Myšlenka na zlepšení podmínek pro lepší uplatnění žáků na trhu práce je se školou SVÍTÁNÍ spojena v podstatě od jejích počátků. SVÍTÁNÍ vzniklo v roce 1992 jako jedno z prvních soukromých vzdělávacích zařízení pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Založili ji přímo rodiče těchto dětí. Začínali s 26 žáky a postupně, jak žáci rostli, rozšiřovali zde poskytované služby. K základní škole speciální přibyla i střední – praktická škola jednoletá a dvouletá, sociální služby v podobě sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře, a v neposlední řadě i sociální podnik Léthó, který osoby s handicapem zaměstnává.

Loni v listopadu SVÍTÁNÍ s podporou fondů EU otevřelo nově opravenou školní budovu. Ta potřebovala nejen nový historicky zrestaurovaný plášť, ale také rozsáhlé opravy uvnitř. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 147 milionů korun. Z toho přes 84 milionů korun poskytly fondy EU.

Populární jsou dovednostní kurzy, kurzy sebeobsluhy a pomoc zkušených nevidomých lektorů s obsluhou PC či mobilu
VIDEO: TyfloCentrum pod jednou střechou. Chátrající dům nahradila moderní stavba

„Přízemí bude sloužit veřejnosti jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum. V dalších částech budovy se pak nacházejí i speciální učebny pro technické a umělecké obory,“ řekla ředitelka školy Miluše Horská. Celkem v budově nově slouží dva tréninkové byty, šest cvičných učeben, dvanáct odborných a šest terapeutických učeben.

Zdroj: se svolením MMR

Usnadnění přechodu žáků ze školního do pracovního prostředí tak bylo dalším způsobem, jak se o děti s handicapem postarat a umožnit jim stát se součástí běžné společnosti. V zahraničí jsou již dlouholetým standardem takzvané tranzitní programy, které připravují žáky na přechod ze školního do pracovního prostředí. Především pak formou rozvíjení jejich kompetencí, a to nejen pracovních, ale i sociálních a komunikačních. „Tak, aby byli v co největší míře samostatní a mohli se nejen ucházet o zaměstnání na otevřeném trhu práce, ale tuto práci nakonec také získali,“ vysvětluje ředitelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská.

Nízká nezaměstnanost dětí s handicapem

Zaměstnanost osob s mentálním a kombinovaným postižením je v Česku velmi nízká, dosahuje jen 12 procent. Cílem projektu proto bylo vytvořit ve škole SVÍTÁNÍ takové podmínky, aby si žáci osvojili maximální množství dovedností a návyků využitelných v jejich každodenním soukromém i profesním životě. „Projekt byl realizován od srpna 2020 do října 2022 a náklady na něj činily 8,7 milionu korun,“ shrnuje ředitelka Miluše Horská.

Projekt se skládal z několika dílčích aktivit. První z nich bylo vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím devíti vzdělávacích kurzů, ale také skrze exkurze v německých, italských i českých školách, kde se učitelé seznamovali s fungováním tranzitních programů. „Dalším krokem byla příprava programu samotného – nadefinování jeho fungování, specifikace obsahu školního předmětu, ale i individuálních vzdělávacích plánů,“ vysvětluje odborná garantka projektu a zástupkyně ředitelky Ivana Švecová.

Zdroj: se svolením MMR

V rámci metodiky byly určeny jednotlivé kompetence, které si žáci potřebují dobře osvojit, aby zvýšili svou samostatnost. Do metodiky byly rozpracovány činnosti jako hygiena, oblékání nebo cesta do práce.

„Jde o to, aby žáci byli v co největší míře samostatní a mohli se nejen ucházet o zaměstnání, ale tuto práci nakonec také získali.“
Miluše Horská, ředitelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ

Dalším výstupem projektu byla metodika profesní orientace, která byla zacílena na důkladné seznámení žáka s 65 pracovními činnostmi v rámci 13 pracovních oborů a na následný test, v němž žák označuje obrázek právě té činnosti, která má jeho největší preferenci. „Výsledky testu jsou stěžejní pro tvorbu individuálního plánu tranzitního programu daného žáka. Výhodou tohoto nástroje je umožnění žákovi samostatně se rozhodnout a vybrat si takovou profesní orientaci, která ho zajímá nejvíc. To umožňuje zapojit se i žákům se středně těžkým a kombinovaným postižením, kteří by jinak tuto možnost vůbec neměli,“ pokračuje Ivana Švecová.

„Všechny tyto výstupy byly připravovány během prvního roku projektu. V druhém školním roce pak probíhalo jejich ověřování přímo ve výuce s žáky. Na závěr proběhla konference, která měla seznámit především odbornou veřejnost s dopadem na vybrané žáky,“ uzavírá Miluše Horská.

Petra Vondráčková: Nově vytvořená metodika pomůže dětem vybrat si povolání z 65 oborů

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ v Pardubicích je v mnoha ohledech zcela výjimečná. Nejenže už více než třicet let poskytuje vzdělání dětem s handicapem, ale stará se i o to, jak bude vypadat jejich další život. V tom jí výrazně napomohl projekt financovaný z fondů EU. Ten podporuje přípravu dětí na volbu budoucí profese. A tyto poznatky mohou v budoucnu používat i jiné podobné školy. O tom, co projekt škole přinesl, jsme hovořili s projektovou manažerkou Petrou Vondráčkovou.

