Existuje podezření, že byly s pomocí speciálního počítačového programu zmanipulovány veřejné zakázky. Seznam čítá 36 podezřelých výběrových řízení a mezi nimi se ocitla i „Kanalizace Letohrad – Kunčice“.
Radnice stavbu kanalizace dočasně zastavila a s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí, jedná, jak dál postupovat. Protože kolem celé kauzy existuje řada dohadů, vedení města se v tomto týdnu sešlo v „kulturáku“ s občany Kunčic, aby si vysvětlili, kdo je vyšetřován (firmy, nikoliv město) a další fakta. Co je pravda, co ne a jak bude komplikovanou situaci město řešit, jsme se zeptali starosty Petra Fialy.

V médiích se dokonce objevily spekulace, že za zfalšováním tendrů stojí i někteří starostové. Co si o tom myslíte? Proč se administrátorem veřejné zakázky stala právě královéhradecká společnost?
Prvotní informace v médiích byly opravdu takové, že se člověk snad ani nemohl divit reakci občanů. Přišlo to až líto, takové zobecnění a de facto mediální obecné obvinění všech, od starostů, přes radní až po úředníky. Takto nastavený obrázek není ničím příjemným. S tím ovšem člověk musí ve veřejných funkcích počítat, přesto zachovat klidnou hlavu a přijímat k nastalé situaci potřebná opatření. Projekt kanalizace v Kunčicích se vůbec nerodil lehce. První projektové práce na lokalitě střední Kunčice začaly již v roce 2006, s první žádostí jsme nebyli úspěšní. Museli jsme jej přehodnotit a projektovat další část, horní Kunčice, a poté oba projekty spojit, lokalitu Ovčína nevyřadit, ale dát do neuznatelných nákladů a opětovně požádat, tentokráte úspěšně. Tehdy jsme měli dvě projektové dokumentace od dvou různých společností, z nichž jednu ani ne v elektronické formě, a tak přišel další problém, jak je včas v řádném termínu v rámci zadávacího řízení poskytnout třeba i několika desítkám uchazečů, což se nejevilo jako možné. Se souhlasem fondu rada města odsouhlasila zadání výběrového řízení formou užšího řízení. A jelikož město nemělo s tímto typem zadání veřejné zakázky zkušenosti, učinilo poptávku na odborné firmy, specializované na administraci veřejných zakázek, a neurčovalo, jakým způsobem by k případnému zúžení nabídek mělo dojít. To bylo na firmách. Cenově nejvýhodnější nabídku podala společnost Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o. Jejím úkolem bylo posoudit kvalifikační a další předpoklady uchazečů o zakázku a v případě většího počtu zájemců jak 10, což se u obdobných staveb dalo dle aktuálních informací od jiných zadavatelů i několikanásobně předpokládat, provést zúžení na 10 firem, čímž role odborné firmy skončila. Tak se také stalo a v další fázi komise rady města posuzovala 10 nabídek předložených v zalepených obálkách, a z nich vybralo tu nejlevnější.

Můžete popsat, jak probíhalo losování?
Vlastní losování uspořádala firma Inženýrské služby HK dne 30. 3. 2011 za přítomnosti notářky v zasedací místnosti Městského úřadu v Letohradě. Účastnili se zástupci několika uchazečů o zakázku. Elektronické losovací zařízení bylo připojeno k projektoru a promítáno na plátno. V první fázi si zúčastnění mohli vyzkoušet funkce losování ve zkušebním provozu. Poté bylo zařízení realizátory losovacího aktu přepnuto na ostrý „mód”, zúčastnění uchazeči si vylosovali čísla a následně bylo vylosováno 10 čísel uchazečů, kteří postupují a budou podávat konkrétní nabídku. To vše administrátorská firma realizovala na počítači s projekcí na plátno.
Rada města již dva dny po obdržení informace na svém mimořádném jednání přerušila práce na stavbě, což bylo také se zhotovitelem smluvně ošetřeno. Poskytovatel dotace byl se situací písemně obeznámen a požádán, aby zaujal k tomuto problému stanovisko, abychom věděli, jak můžeme a máme pokračovat.

Jaký byl největší nesmysl, který jste o této kauze četl či slyšel?
Těch bylo hodně. Například že město vylosovalo jen jednu firmu, že peníze pro kanalizaci v Kunčicích jsme převedli na čističku do Letohradu apod. Já už se tomu snad ani nedivím, člověk si, ač nerad, pomalu zvyká, protože to, co se někdy dočte, slyší v rádiu, vidí v televizi, tak jen nevěřícně kroutí hlavou. Bylo mi jasné hned, když jsem dočetl dopis od policie o probíhajícím šetření odborné firmy a možnému napojení stavebních firem, že to obdobné reakce občanů vyvolá.

