V pondělí 22. června 2009 od 17.00, kulturní dům – zaplněn do posledního místa příchozími Oušťáky.
17.00 - na jednání zastupitelstva je přítomen mimo jiné autor projektu MgA. Přemysl Kokeš, ze zastupitelstva chybí místostarosta za ODS a poslanec Jiří Čepelka, Jiří Tomášek a Martin Lang ohlásili pozdní příchod, pozměňující návrhy programu od místostarosty Ešpandra – schváleno, návrh zastupitele Holubáře ohledně možnosti občanů diskutovat v bodě 4 – Kociánka, tajemnice JUDr. Kalousková to vidí jako možnou výjimku – návrh je schválen 23 hlasy, zdrželi je radní Fajt a starosta Pešek, jmenována návrhová komise – Janyšová, Kodytek, Fišer, Skalický, Jiříková
17.13 - hovoří vedoucí majetkoprávního odboru Přemysl Štovíček
17.20 – s bodem 2 vystupuje Jozef Polák, vedoucí finančního odboru, rozpočet za rok 2008 příjmy 319 mil, výdaje 330 mil., schodek 11 mil. Kč, po úpravách přibližně 13,5 mil. Kč, předseda finanční komise radní Jonák doporučuje ke schválení, v diskuzi se hlásí zastupitel Kodytek – zmiňuje propad daňových příjmů – chce vědět přibližnou prognózu na příští rok, podle Poláka – únor a březen už začal propad (v přepočtu na rok asi 5 mil. Kč), teď je to 12 mil. Kč a propad se zrychluje, zastupitel Mejdr chce vědět, kde se bude na příští rok šetřit – Polák to vysvětluje návrhem na škrt rezerv asi 6 mil. Kč, dále rezerva na odkup areálu Perly asi 5 mil. Kč, dále dotaz na vyšší poplatky od kabelové televize – podle Poláka asi o 10 Kč, dále vyšší daň z nemovitosti na příští rok – pro příští rok se neplánuje, dále už do rozpravy nikdo, návrhy odhlasovány
17.50 - hovoří Mgr. Mikyska – nový vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, dotace na motoskjöring – dvakrát se už dotace projednávala, pokaždé to bylo zamítnuto, rada města doporučila schválit dotaci ve výši 20 tisíc korun, v rozpravě hovoří zastupitel Holubář – navrženou dotaci stále považuje za vysokou v porovnání s ostatními akcemi podobného významu, navrhuje částku 10 tisíc korun, na Holubáře navazuje místostarosta Bäuchel, připomání neschválení návrhu na předchozím zastupitelstvu, navrhuje zachovat dotaci 20 tisíc korun, připomíná fakt, že sportovní komisí návrh vůbec neprošel, ještě jednou hovoří Jiří Holubář - loni autoklub akci nepořádal a dotaci navíc nevrátil, dále v rozpravě hovoří starosta – podpora starostova návrhu, stejně hovoří i zastupitel Fišer, nakonec je schválen návrh na částku 20 tisíc korun

!18.00 – začíná projednávání bodu Kociánka!
vystupuje zastupitel Holubář – čte petici proti postupu města v úpravě klidové zóny Kociánka, na petici je k dnešnímu dni 681 podpisů
s prezentací začíná veřejnost seznamovat autor projektu MgA. Přemysl Kokeš, seznamuje s genezí celého projektu, dále popisuje podrobně samotné prostranství – zelené prvky, dláždění, terasu, komunikace pojmenována jako klidová, nikoliv jako průtah, přítomnost venkovního amfiteátru, výtka s obrubníky – podle normy by měla mít 12 cm, podle Kokešova návrhu má 3 cm (podobnost s náměstím v Litomyšli), vysvětluje možnost městotvorně tvořit ulice – snížení rychlosti a zklidnění dopravy v centru města
18.30 - do rozpravy se první hlásí starosta Richard Pešek – 29.9. 2008 schálen na ZM schváleno financování projektu, 7. 4. dopis z kraje a příslib dotace 37 milionů Kč
potvrzení stavebního úřadu o souladu se stavebním plánem – intepretovat to může pouze Petr Marčík, šéf stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí, vysvětluje problém s vracením dotací a problémy s dalšími investicemi v případě odmítnutí
18.40 - jako první z občanů se ptá p. Chudáčik – zmiňuje odpor zdejších architektů, minimum informací ze strany radnice, připomíná existenci internetových stránek, odpor 88% procent zúčastněných, starosta mu připomíná zastupitelskou demokracii a také medializaci celého projektu (se kterým začala podle něj radnice), do diskuze se zapojuje opět Přemysl Kokeš, starosta Pešek a dále místostarosta Ešpandr – chce slyšet pouze pravdivé informace
