Související články vpravo…

15.52 – začátek - investiční akce Kociánka – přednáší Petr Hájek:

schválený záměr (62 161 000 Kč), rozpočet uvedený v žádosti o dotaci, 62,5 mil. Kč, projektová dokumentace a žádost o dotaci 3,428 mil Kč dotace 37 mil Kč (64%), 25,5 město chce hradit z vlastních zdrojů, devět stavebních objektů, celkové stavební náklady přes 56 milionů předpokládané náklady na provoz – roční náklady na provoz 1,403 mil. Kč na akci vydáno stavební povolení – vydáno stavebním úřadem a odborem silničního hospodářství (obojí není v právní moci), podmínkou nahrazení parkovacích míst

harmonogram: schválení realizace dube 09, květen, červen soutěž o dodavatele stavby, technický dozor, poskytovatel úvvěru, stavební práce od července 09 do září 2010

smlouvy o dílo – OHGS vypracování projektu – 458 058 Kč, firma Ing. arch. Kokeše 2 678 095 Kč

vlastní prezentace projektu – přítomen MgA. Kokeš, tři body – komunikace ze žulové kostky, pojízdné plochy – žulová dlažba, nepojízdné úpravy pro pěší – plochy mezi kruhovými prvky z mlatového povrchu, amfiteár pro cca 500 lidí, přítomnost čtyř kašen
stanovisko finančního výboru – doporučeno ke schválení.

