Jaké jsou hlavní priority pro právě započaté volební období. Změnily se oproti předchozím čtyřem letům, kdy jste nebyl starosta?

K hlavním prioritám pro současné volební období patří nepochybně příprava infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení, dále zlepšení technického stavu a vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem. Opomenout nemohu realizaci opatření ke snížení energetické náročnosti městských budov. Tyto priority byly obdobně vnímány i v minulém volebním období. Jde spíše o evoluci.  

Máte za sebou necelý půl rok fungování nové koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města v příštích letech? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Po několika měsících fungování nové koalice mohu konstatovat, že v programových a strategických záležitostech ohledně směřování dalšího rozvoje města jsme v zásadních věcech ve shodě. Samozřejmě existují témata, na něž se hledá shoda obtížněji. K těmto patří například otázka vybudování obchvatu města.  

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Žamberka?

Silné stránky spatřuji především ve velkém rozvojovém potenciálu města, specifickém genius loci, široké nabídce systému předškolního vzdělávání, základního a středního školství, dostupnosti zdravotní péče, služeb a v neposlední řadě v místním patriotismu.

Jako slabé stránky vnímám například velkou vzdálenost od dálnice či rychlostní komunikace, omezené možnosti pro výstavbu či rozvoj průmyslové (podnikatelské) zóny a absenci domova pro seniory.

Co považujete za největší výzvu pro aktuální volební období?

Zvládnout úspěšně zrealiziovat naplánované investice a zajistit potřebnou dynamiku rozvoje města.

Která oblast investic by měla dostat přednost? Budování a udržování infrastruktury nebo služeb?

Zastávám názor, že rozvoj města by měl být vyvážený. Chceme kvalitní infrastrukturu, ale i služby. V obecné rovině jde o to udržovat rovnováhu mezi oblastmi sociální, ekonomickou a environmentální.

Nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete v příštích čtyřech letech změny?

K posílení principu transparentnosti ve veřejné správě jsme přistoupili již v minulém volebním období. K zajištění dostatečné průhlednosti, informovanosti a možnosti veřejné kontroly správy věcí veřejných jsme zavedli například audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, zveřejňování smluv. Žamberské listy jako periodikum jsou vydávány od pradávna.

Máte nějakou vizi pro budoucnost, která by podle vás městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

V desetitisícovém Žamberku, který je napojen přivaděčem na D35, jsou zastavěny všechny lokality, na které byly pořízeny územní studie a nově vybudovaná podnikatelská zóna v jižní části města nabízí nová pracovní místa.  

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

To záleží na celé řadě proměnných a tudíž je obtížné na tuto otázku odpovědět. Pokud za sebou uvidím kus dobré práce a budu cítit adekvátní podporu veřejnosti, tak patrně ano.

Oldřich Jedlička

Žamberský rodák Oldřich Jedlička (*1967) kandidoval v loňských podzimních volbách za hnutí ANO, které sice skončilo až na čtvrté příčce, z povolebního vyjednávání však vyšel jako starosta.

Převážnou část pracovní kariéry Oldřich Jedlička působil u cizinecké policie. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Rychnově nad Kněžnou pokračoval ve studiu veřejné správy a regionálního rozvoje na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity a na Policejní akademii absolvoval obor bezpečnostní služby. Před rokem 2009, kdy ukončil služební poměr, třináct let vedl oddělení cizinecké policie v Ústí nad Orlicí. Před vstupem do komunální politiky pracoval v soukromé firmě jako projektový manažer dotačních a rozvojových projektů.

Na kandidátce ANO uspěl už v minulých komunálních volbách, kdy se stal místostarostou města. V roce 2016 byl rovněž zvolen do zastupitelstva Pardubického kraje.

Seriál rozhovorů se starosty:

17. 4. Vysoké Mýto

24. 4. Letohrad