18.50 – slovo si bere zastupitel Mejdr, zakládající člen sdružení Ne Kociánce!, hovoří o snaze přeložit Smetanovu ulici (prezentace), už od roku 1991 snaha oddělit pěší a automobilovou dopravu, prezentuje původní vítězný návrh schválený v r. 2007, připomíná fakt, že na celé ploše je jen 17% zeleně, občan vznáší dotaz, proč nejsou přítomni místní architekti – někteří zaneprázdnění, zbylí nechtějí do Kociánky v této podobě zasahovat, do debaty zasahuje starosta a zmiňuje projekt Ing. arch. Blanka, ten přichází do sálu a chystá se diskutovat, slovo si ale bere MgA. Kokeš – reaguje na Mejdrovu prezentaci a hovoří o klidové zóně jako hlavním bodu zadání, zastupitelka Stránská vznáší dotaz, zda je červeně značená silnice v souladu s územním platným územním plánem města, Petr Marčík (šéf stavebního odboru)
19.15 – slovo si bere Ing. arch. Karel Blank - rozporuje tvrzení radnice a MgA. Kokeše, poukazuje na řešení problému radou architektů, současné řešení považuje za nesystémové, přeložku vidí jako první systémové opatření společně s výtahem a dvojpodlažním parkovacím domem
19.25 – reaguje starosta Pešek – zmiňuje důležitost evropské dotace a tím pádem levnějšího provedení pro město, což Blankovo řešení nemá, dále hovoří místostarosta Ešpandr, po něm znovu Blank – hovoří o spojení s tvůrcem dopravního řešení Ing. Špilarem – ten vnímá Kokešovo řešení jako dopravně nebezpečné
19.35 – probíhá ostrá debata mezi Kokešem a Blankem o rizikovosti komunikace
19.40 – hovoří zastupitel Mejdr – čte vyjádření autora regulačního plánu Ing. arch. Rozehnala (působil ve městě 15 let jako městský architekt), který vnímá Kociánku v zásadním rozporu s regulačním plánem
19.42 – zastupitel Havel se ptá, kdo přišel na 2500 automobilů denně, vnímá to jako nesmysl, dále se ptá na možnost vybudování přeložky při zachování evropské dotace – Mejdr to považuje za možné, ptá se ještě na zachování vzrostlých stromů – s tím podle slov Kokeše počítá i jeho projekt
19.45 – s kuriózním návrhem vystupuje občan p. Vašek – navrhuje najít shodu mezi architekty, hovoří o nutnosti využít evropské dotace
19.50 – hovoří vedoucí OHGS Renata Šedová – podle ní je velmi těžké dělat úpravy v projektu, na jiný projekt není možné využít, podmínky jsou velmi přísné, podat opakovaně návrh není možné, navrhovaný projekt se umístil na 14. místě z 91
19.53 – slovo dostává dendrolog p. Haupt, vysvětluje postup při výběru stromů, které by měly být při výstavbě klidové zóny zachovány
20.00 – slovo si bere bývalý radní a zastupitel Skotálek – možnost diskutovat v kulturním domu není zásluha starosty, ale občanského hnutí, které se ohradilo formou petice proti Kociánce a proti průběhu zastupitelstva 27. dubna, je rád, že se opouští odborná rovina, k tomu byla schůze v Malé scéně, připomíná nesouhlas tvůrce dopravního řešení Ing. Špilara, zmiňuje odvolání ke krajskému úřadu – a jeho rozhodnutí – zastavení stavebního řízení, hnutí nejde o bourání akce Kociánka a ztrátu peněz, jde ale o smysluplné využití, změny v projektu vidí jako možné
20.06 – odpovídá starosta Pešek, připomíná klíčovou roli Petra Marčíka, objasňuje vedení města jako starostu a místostarosty, souhlas vyjadřuje také zastupitel za sociální demokracii MUDr. Lána
20.12 – podruhé hovoří Renata Šedová z OHGS – opakuje problém s pozměňováním projektů, doplňuje ji zastupitel Lang – při změnách hrozí riziko vracení dotací, pokračuje místostarosta Luboš Bäuchel – některé aktivity sdružení Ne Kociánce považuje za legitimní, jiné ovšem za zavádějící, pokud se Kociánka podruhé schválí, nemělo by sdružení dále bránit její realizaci, radní Janyšová – ptá se na diskutovanou plochu podle původního zadání a realizace, diskutuje o tom s Renatou Šedovou a zastupitelem Mejdrem
20.18 – hovoří zastupitel MUDr. Skalický, rád by našel kompromis mezi oběma tábory, rád by viděl klidovou zónu bez dopravy, protože tato možnost je podle něj bezpečnější
20.20 – starosta zodpovídá dotaz, kdo zapříčinil zrušení přeložky, Renata Šedová poté objasňuje závažné indikátory (které je nutné dodržovat), závazné je regenerovat území o rozloze 1,3 ha
20.30 – další dotazy vznáší opoziční zastupitelé Skalický a poté Mejdr – nutnost oddělit pěší a automobilovou dopravu, jako zásadní vnímá roli Pardubického kraje, pokud nedojde podle něj k dodržování územního a regulačního plánu, bude uvažovat o složení funkce zastupitele, vedoucí stavebního odboru Petr Marčík opakuje, že projekt je v souladu s územním plánem, staré plány vidí v určitých částech jako neplatné, jde o plán arch. Kouckého, nikoliv o plán arch. Rozehnala, v současnosti je platný územní plán Ing. arch. Kouckého, ten se liší od těch předchozích, přiznává napadení povolení od stavebního a dopravního odboru v Ústí nad Orlicí
