Jeho zájmové území leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 kilometrů čtverečných, jeho členy jsou vedle tří měst i dvě desítky obcí. Od svého vzniku v roce 1999 se svazek věnuje rozvoji turistického ruchu, mj. vybudoval a udržuje cyklostezky, o zájmy menších obcí pečuje prostřednictvím zapojení do programu obnovy venkova. Mezi jeho další četné aktivity patří příprava různých projektů spolufinancovaných z evropských fondů, propagace celého území, péče o turistickou architekturu…
O aktivitách Regionu Orlicko-Třebovsko a jeho dalších plánech jsme hovořili s manažerem svazku Pavlem Neumeisterem.

Na své valné hromadě svazek přijímal nové členy. Kdo se jimi stali?
Počet členů svazku Region Orlicko-Třebovsko se v průběhu jedenáctileté existence svazku mírně měnil, poslední tři roky byl ustálen na 22 členech, což při 46 tisících obyvatelích regionu znamená, že náš svazek je relativně velký. Na letošní prosincové valné hromadě požádaly o vstup dvě další obce, a sice Sudislav nad Orlicí a Libchavy. Starosta David Horáček a starostka Jana Hodovalová své obce stávajícím členům svazku krátce představili, hlasování bylo naprosto jednoznačné: všichni přítomní přijetí nových členů schválili. Počet členů svazku je dnem 1. 1. 2012 tedy 24 a zahrnuje území se
48 145 obyvateli.

Když se ohlédnete za rokem 2011, které větší projekty svazek realizoval?
V právě končícím roce 2011 se svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko věnoval standardním agendám. Mezi ně patří například společná smlouva o provozování obecních rozhlasů, péče o soubor drobné turistické architektury, provoz společného webu www.orlicko-trebovsko.cz, informační servis o dotacích evropských a republikových a krajských, provoz toho, co již bylo vytvořeno a funguje - sem patří mimo jiné cyklostezky, a také příprava nových projektů.
O nich se zmíním podrobněji. Prvním je projekt „Škola hrou v kraji Komenského“, jehož podstatou je tvorba výukových materiálů orientovaných na místní podmínky, a to ve spolupráci se dvěma základními školami a jedním gymnáziem. Žádost o dotaci uspěla a akce s celkovou hodnotou 5,9 milionu korun bude realizována v příštím roce, přičemž výstupy – již zmíněné výukové programy – budou k dispozici žákům všech škol regionu. Další, administrativně hodně náročnou akcí, jsou sdružené nákupy silové elektřiny a plynu s jasným cílem dosáhnout úspor ve výdajích. Do sdružených nákupů je zapojeno 18 obcí svazku ROT a jejich příspěvkové organizace - školy, školky, domov důchodců, technické služby. V současné době probíhá mapování smluvních vztahů, počtů odběrních míst a odebíraných množství, poté bude sumarizována zadávací dokumentace a ve veřejné soutěži s finální elektronickou aukcí bude vybrán dodavatel elektřiny a plynu, stejný pro všechny zúčastněné. Velká města mají tento proces již úspěšně za sebou, obce se výsledku dočkají v první polovině roku příštího.

Zmínil jste se o náročné administrativě, jak hodně vaši práci ztěžuje?
Aktivní investory a vizionáře, a tudíž i nás, trápí velesložité zúřadovávání dotačních dokumentů, ať už v přípravě nebo v realizaci. A v kombinaci s nestabilní málo srozumitelnou legislativou - novel a výkladů a stanovisek se ani nelze dopočítat - je každá činnost vlastně odvážným dobrodružstvím.

Jaké hlavní cíle byly stanoveny pro rok následující?
Práce svazku v příštím roce je logicky pokračováním v užitečných a osvědčených akcích. Soustředíme se na provozování cyklostezek, na dokončení projektu „Sdružené nákupy“, na realizaci projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Pro veřejnost svazek ROT uspořádá tradiční akce: Cyklo Glacensis – již 11. ročník - s cílem 18. 5. 2012 ve Wojtowicích na polské straně společné hranice, dále to bude 30. 6. 2012 Orlické cykloklání v Cakli organizované tentokrát ve spolupráci se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka a na podzim 7. 9. 2012 to bude Den regionu v Němčicích.
V příštím roce budou dokončeny také marketingové projekty směřující k posílení cestovního ruchu, pořizovatelem je destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, jejímž zakladatelem náš svazek je.
Jasně viditelným společným každoročně obměňovaným projektem je „Program obnovy venkova“, dotovaný Pardubickým krajem, v jehož rámci jsou formou dílčích akcí obnovována veřejná prostranství ve členských obcích.

Ke stěžejním projektům patří síť cyklostezek, tzv. Orlické cyklo&in-line království. Připravujete v tomto směru nějaké inovace?
Na cyklostezkách svazku, tvořících podstatnou část Orlického cyklo&in-line království, máme za sebou čtyři sezóny provozu. V té letošní jsme pokračovali ve zvyšování uživatelského komfortu. Cyklo -stezky mají tři nové veřejné plakátnice - i proto, aby organizátoři akcí své upoutávky nevěšeli po stromech, pro děti jsou na odpočívkách jednoduché labyrinty, doplněny jsou odpadkové koše, vylepšeno je dopravní značení na Valdštejně. Vložená zametání jsou prováděna novým vlečeným smetákem, ke zlepšení údržby přispěla i nová mechanizace ústeckého Tepvosu. Velkou investicí je nové parkoviště v Černovíru, které bude zprovozněno na jaře. Při této příležitosti chci všem uživatelům stezek popřát mnoho dalších úspěšných sezón a také jim poděkovat za podněty a připomínky, právě tato komunikace přispívá k vylepšením provozu, byť třeba drobným. Že jsou cyklostezky mimořádně zdařilým projektem je opakovaně potvrzeno každoročně prováděným monitoringem – o slunné prázdninové neděli projelo po cyklostezce na Václavově rekordních 3400 uživatelů, to je pro všechny partnery projektu nejlepším potvrzením smysluplnosti vynaložené práce.
Svazek ROT dlouhodobě usiluje o propojení svých stezek se sousedícími systémy, s napojením na síť republikovou a evropskou. Jako obyčejně jsou velkým problémem finance a také to, že cyklostezky nejsou prioritou Pardubického kraje. Určitě by bylo potřebné realizovat spojku Valdštejn – Šušek nebo pokračovat na cyklostezce z Českých Libchav do Sopotnice; o podpoře těchto investic bude v blízké době jednat předseda svazku s hejtmanem našeho kraje.