Nenechte se zmýlit zavádějícím titulkem, v kalendáři tento svátek rozhodně nenajdete. Třebovští mineralogové ho však přece jenom mají, protože v těchto dnech oslavují vstup do desátého výročí svého založení. Společnou vášní lidí různých profesí a věkových skupin je především jejich nevšední vztah k neživé přírodě, kterému podřizují svůj veškerý volný čas.

Jak to všechno začalo

Pokud bychom chtěli dohledat počátky vzniku této organizace, museli bychom se vrátit do poměrně vzdálené historie. V osmdesátých letech minulého století vznikl v Ústí nad Orlicí při Domu pionýrů kroužek, který sdružoval mládež se zájmem o mineralogii a sběr zkamenělin. Hlavní náplní byly především exkurze za „kameny“ po tehdejším Československu a později i do zemí východní Evropy. Uskutečnil se i první ročník Mineralogické olympiády, u jehož zrodu jsem tehdy byl.

Léta plynula a olympiáda byla MŠ zrušena jako soutěž bez perspektivy. Bylo mi líto žáků a studentů, kteří se na soutěž těšili a tak jsem s jejím pořádáním, navzdory různým překážkám, pokračoval dál. Dnes je to již přes 30 ročníků v řadě bez přerušení. Věděl jsem, že mnozí řešitelé této soutěže již dávno odrostli školním lavicím, ale i to, že někteří zůstali svému koníčku stále věrni. A tehdy poprvé vyklíčila myšlenka, založit organizaci, která by tyto lidi podchytila.

Počátkem roku 2001 jsem se shodou okolností setkal s Ing. Janem Peringerem, a setkání to bylo, jak se později ukázalo, velmi šťastné. Velmi rychle jsme se domluvili a na jaře téhož roku se v hospodě U Kateřiny konala ustavující schůze nového zájmového sdružení, které dostalo název Mineralogický klub Česká Třebová. Tehdy se nás sešla jen hrstka, ale díky informaci v Českotřebovském zpravodaji, jsme i poprvé vešli do podvědomí široké veřejnosti. Vedení klubu teď plně leželo jen na našich bedrech, ale s chutí jsme se pustili do nové práce. Mou starostí byla odborná stránka projektu, fotodokumentace a vedení kroniky, kolega převzal technické záležitosti a tvorbu klubového programu. Je třeba si uvědomit, že v té době jsme neměli počítač, natož internet a chod klubu se děl pouze dopisováním a prostřednictvím telefonu. Ani ve snu nás tehdy nenapadlo, že se rozrosteme v tak prosperující organizaci. Dnes je situace podstatně jiná, hlavně díky pokročilé technice, ale stejná práce nám prakticky zůstala dodnes.

Členská základna a zázemí klubu


Brzy po vzniku klubu se rozběhla i jeho činnost. Tak, jak se naše řady postupně rozrůstaly, zvyšovaly se i nároky na prostory pro schůze a přednášky. Byli jsme samozřejmě závislí na volné místnosti a často jsme měnili své působiště. První schůzky jsme absolvovali v hospůdce U Kateřiny na Lidické ulici. Poté postupně následovaly Vinárna na Splavu, Restaurace Koruna a Trávník, až jsme nakonec díky pochopení vedení školy, získali trvalé zázemí v přírodovědné pracovně na ZŠ Habrmanova v České Třebové. Perfektní audiovizuální vybavení učebny nám umožňuje využívat nejmodernější techniku a zvát na své přednášky a besedy i veřejnost. Zájem o členství v klubu postupně překročil hranice regionu a později i kraje. Na schůzky se prakticky sjíždíme ze všech koutů Pardubického kraje. V současnosti máme 55 členů, přesněji řečeno 32 řádných a 23 čestných. Mezi nimi je i mnoho významných vědeckých pracovníků z prestižních muzeí a z vědeckých institucí. Čestné členství v klubu však není záležitostí pouze formální, ale je založené na vzájemné spolupráci, která se každoročně promítá do předem pečlivě připraveného programu klubu.

Spolupráce s dalšími organizacemi a mineralogická olympiáda

Nezanedbatelná je i spolupráce s regionálním tiskem a s kabelovou televizí. S programem přednášek je veřejnost seznamována prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje, Orlické noviny každoročně informují o průběhu Regionálního kola mineralogické olympiády. Je to soutěž, jak již bylo zmíněno, která je určena žákům a studentům základních a středních škol a bez nadsázky se dá říci, že svým rozsahem je ojedinělá v celé České republice. Olympiády se kromě škol z ústecko-orlického regionu zúčastňují i školy vzdálené. Je již dobrou tradicí, že si do Třebové zajíždějí zasoutěžit například gymnazisté z Chrudimi, byli zde „na zkušenou“ i studenti z Brna. Práce s mládeží je tak jednou z priorit klubu, na kterou jsme právem hrdi. Mineralogický klub je organizace otevřená a mohou se do něj přihlásit všichni, kteří dovršili 15 let.

