Na riziko omezení dostupnosti zdravotní péče upozornil seminář, který připravila Česká lékařská komora v Ústí nad Orlicí. Společně se zástupci ústecké nemocnice se ho zúčastnili představitelé krajského úřadu, představitelé některých měst a obcí, zástupci zdravotních pojišťoven, lékaři okresní nemocnice, zástupci lékařské komory a odborů, nechyběla ani senátorka a poslanec parlamentu zvoleni za náš region. Středeční jednání se zabývalo stále se zhoršující ekonomickou situací okresní nemocnice a s ní souvisejícími dopady na rozsah, dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro obyvatele okresu.

V této souvislosti se diskutovalo o problematice zakonzervovaného a dlouhodobě nevýhodně nastaveného financování zdravotní péče okresní nemocnice ze strany zdravotních pojišťoven, především VZP. Ústecká nemocnice byla přitom zřizovatelem v posledních letech podrobena třem analýzám a auditům. Bylo doloženo, že pracuje kvalitně a efektivně a jednoznačně má své místo v systému akutní péče kraje. „Hovořilo se o řadě citlivých témat, proto jsme nezvali média,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Procházka. Účastníci semináře podle jeho slov formulovali priority společného postupu, který má přispět k řešení složité situace ústeckého „špitálu.“

Tisková zpráva

Dne 18. července 2007 se vokresní Nemocnici vÚstí nad Orlicí uskutečnilo jednání o realizaci nezbytných opatření vedoucích ke stabilizaci stále se zhoršující ekonomické situace nemocnice a jejich dopadů do rozsahu, dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele okresu Ústí nad Orlicí. Vtéto souvislosti byla diskutována problematika zakonzervovaného dlouhodobě nevýhodně nastaveného financování zdravotní péče okresní nemocnice ze strany zdravotních pojišťoven, především VZP.

Nemocnice vÚstí nad Orlicí byla zřizovatelem vposledních letech podrobena 3 analýzám a auditům a bylo doloženo, že pracuje kvalitně a efektivně a jednoznačně má své místo vsystému akutní péče Pardubického kraje.

Jednání se zúčastnili kompetentní zástupci měst a obcí okresu, Pardubického kraje, zdravotních pojišťoven a dále poslanec a senátorka zvolení vregionu, lékaři okresní nemocnice, zástupci ČLK a odborů.

Společně byly přijaty tyto závěry:

 • Současná situace jediného poskytovatele akutní lůžkové péče vokrese Ústí nad Orlicí je velmi složitá. Po zrušení 2 nemocnic akutní péče vokrese Ústí nad Orlicí (v Červené Vodě a ve Vysokém Mýtě) nedošlo mimo jiné i ztohoto důvodu kadekvátnímu navýšení plateb od zdravotních pojišťoven a při současné výši objemu zdravotní péče je poskytovaná paušální částka především ze strany VZP pro Nemocnici vÚstí nad Orlicí zcela nedostačující. Nadále nelze zajistit stávající rozsah akutní lůžkové zdravotní péče vregionu. Za nynější platby VZP nelze poskytovat veškerou současnou péči. Stát nemocnici částečně oddlužil při přechodu zařízení od státu na kraje částkou téměř 60 mil. Kč. Další částečné oddlužení proběhne zkrajského rozpočtu vsouvislosti sprobíhající změnou právní formy do podoby akciových společností. Tato oddlužení však vždy byla pouze hašením požárů, ale nikdy neřešila do budoucna neudržitelný systém úhrad ze zdravotního pojištění.
 • Účastníci jednání se jednomyslně shodli na prioritě, že vzhledem kvelikosti spádového území a rozsahu zdravotní péče je nezbytné přesvědčit představiteleVZP především na centrální úrovni o nutnosti navýšit paušál tak, aby nedošlo k negativnímu dopadu na dostupnost, úroveň a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Pokud by nebylo nalezeno uspokojivé řešení financování zdravotní péče a nemocniceby musela pokračovat vtomto nedostatečném trendu financování, musel by být velmi rychle a výrazně omezen rozsah péče se samozřejmým upřednostněním pouze neodkladné, akutní péče.
 • Management nemocnice přenese závěry ztohoto jednání ke všem zaměstnancům scílem vysvětlit další postup a stabilizovat personální a provozní situaci.
 • Tisková zpráva bude předána všem městským a obecním zastupitelům a další postup bude monitorován volenými zástupci zastupitelských a zákonodárných orgánů. Svýsledky budou seznámeni všichni účastníci dnešního jednání.
 • VÚstí nad Orlicí dne 18.7.2007

  Společné prohlášení účastníků jednání u kulatého stolu zedne18.července 2007

  Souhlasíme s předloženou tiskovou zprávou. Vduchu závěrů jednání budeme na úrovni svých postů podporovat řešení kzamezení negativním dopadům do stávajícího rozsahu, dostupnosti a úrovně lůžkové zdravotní péče vokrese Ústí nad Orlicí.

  Níže podepsaní zástupci měst a obcí okresu, Pardubického kraje, zákonodárných sborů ČR, ČLK a odborů:

  Ing.Miloslav SOUŠEK PSP ČR

  Ing. Ludmila MULLEROVÁ Senát ČR

  Ing. Josef JANEČEK zastupitelstvo Pardubického kraje

  RNDr. Jiří SCHLANGER OS zaměstnanců ve zdravotnictví ČR

  MUDr. Martin PROCHÁZKA ředitel Nemocnice vÚstí nad Orlicí

  MUDr. Josef HÁJEK OS ČLK

  Petr FIALA Letohrad

  Pavel ŠÍSLER Dolní Dobrouč

  Petr TOMÁŠEK Brandýs n.O.

  František ŠUDA České Libchavy

  Jana PONOCNÁ Králíky

  Jaromíra ŽÁČKOVÁ Česká Třebová

  Miroslav ŠVESTKA Červená Voda

  Miroslav KUČERA Choceň

  Martin KREJZA Vysoké Mýto

  Miroslav WÁGNER Jablonné n.O.

  Martin KOŠŤÁL Lanškroun

  JUDr. Zdeněk EŠPANDR Ústí nad Orlicí