soukromé školství založené na individuálním přístupu k dětem a navázat na úspěchy jeho dalších vzdělávacích programů. Vnímáme, že poptávka po takovém zařízení v našem regionu existuje a sílí. Školka funguje již třetím rokem a v tuto chvíli poptávka výrazně převyšuje kapacitu zařízení. Do pátého ročníku vstoupil středoškolský program FYBICH, díky němuž několik studentů z regionu obsadilo medailová místa v předních světových soutěžích. Aby náš region neupadal a rozvíjel se, potřebuje schopné lidi. Proto je nutné do jejich vzdělání investovat a zároveň jim dát všechny důvody se sem později zase vrátit.

Čím se bude škola lišit od ostatních ZŠ?
Vnímám jako velkou příležitost, že novou školu má pod svými křídly úspěšná, stabilizovaná a inovativní firma. To nám dává příležitost budovat školu bez kompromisů. Takovou, jakou ji všichni chceme mít. Škola bude postavena na tradicích naší země a zároveň bude otevřena globálním příležitostem. Už v první třídě se začne s angličtinou, nikoliv jako samostatným předmětem, ale prostřednictvím výtvarné a hudební výchovy či her, aby děti do jazyka pronikaly přirozeným způsobem a i bez předchozích zkušeností. Budeme se snažit vést děti ke vztahu k přírodním vědám, ale důležitějším cílem pro nás bude nacházet a posilovat jejich vlastní nadání a talent. Škola bude respektovat osobnost dítěte a jeho individuální potřeby. V každé třídě bude nejvýše 18 dětí a poskytneme pestrou nabídku školních a mimoškolních aktivit, které budou postaveny na základech klasického školství i moderních metod. V naší škole bude dítě tvůrcem vzdělání, učitel jeho průvodcem a rodič vítaným partnerem.

Bude Erudio školou jenom pro nadané děti?
Ano i ne. Naším dlouhodobým cílem je rozvíjet děti v oblasti, která je jejich nejsilnější stránkou. Lidé, kteří jsou nadprůměrní prakticky ve všem, mají v populaci jen minimální zastoupení. Budeme proto posilovat a rozvíjet talent, který je pro úspěch nejdůležitější, ale také učit děti vnímat a stabilizovat své slabší stránky. Takže rozhodně nemůžeme říkat, že je Erudio školou pouze pro nadané, přestože jsou talent a nadání prioritou naší práce.

Takový přístup jistě něco stojí. Jak vysoké bude školné?
Školné bude 36 tis. ročně, tedy 3 tis. měsíčně včetně poplatku za družinu a zájmové kroužky.

Kde bude základní škola Erudio umístěna?
Ráda bych poděkovala městu Žamberk, že nám umožnilo školu na svém území založit. Pevně věříme, že tento krok bude pro město přínosem. Přesné umístění školy je v tuto chvíli v jednání. Ve hře je nákup a rekonstrukce staršího objektu i výstavba zcela nové školy na zelené louce. V případě, že zvolíme druhou variantu, bude škola v prvním roce působit v dočasných prostorách, které však budou plně přizpůsobeny potřebám našich prvňáčků.

Kde se rodiče dozvědí nějaké další informace o ZŠ Erudio?
Veškeré informace jsou na webu www.skolaerudio.cz a každý čtvrtek od 16 hodin poskytuji konzultační hodiny v prostorách školky Erudio na Masarykově náměstí. Budu ráda, když se zájemci přijdou zeptat. Zápis do první třídy je již 16. ledna, proto je potřeba rozhodnutí neodkládat. Do vyšších ročníků bohužel nepřijímáme a začneme pouze s prvňáčky.

Jaké máte vy osobně zkušenosti v oblasti školství?
Moje zkušenosti začínají rolí matky, která vychovala dvě krásné, báječné a úspěšné dcery. Pokračují 14 letou praxí v mateřské škole, stejně dlouhou praxí na škole základní a také částečným působením v ZUŠ ve výtvarném a hudebním oboru. Stojím za založením detašovaného pracoviště ZUŠ Králíky v Červené Vodě a výukou zobcové flétny v mateřské škole. Vždy jsem nakukovala se zvědavostí pod pokličku nových a neotřelých metod a učila se respektovat osobnost dítěte. Vždy jsem byla otevřena novým příležitostem, proto jsem si vyzkoušela i vlastní projekty na volné noze.

Co obnáší zprovoznit školské zařízení? Co všechno je pro to potřeba udělat?
Přináší to velkou zodpovědnost a vyžaduje mravenčí práci celého týmu. Jsem doslova nadšena, že za mne Contipro řeší legislativu, prostory, vybavení apod., a na mne zůstává to, co je mi nejbližší. Vytvoření programu školy, plánu aktivit, týmu pedagogů a veškerá kreativní práce ve prospěch výsledné užitečnosti školy.

Co jste měla ve škole nejraději a co vás jako dítě na škole nejvíc štvalo?
Svůj dětský školní svět vnímám jenom jako sen… jako kaňku v sešitě. Vzpomínám na poznámky za upovídanost, na zmrzlé mléko na svačinu, na kabinet s vycpaninami. Škola mě naučila poslouchat, ale svoje silné stránky jsem objevila mnohem později neustálými pády a následnými vzestupy. Moc bych přála všem dětem, aby jim škola byla tím nejlepším kamarádem a aby jim otevřela cestu k celoživotní spokojenosti.

(tz)