20.40 – hovoří MgA. Kokeš – dá se uvažovat o kompromisu, ale tím není narovnání silnice, reaguje zastupitel Skalický – jako zásadní vnímá stále komunikaci protínající klidovou zónu, dále se ptá zastupitel Dudla – zda je možné kompromisní projekt za evropské peníze udělat, Šedová to vnímá jako velice obtížné, Dudla by zvedl ruku pro kompromisní projekt, ale vnímá, bude problém získat další dotace (má informace, protože je členem pardubického zastupitelstva)
20.55 – hovoří bývalý radní Skotálek, jako mnohem klíčovější se mu jeví areál Perly, diskutuje s Přemyslem Kokešem a také s místostarostou Bäuchelem, Skotálek zmiňuje zrušení stavebního povolení
21.00 – slovo si bere radní za Nezávislé II. Jiří Tomášek, hodnotí projekt spíše jako umělecké dílo, jako něco navíc, co nejde spočítat, umělecké dílo už principu žije jinak, za sebe říká, že se rozhodl pro projekt Přemysla Kokeše, ze svého pojetí by neměl ustoupit, ze začátku mohou vzniknout problémy, ale po letech třeba město někam posunout, MgA. Kokeš předkládá kvalitní práci
21.05 – hlásí se občan a připomíná volby, ze kterých vzešlo zastupitelstvo, dále. p. Chudáčik – zmiňuje možnost referenda
21.07 – hovoří zastupitel Holubář – reaguje na radního Tomáška, připomíná, že poprvé se nehlasovalo o projektu, ale o podání žádosti (dotazuje se na to starostu a jsou v rozporu), lidi zajímá konečná podoba lokality, zmiňuje fakt, že odpůrci vnímají navrhované a jedno schválené řešení jako nekoncepční, Holubář trvá na tom, že projekt nic neřeší (auta jezdí pomaleji, ale ve stejném množství a budou hlučnější – dotazuje Kokeše, zda je tento údaj pravdivý a ten to přiznává)
21.12 – nejdříve diskuze mezi zastupitelem Holubářem a starostou Peškem, doplňuje radní Fajt – zmiňuje, že nyní se diskutuje i s opozicí, což podle něj dříve nebylo, což se teď změnilo, navazuje dále místostarosta Ešpandr a vysvětluje problém s parkováním v centru města, auta před kulturním domem tam stojí proti vyhlášce, placené parkoviště podle něj zaplněné není, Holubář opakuje přínos parkovacího domu, dále zmiňuje zeleň – kácení vzrostlých smrků – oponuje mu starosta a radní Jonák – kácení stromů je i v Blankově projektu, Holubář namítá, že nepodporuje žádný projekt, ale hledá koncepční řešení, stávající zeleň ubude (Kokeš potvrzuje), Kokeš oponuje že projekt je koncepční, řeší v první etapě to, na co jsou peníze z dotace
21.28 – ke Kociánce poprvé vystupuje zastupitelka Vašková – teď jsou peníze na park, tak by se měl stavět park, věří práci odborníků (dendrologové a další), navazuje na ní občan z Libchav hlásící se do diskuze, má pocit, že o současnou lokalitu se přijde a žulové obruby stromy znehodnotí, dotazuje na to dendrologa p. Haupta, podle něj připomínky ke stromům nesouvisí s vlastním projektem a navíc se to dá upravit, Kokeš podle svých slov rád slyší protinázor odborníka a nemá problém jej do záměru zapracovat
21.35 – z občanů se ptá p. Hartman, dotazuje Renatu Šedovou, kolik vlastně město dostane, je to 37 milionů, nebo to nezpůsobilé výdaje sníží, podle Šedové by poměry měly být zachovány stejné, druhá otázka na radního Stránského – zda dělal rozpočet Přemyslu Kokešovi, radní to vylučuje, třetí otázka - Hartman se pozastavuje nad starostovými výrazy – klonování, fanatici, může si to starosta dovolit? Starosta tvrdí, že si to dovolit může.
21.40 – hovoří radní Janyšová – na začátku projekt vypadal úplně jinak – před hudební školou nebyla cesta a vznikl velký prostor s volným pohybem, po určité době už přišlo hlasování, při kterém se zdržela, požaduje dohodu založenou na kompromisu (i na základě práce architektů v posledních patnácti letech), dokáže si park představit v Perle, v Kociánce by stačily drobné úpravy, po debatě s občany je proti už jednou schválené podobě
!21.45! - pro revokaci rozhodnutí zastupitelstva z 27. dubna 2009 - 6 zastupitelů (Mejdr, Holubář, Skalický, Klička, Kodytek, Janyšová), proti revokaci 18 hlasů zastupitelů, zdržel se zastupitel Martin Dudla
KLIDOVÁ ZÓNA KOCIÁNKA BYLA PODRUHÉ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA SCHVÁLENA, TENTOKRÁT OSMNÁCTI HLASY

Jan Pokorný