Měli občané Kunčic o setkání zájem? Mrzelo vás, že někteří recesisté zareagovali zapalováním svíček a černými pásky pod bilboardem s prezentací?
Setkání, které trvalo hodinu, se zúčastnilo odhadem ke stovce občanů. Ti dostali všechny nám známé informace. Podmínkou, kterou město potřebuje znát pro pokračování stavby, je stanovisko poskytovatele dotace, jak máme dále pokračovat. Občanům, kteří se zúčastnili, ještě touto cestou znovu děkuji. Jen osobní účastí se mohli dozvědět nezkreslené informace. Reakce u bilboardu mne spíše překvapila. Byl jsem přesvědčen, že když jsme přesně týden poté, co jsme se o celé kauze 36 případů v republice dozvěděli, informovali zastupitele a zástupce osadního výboru v Kunčicích, učinili jsme maximum pro předání informací. Rozhodně to ale není tak, že by ve mně měla zanechat nějaké stopy. Pro mne zásadní bylo učinění opatření k předejití případným škodám ve vztahu k dotačnímu titulu a do dalšího období je cílem činit maximum možného pro to, aby práce na výstavbě kanalizace mohly pokračovat co nejdřív. Akce zůstává prioritou města Letohrad.

Je ohroženo získání dotace?
Město jako zadavatel veřejné zakázky nepochybilo, z 10 v obálkách zalepených nabídek od uchazečů vybralo tu nejlevnější. Nepřipouštím si tedy, že by fond měl rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí dotace na výstavbu. Měl by dát závazné stanovisko, zda se má pokračovat s vítězem výběrového řízení, kdy v žádné z jeho fází nedošlo k odvoláváním apod., nebo, byť na základě prozatím pochybností u losovacího zařízení odborné firmy, by výsledek veřejné zakázky mohl být zpochybněn a dotace nemohla být poskytnuta či by hrozilo její vrácení a fond by měl tedy doporučit provedení nového výběrového řízení. V takovém případě bychom jako město museli činit kroky k rozvázání současné smlouvy, což by nepochybně jednoduché nebylo. Naše záležitost je tedy složitější v tom, že jsme zřejmě byli jedni z prvních, u kterých zmiňovaná odborná firma užila zpochybňovaná elektronická zařízení, a jsme již dále - máme uzavřenu smlouvu s vítězem výběrového řízení. Výstavba byla zahájena. Osobně si neumím představit závěr poskytovatele dotace, že se bude čekat na výsledky šetření. Peníze z fondu jsou do konce roku 2013 a do té doby musí být dílo realizováno. Stát se v rámci Evropské unie zavázal k odkanalizování obcí a měst nad dva tisíce obyvatel, město vyčlenilo ze svého rozpočtu potřebné a nemalé finance k dofinancování, takže by určitě cílem všech měla být úspěšná realizace nových vodohospodářských děl. Samozřejmě a nepochybně za podmínky rovného přístupu ke všem.

Troufnete si odhadnout, kdy by mohlo dojít k obnovení prací?
Letos měla být dokončena pouze část kanalizace, celé dílo dle smlouvy mělo být realizováno do konce října 2012. Snad malým plusem je, že se blíží zima a práce na kanalizaci by stejně byly přerušeny z klimatických podmínek. Dle mého se tak vytváří určitý časový prostor pro kvalifikované rozhodnutí SFŽP, jakou cestou se máme dále ubírat. Pokud by bylo nutno opakovat celé výběrové řízení, lze předpokládat, že by se akce asi protáhla i na část roku 2013. V opačném případě se domnívám, že letos neprovedené práce by současný zhotovitel mohl vměstnat do harmonogramu roku příštího tak, aby bylo dílo do jeho konce dokončeno. Vše ale bude záležet na tom, kdy dá poskytovatel dotace své stanovisko. Ten nejoptimističtější předpoklad pro znovuzahájení prací je jaro 2012. Jaká bude skutečnost, uvidíme.

Může město přijmout nějaké opatření, které by do budoucna zamezilo jakýmkoli pochybnostem při výběrových řízeních?

Jednak informace o výběrových řízeních jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města v sekci Veřejná správa. Rada města také rozhodla o uvolnění finančních prostředků na pořízení licence k počítačovému programu, který se tématem veřejných zakázek zabývá od A až do Z, vše bude v elektronickém prostředí včetně elektronických aukcí atd. Licence sice není z nejlevnějších, ale finanční prostředky uspoříme díky elektronickým aukcím. Jsem přesvědčen, že transparentněji už zadávací řízení udělat nejdou. Licence k počítačovému programu, o které jednáme od léta, by toto vše měla do puntíku splňovat a být od 1.12. v ostrém provozu. Uvažujeme také o přizvání dalších zastupitelů, ale možná i občanů, do výběrových komisí, které již nyní jsou sedmičlenné. Trochu s nadsázkou si ale říkám při všech těch „kauzách”, zda se v budoucnu vůbec někdo bude ochoten jako člen hodnoticích komisí angažovat.