S přechodem klubu na občanské sdružení se těžiště činnosti přeneslo i na spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi. V poslední době je to hlavně ZO ČSOP Zlatá Studánka, se kterou společně zabezpečujeme přírodovědné soutěže a některé exkurze. Několika školám v okrese jsme poskytli odbornou pomoc při renovaci školních sbírek a byly vytvořeny i dvě výstavní a zároveň vzdělávací sbírky pro ZO ČSOP Podorlicko a Zlatá studánka v České Třebové.

Výstavní a publicistická činnost


Většina našich čestných členů jsou vynikajícími profesionály ve svých oborech. Jsou autory mnoha knižních publikací, vysokoškolských skript, prezentují a popularizují mineralogii v odborných časopisech domácích (Minerál) i zahraničních (Aufschluss, Lapis). Někteří se jako experti podíleli na zahraničním výzkumu v rámci mezinárodních organizací (např. OSN), nebo v rámci vládní pomoci rozvojovým zemím. Přednášeli i přednášejí na Vysokých školách doma i v zahraničí, zastávali významné funkce v odborných mezinárodních organizacích (např. v IMA, tj. Mezinárodní mineralogická asociace), podíleli se organizaci významných mezinárodních konferencí. Vesměs jsou také členy prestižní České geologické společnosti. Můžeme se ale pochlubit, že i naši řádní členové přispívají svými články do novin i odborných časopisů. V roce 2009 jsme vydali Almanach, který shrnuje naši dosavadní činnost a u příležitosti 10. výročí založení Klubu jsme pro členy připravili malé překvapení v podobě mineralogického kalendáře na rok 2010.

Za dobu působnosti klubu bylo uskutečněno více než sedmdesát přednášek a besed a několik desítek exkurzí. Kromě mineralogů máme i mnoho zájemců o paleontologii. Paleontologické výpravy mají převážně „záchranný“ charakter. Ve spolupráci s těžebními firmami se podařilo před zničením uchovat velké množství cenného paleontologického materiálu. Některé exkurze směřují i do zahraničí. Přijali jsme například pozvání kolegů ze Slovenska a jsme pravidelnými návštěvníky Mineralogických dnů v Mnichově. Společně s Dr. Andreasem Peterekem, ředitelem Bavorsko-českého geoparku a s předním německým mineralogem Ing. Erichem Keckem, jsme podnikli cestu na vytipované geologické lokality na německé straně.

Také výstavní činnost našich členů již prakticky překročila hranice kraje a stala se celorepublikovou záležitostí. Ing. Jiří Šura, geolog Východočeského muzea v Pardubicích, je autorem výstavy „Křemen a jeho rodina“, která byla v loňském roce k shlédnutí v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové a byla prezentována ČT v pořadu Toulavá kamera. Hlavním výstavním projektem Národního muzea v Praze je v současnosti rozsáhlá výstavní expozice „Příběh planety Země“, kterou můžete ještě do 6. července letošního roku navštívit. Na jejím vzniku se nemalou měrou podíleli paleontologové Národního muzea Mgr. Milan Libertín a RNDr. VojtěchTurek, CSc, kteří jsou čestnými členy našeho klubu. Dvacátého čtvrtého března se můžete s dr. Turkem setkat i osobně v České Třebové při jeho plánované přednášce, věnované prvohorním živočichům. A pokud vše půjde podle plánu, chtěl bych v závěru roku ve spolupráci s Kulturním centrem v České Třebové uspořádat výstavu fotografií s mineralogickou tematikou.

Závěrem

Kvalitní fungování klubu s tak obsáhlým programem je pochopitelně závislé i na finančních prostředcích a ty sháníme kde se dá. Hlavním zdrojem příjmů jsou tak především peníze z grantů, které získáváme z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí. Když je štěstí, objeví se sponzor, menší částkou na provoz přispívá ze svého rozpočtu i Město Česká Třebová. Budeme tu deset let a jistě mluvím i za ostatní členy klubu, svou práci děláme rádi. Jak již jsem zdůraznil, jsme otevřená organizace a jsme tu pro všechny, které pojí společný zájem o neživou přírodu. Máte-li i vy o spolupráci s Mineralogickým klubem Česká Třebová o.s. zájem, nebo chcete-li se stát jeho členy, jste samozřejmě vítáni.

Milan Michalski
Česká Třebová