16.08 – starosta připomíná vývoj celé Kociánky
16.13 – vystoupení radního MUDr. Jana Skotálka – odmítnutí navrhované podoby, chce slyšet názor městského architekta Skály, starosta chce slyšet Petra Marčíka – vydal stavební povolení
16.16 – hovoří místostarosta Zdeněk Ešpandr, hovoří o výsadním postavení Petra Marčíka, odbor stavební má výhradní právo o souladu s územním plánem
16.18 proslov Martina Mejdra – 20. dubna podal nesouhlasný dopis
16.21 – vystoupení Petra Marčíka – vedoucího stavebního odboru
16.23 – vystoupení architekta Skály – městský architekt Ústí nad Orlicí – podle něj: před dvěma lety vyhlášena soutěž na pěší zónu Kociánka, Skála hodnotil tři návrhy - viz proslov 16 – v konečném důsledku to vnímá jako přínos pro budoucí generace
16.31 – Jan Skotálek žádá zodpovězení svých otázek, arch. Skála je přesvědčen, že návrh zásadním způsobem porušen není
16.32 Jan Skotálek poukazuje na přítomnost přeložky Smetanovy ulice, projekt arch. Kokeše neporušuje územní plán, ale neřeší přeložku ulice (pokud by se v budoucnu dělala)
16.35 vystoupení MgA Přemysla Kokeše – vysvětluje koncepci vlastního projektu
16.43 – vystoupení Jiřího Holubáře – dotazuje MgA. Kokeše, proč jeho projekt neřešil přeložku Smetanovy ulice
16.44 MgA. Kokeš odpovídá – první studie byla na klidovou zónu, netýkala se přeložky komunikace, vnímá potřebu klidové zóny jako důležitější než přeložku Smetanovy ulice
16.48 vystoupení Mudr. Pavla Skalického – poukazuje na paradox, že klidovou zónou projíždějí automobily (je celkem jedno, jestli zpomaleně nebo ne), navazuje na něj Lenka Janyšová – hovoří v tom smysl, že projekt není dostatečně funkční – málo parkovacích míst, nevidí v tom přínos pro maminky s dětmi, pro ní došlo v projektu k takové proměně, že pro něj nechce hlasovat
16.51 – MgA. Kokeš použil termín „ozelenělé náměstí“, tak jej prezentuje, zmiňuje určitou nevýhodu při zachování provozu ve Smetanově ulici, výraznou většinu ale tvoří pěší provoz
16.57 – MgA. Kokeš vysvětluje dotazovaný úbytek parkovacích míst (přednesl arch. Skála) – nová parkovací místa před Galenem a pod kulturním domem
17.00 – Jan Skotálek zmiňuje výzvu zastupitelům – přítomnost deseti architektů, kteří pocházejí z Ústí, městský architekt Skála hovoří o jakési první etapě, Jan Skotálek poukazuje na nákladnost první etapy za 62,5 mil. Kč
17.03 – Přemysl Kokeš poukazuje na souhlas architekta klášterních zahrad v Litomyšli Sendlera, opakuje soulad projektu s územním plánem
17.05 – hovoří Jiří Holubář – poukazuje na dostatečné množství zelených ploch ve městě (Dukla, okolí), označuje Kociánku za výměnu zeleně za zeleň, zmiňuje finanční stránku projektu jako prioritní, nenachází výměnu parkovacích míst, denně tam parkuje až 58 v dané lokalitě a Přemysl Kokeš navrhuje 12 parkovacích míst, přeplněné jsou i dané ulice, pokládá otázku, kolik budou stát další parkovací místa, projekt neřeší koncepčnost, spojení pěší zóny s centrem, prosazuje úspornější řešení, které zachová větší množství současné zeleně
17.09 – Přemysl Kokeš hovoří o jednotlivých bodech (starosta v drobném vstupu opět zmiňuje nákladnost pouhého vydláždění – podle něj 17. mil Kč, Kociánku bere jako značnou prioritu, přišla dříve než Perla)
17.14 – vstup Martina Mejdra – zpochybňuje částku za předláždění, kterou uvedl starosta, 3000 čtverečných metrů dlážení by podle něj vyšlo na 6 milionů, přemýšlí jak se dostat na 17 milionů? - ani po zadláždění okolních komunikací to nevychází na 17 milionů
17.16 – starosta Pešek vysvětluje za asistence MgA. Kokeše cenu dalších prací, které ve výsledku mohou dát částku 17 mil. Kč
17.18 – výstup MUDr. Radomíra Lány – hovoří o možnosti zkrášlení centrální části města, zmiňuje velký přínos celé akce a osobě starosty Richarda Peška (označuje jej za světoznámého umělce)
17.20 – hovoří zastupitel RNDr. Pavel Kodytek – zmiňuje několik faktů: projekt nepočítá s přeložkou Smetanovy ulice (do toho vstupuje radní Miroslav Stránský – studie musí být v souladu s novým územním plánem a tím pádem se nemá cenu bavit o přeložce), probíhá debata mezi MgA. Kokešek a zastupitelem Kodytkem, Přemysl Kokeš si stojí za platností projektu, Pavel Kodytek hovoří o další stránce projektu – město získalo 37 milionů, ale musí si vzít 25,5 mil. úvěr, za úvěr se v souhrnu zaplatí asi 39 milionů korun
17.30 – výstup radního Faita – hovoří o rozhodující roli, zda se začne stavba, podle tohoto projektu se bude město dále rozvíjet, navrhovaný projekt se mu po stránce estetické líbí
17.33 – hovoří RSDr. Fišer (KSČM) – podporuje demokratickou diskuzi – Fišer společně s kolegyní Severovou oslovili 175 lidí, z nich 168 Kociánku chce, označuje ústecké zastupitelstvo za dobré a moderní, Fišer s kolegyní Severovou Kociánkou souhlasí
17.35 návrh zastupitele Matouše Pořického – navrhuje návrh na zrušení diskuze!
17.36 MUDr. Jan Skotálek napadá proslov Fišera – neřekl lidem, jak to město zadluží, radní Fait to odmítá, zastupitel Holubář ostře kritizuje zastupitele Pořického
17.39 návrh na ukončení rozpravy a zahájení hlasování byl schválen 17 hlasy!
17.40 - návrh na investiční akce Kociánka byl schválen 17 hlasy!, 3 proti, 5 se zdrželo (jmenovitě přes návrhy není v zápisu uvedeno)
17.41 – radní Jan Skotálek skládá funkci radního a zastupitele!
17.42 – zastupitel Jiří Holubář chce uuvést do zápisu, jak kdo z vedení města hlasoval, probíhá diskuze s místostarostou Bäuchelem
17.43 – Martin Mejdr kritizuje fakt, že nebyli zastupitelé informováni o svolání schůze
17.48 – Veronika Jiříková kritizuje jednání zastupitele Matouše Pořického – lidé zůstali na chodbě a nedostali slovo
17.50 – z místnosti odcházejí zastupitelé Mejdr a Holubář, také radní Jan Skotálek
17.51 – konec probírání investiční akce Kociánka

Jan Pokorný