Související članky vpravo…

Zde shrnu okolnosti Kociánky, jak jsem měl možnost se s nimi seznámit, abyste měli příležitost tato má tvrzení, pánové Pešku a Kokeši, před zastupitelstvem, ale i před veřejností, vyvrátit. I já se mohu mýlit.

1/ V roce 2006, kdy se zadávalo řešení architektům, byl v zadání od Města formulován tento text: "Zadavatel v řešení netrvá na přeložení Smetanovy ulice (tak jak je uváděna v územním plánu města z roku 2006), tzn., že přeložka ulice není určujícím faktorem architektonického návrhu.“ Již od prvopočátku tedy Město popřelo jakýkoliv zájem na dodržení zásad organizace území stanovené minimálně územním plánem. Město vědomě popřelo dosavadní pozitivní cílený rozvoj lokality, proč?

2/ Výzvu k návrhu přijal pan Mgr. A. Přemysl Kokeš, který v té době nebyl autorizovaným architektem. Pan Mgr. A. Přemysl Kokeš se stal autorizovaným architektem až 15. 10. 2008, tedy v časovém sledu až po té, co svůj návrh dovedl k vydání územního rozhodnutí, které ovšem musel autorizovat svým razítkem jeho kolega. Ani tak tento kolega neměl autorizaci, která by ho opravňovala k jakýmkoliv zahradním ani krajinářským úpravám na plochách, kde podle územního plánu má být městský park. Co to tedy vzniká na plochách, které jsou určeny pro park a parkem evidentně nejsou? Za termín „klidová zóna“ se není třeba schovávat.

3/ Dne 10. 11. 2008 jste raději stáhli svůj návrh na vydání výše uvedeného územního rozhodnutí po té, co jste museli tedy čelit odvolání pro nesoulad s územním plánem. Před zastupitelstvem a veřejností jste od té chvíle začali tvrdit, že pro stavbu není územního rozhodnutí třeba. Proč bylo tedy tolik energie projektantů, úředníků a peněz vyplýtváno na získání právě toho územního rozhodnutí, o kterém jste posléze začali tvrdit, že ho není třeba? Z logiky věci vyplývá, že jste nechtěli deklarovat, že návrh je jeden velký omyl.

4/ Nebyl výše uvedený návrh s posléze zrušeným územním rozhodnutím náhodou tím podkladem, se kterým Město žádalo o dotaci a na základě kterého byla dotace poskytnuta? Ptám se tím, na jakých pilířích je přidělení dotace dnes postaveno?

5/ Prezentace návrhu před veřejností, před zastupitelstvem a v médiích do 10. 11. 2008 (datum zrušení vydaného územního rozhodnutí) probíhala tak, že jste, pane starosto a pane Kokeši, shodně tvrdili, že návrh je naprosto v pořádku a mimo jiné, že je i v souladu s územním plánem. O existenci Regulačního plánu jste v té době zřejmě neměli ani ponětí nebo ano? Že se pohybujete v území, které je Veřejně prospěšnou stavbou s poněkud přísnějším režimem, jste věděli?

6/ Místo toho, abyste v dané situaci povolali jiné architekty, kteří spolu se svou tvůrčí potencí budou ochotni respektovat všechny platné dokumenty a předpisy, pustili jste se do dalšího dobrodružství, které spočívá v tom, že jste původní návrh výrazně upravili a řešení jste rozdělili na mnoho dílčích staveb a hodláte žádat o stavební povolení na každou jednotlivost zvlášť, abyste se vyhnuli opětovnému odvolání z důvodu nesouladu s územním plánem, protože se dá předpokládat, že „něco projde“. Zde Vám dávám za pravdu, že tento způsob je účinný, ovšem ne v kulturní společnosti, protože komplexnost díla je ta tam. Teď už opravdu o Kociánku přestalo jít. Pozorný pozorovatel si zajisté všimne, že už vůbec nejde o Kociánku, ale Kociánka je už jen prostředkem pro někoho k čemusi.

7/ Již jediným argumentem, kterým, pane starosto, oprávněnost stavby obhajujete (samozřejmě kromě toho, že „… veřejnost si to přeje …“), je skutečnost, že „vše je v souladu s územním plánem“. Mohl byste, prosím, zastupitelům a veřejnosti předložit nějakou listinu, která Vás k tomuto tvrzení opravňuje? Dodnes (22. 4. 2009) neexistuje žádný doklad. Tvrzení tzv. „vrcholných odborníků“, kterými rád argumentujete vč. pana architekta a urbanisty Roberta Niederleho (viz Právo 04/2009) by bylo dobré v dané zjitřené situaci zajisté zveřejnit a doložit. Musím Vás ujistit, že další „důkaz“ o souladu s územním plánem, který jste v nyní TV OIK použil, a to že stavební úřad „napsal“, že návrh je v souladu s územním plánem, je irelevantní, když doklad ještě nenabyl právní moci, protože úřad to sice napsat mohl, ale nikde není stanoveno, že to musí být pravda. I úřad se může mýlit a v tomto ohledu není žádnou autoritou, jak se již koneckonců nepřímo ukázalo v tomto případě Kociánky.

8/ Kociánku, která nedisponuje ani územním rozhodnutím a je ze zřejmých účelových důvodů rozdělená už jen do jednotlivých staveb a kterou hodláte nyní i z dotačních peněz realizovat, není totožná s původním návrhem, který jste prezentovali v minulém roce zastupitelstvu a veřejnosti. Je to špatné řešení, protože postrádá právní stabilitu, ale hlavně, a o to jde především, ignoruje urbanistický kontext celé lokality a v tomto ohledu pro město Ústí nad Orlicí není žádaným přínosem, tvrdím, jak víte, nejen já.

Ing. arch. Jiří Ehl
22. 4. 2009