Manažerka projektu Petra VondráčkováManažerka projektu Petra VondráčkováZdroj: se svolením Petry VondráčkovéJaká byla cesta od myšlenky pomoci dětem lépe se uplatnit na trhu práce k evropskému projektu?
Myšlenka tranzitního programu se v naší škole objevila už na začátku nového tisíciletí, kdy jsme se s podobnými programy setkali na stážích v zahraničí. V té době se nám podařilo tuto inspiraci převést do podoby nové sociální služby – sociálně-terapeutických dílen, které fungují ve SVÍTÁNÍ dodnes. Prostor pro realizaci tohoto projektu vznikl s vypsáním výzvy, která byla na přípravu tranzitních programů přímo zaměřená.

Kdo se s vámi na řešení této problematiky podílel?
Do projektu byl kromě školy SVÍTÁNÍ zapojen i Rytmus Východní Čechy, který byl finančním partnerem a zajišťoval pracovní asistenci při praxích žáků. Na realizaci projektu se tak podílelo přes 30 zaměstnanců, ať už z naší strany, či ze strany partnera.

„Z dotace byly hrazeny mzdy pracovníků, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých metodik, a byly rovněž pořízeny výukové pomůcky.“

Můžete popsat, jak konkrétně tranzitní program vůbec funguje?
Tranzitní program je určen pro žáky praktické školy dvouleté a jednoleté a žáky 7. až 9. tříd a 10. tříd. Žáci se díky němu účastní sociálního a kariérního poradenství, týmových schůzek zajišťujících zapojení rodiny, profesní diagnostiky, pracovního poradenství a pracovní asistence při praxi, kterou během studia vykonávají. Jsou zapojováni také do tzv. jobklubů, v nichž se seznamují s rozdíly mezi školou a prací, mezi chráněným a otevřeným trhem práce, ale i s tím, jak napsat životopis nebo jak se připravit na pohovor.

Máte také postupy, které dospívajícím pomáhají najít si budoucí obor, v němž chtějí pracovat?
V návaznosti na tranzitní program byly vytvořeny metodiky, jejichž prostřednictvím se žáci názorně učí praktickým, sociálním a komunikačním kompetencím nebo práci na školní zahradě. V dalším kroku se žáci ve webové aplikaci s pomocí videí seznamují s pracovními činnostmi, které by mohli v práci vykonávat, a mohou rovněž projít testem, z něhož zjistí, která z 65 pracovních činností jim vyhovuje nejvíce.

Robert Otruba, ředitel Oblastní charity Kutná Hora
VIDEO: Pod jednou střechou. Charita v Kutné Hoře zkvalitnila své služby

Jakým způsobem vám pomohly finanční prostředky z evropských fondů?
Bez finančních prostředků z fondů Evropské unie bychom vůbec nebyli schopni projekt realizovat. Z dotace byly hrazeny mzdy pracovníků, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých metodik, byly pořízeny výukové pomůcky jako interaktivní tabule či pomůcky pro Montessori výuku. Zafinancováno bylo také vzdělávání pedagogických pracovníků a české i zahraniční exkurze, díky kterým pedagogové získali zkušenosti z podobně zaměřených škol. Experty ze zahraničí jsme v závěru projektu pozvali na konferenci věnovanou právě našemu Tranzitnímu programu a jeho výstupům. Dotace byla využita také na vytvoření webové aplikace Profesní orientace a kompletní zpracování všech výstupů, to je grafické zpracování, pořízení fotografií, videí i samotného tisku.

Řešíte aktuálně další podobné rozvojové projekty podpořené z prostředků Evropské unie?
Naše škola využívá evropské dotace, ať už investiční či neinvestiční, dlouhodobě. V těchto dnech ukončujeme administraci projektu na vybudování prostor pro odbornou výuku a terapii žáků školy SVÍTÁNÍ. Ten byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu a s jeho pomocí se nám podařilo kompletně zrekonstruovat naši budovu v centru Pardubic, nazvanou Bezpečný přístav. Díky tomuto projektu, který přímo navázal na tranzitní program, mají žáci k dispozici dva tréninkové byty, cvičné učebny (kuchyň, prádelnu, prodejnu či recepci) nebo prostory pro muzikoterapii či relaxační a multismyslovou místnost. Vytváříme tak místo pro netradiční setkávání našich žáků a klientů se světem mimo školní lavice. Bezpečný prostor, který boří bariéry mezi světem zdravých lidí a těch s postižením.

Máte i nějaké další plány do budoucna?
Nápadů, jak rozvíjet naše žáky i práci s nimi, máme stále dost, proto počítáme, že budeme žádat o dotace i v příštích letech, ať už na rozvoj odborných učeben, nebo na přípravu speciálních výukových a metodických pomůcek pro žáky i pedagogické pracovníky.

Zdroj: se svolením MMR