Einmann - bunkry.

V období Protektorátu bylo okupačními silami v Ústí nad Orlicí, respektive jeho již sudetské části Hylváty/Hilbet- ten, a dále v oblasti Kerhartic umístěno několik malých betonových objektů: jako pozorovacích stanovišť především protiletecké obrany.
Jedná se o tzv. Einmann- bunkery, tedy betonové zvony pro jednoho muže, s typickým tvarem kopulovitě zastřešeného dutého štíhlého válce. Bez zajímavosti přitom není, že jedna z variant uvedeného tvaru je (alespoň podle dochované fotografické dokumentace) víceméně charakteristickým rysem právě pouze pro oblast Ústí nad Orlicí a dále již jen samotného vnitřního území Německa. V jiných lokalitách bývalého protektorátního území a Sudet se nacházejí objekty sice podobné, avšak odlišného stavebního typu – např. konstrukce Westermann, nebo Dywidag, které se vzájemně liší sklonem svislých stěn a množstvím jiných detailů.
Umístění v Ústí nad Orlicí se dnes klade do souvislosti s ochranou továrních zařízení (v oblasti Hylvát především v prostoru bývalé továrny Pollak) a v Kerharticích vzhle- dem k tamější opravně leteckých motorů, kde sloužily i mimo základní funkci protiletecké pozorovatelny jako úkryt tovární stráže, tzv. werkschutz.

Einmann - bunkry.
V této lokalitě je dodnes jeden z objektů umístěn přímo u továrního oplocení, kde již jen málo nasvědčuje skutečnosti, že byl součástí většího ochranného komplexu s napojením na linii zákopu.
Součástí „kerhartického systému" snad byly i další dva objekty, umístěné ve vzájemné vzdálenosti cca 500 metrů u prostoru lomu v přímém sousedství silnice na Řetovou (Andrlův chlum). Dnes zde zůstává, v zeminou polozasypaném stavu, pouze jeden z nich: druhý byl v poválečných letech přemístěn jako prvek místní pozorovatelny do České Třebové.
Ta zde plnila stejný úkol jako čtvrtý ze známých ústeckých objektů na úpatí Kubincova kopce nad vlakovou tratí ve směru Letohrad – který sloužil právě k pozorování přilehlého prostoru nádraží a železnice. S tímto objektem se jistě setkalo mnoho příznivců hry Geocaching, neboť jedna z „tajných schránek" je umístěna přímo zde.
Pátý povědomý ústecký „ajnman" se donedávna nacházel v objektu bývalého závodu Perla 06 (továrna Pollak), kde byl v souvislosti s probíhající rekonstrukcí vytržen a na konci roku 2012 následně odvezen soukromým sběratelem.
V ústeckém Městském muzeu víceméně neexistují k těmto objektům žádné záznamy a přesto, že depozitář Archivu je na tom o něco lépe, mnoho pramenů bohužel nenabízí ani tento zdroj.
V rámci školní práce, mapující historii a místopis dalších betonových objektů typu Einmann, tak lze vlastně spoléhat již pouze na vzpomínky pamětníků či náhodné objevy nálezců – a budou-li některé pevnůstky takto reálně odhaleny či alespoň historicky zaznamenány tedy záleží především na jejich případné odezvě…  Jiří Fikejz nejml.

Einmann - bunkry.¨

Související článek:

Úspěch v soutěži Festival vědy
 a techniky v Pardubickém kraji