Jaké jsou tři hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se nějak oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste nebyla starostkou?

Já nejsem zastáncem radikálních změn, pokud něco funguje. Jsou tedy projekty, na které navazujeme a chceme je dovést do úspěšného konce. Za pár dní bude zahájena další etapa rekonstrukce silnice I/14, pokračujeme v přípravě dostavby atletického stadionu, mohla bych jmenovat i další projekty. Vybrat pouze tři priority není jednoduché, protože oblastí, kterým se chceme věnovat je mnohem více.

Trváte-li na třech (úsměv), pak je to bydlení – bytová i rodinná výstavba, systém hromadné dopravy a parkování ve městě, koncepce nakládání s odpadem.

Příště:

10. 4. Žamberk
17.4. Vysoké Mýto

Máte za sebou necelý půl rok fungování nové koalice. Daří se nacházet shodu na směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Nová koalice našla shodu již při sestavování koaličního programu a v tomto duchu probíhají i všechna jednání. Dohodli jsem se na pravidelných schůzkách zástupců koaličních stran, snažíme se naplnit cíle, které povedou k rozvoji města.

Větší diskuzi jsme vedli při návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu, ale i zde jsme dospěli ke společnému závěru. Za měsíc budeme hledat vhodné řešení prostor pro městskou knihovnu a Dům dětí a mládeže Kamarád. 

Jaké jsou podle silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel České Třebové?

Za slabé stránky města bych označila kupříkladu pokles počtu obyvatel, nedostatek finančních prostředků, ze strany státu a kraje, na rozvoj sociálních služeb, nedostatek lékařů, malou nabídku levného bydlení a problém s volnými plochami pro rodinnou výstavbu.

Silnou stránkou našeho města je síť mateřských, základních a středních škol a školských zařízení, finanční podpora sportu, kultury a sociální oblasti, přibývající pracovní příležitosti, rozvinutý sektor malého a středního podnikání či značná angažovanost občanů ve spolcích a iniciativách. 

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Na tuto otázku odpovím opravdu jen krátce – být prospěšná městu a jeho občanům. 

Která oblast investic by podle vás měla dostat přednost? Budování a udržování infrastruktury, nebo služeb?

Jak už jsem zmínila, volnočasové aktivity i sociální služby mají finanční podporu města, upřednostnit je třeba investice do oprav komunikací, chodníků, budov a bydlení. 

Některé nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je podle vás větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete v tomto ohledu realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?

V této oblasti jsme již učinili první kroky. Ze zástupců všech politických uskupení vznikla pracovní skupina pro informační technologie, která se uvedenými záležitostmi zabývá. Na příštím jednání zastupitelstva budeme poprvé zkoušet elektronické hlasování a k občanům se tak dostanou výstupy o tom, jak který zastupitel hlasoval. Občané města mají pochopitelně právo na výše zmiňované informace. Připravujeme zřízení nové pozice „mediálního asistenta“, který bude poskytovat informace z práce Městského úřadu sdělovacím prostředkům i občanům prostřednictvím tiskových zpráv a sociálních sítí. 

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

 V tomto případě bych uvedla revitalizaci Nového náměstí nebo propracování systému odpadového hospodářství. To jsou projekty, na kterých začneme pracovat, ale za jedno volební období se stihnout nedají. Osobně bych chtěla dosáhnout toho, aby Česká Třebová byla i nadále příjemným místem pro život, prosperujícím městem s dostatkem příležitostí k práci i zábavě, a aby se nám všem tady společně dobře žilo.

Chtěla byste pokračovat jako starostka i příští čtyři roky?

Tato otázka je poněkud předčasná. Po pěti měsících jsem vlastně stále ještě na počátku volebního období a mým hlavním cílem je se ctí obstát.

Magdaléna Peterková
Magdaléna Peterková je první ženou na českotřebovské radnici. Jako jednička kandidátky vedla do podzimních komunálních voleb sdružení Koalice pro Českou Třebovou. A uspěla. V křesle starosty po šestnácti letech vystřídala „neporazitelného“ Jaroslava Zedníka.
Celý svůj profesní život věnovala Magdaléna Peterková pedagogické činnosti. Začínala na základní škole. A přes třiatřicet let vyučuje češtinu a další předměty na českotřebovské Vyšší odborné škole a střední škole technické. Stejnou dobu působí na škole jako výchovná poradkyně.
Ve volném čase, kterého teď však mnoho nemá, se věnuje rodině, divadlu nebo pěší turistice. „Na prvním místě je pro mě rodina a naše tříletá vnučka,“ říká Magdaléna Peterková, jejíž dcera, která se jmenuje úplně stejně, je rovněž už druhé volební období českotřebovskou zastupitelkou. „Mým velkým koníčkem je ochotnické divadlo, jsem členkou Divadelního spolku Hýbl,“ vyznává se nová starostka. A kupodivu nezavrhuje ani domácí práce, jako je třeba úklid nebo vaření, byť by si to teď měla nárok dovolit.
Magdaléna Peterková před víc jako rokem oslavila kulaté jubileum, je vdaná a má dceru.