Již v pátek 27. září se shromáždili esperantisté z celé České republiky a hosté z Rakouska a Slovenska na přednášce slovenského esperantisty Jána Vajse o Antarktidě, kterou v minulém roce procestoval. Zvlášť zajímavé bylo jeho líčení života tamních živočichů, kteří jsou přizpůsobeni extrémním podmínkám a ukázky pobytu na lodi zmítající se ve vlnách. Jeden malý ostrůvek se také jmenuje Esperanto. Skupina esperantistů horolezců, mezi něž Ján Vajs patří, se rozhodla zlézt nejvyšší horu v každé zemi Evropské unie.

Ve 20 hodin se sešli účastníci na posledním představení R.U.R. od Karla Čapka hraném v divadlu TRÁM v esperantu. Zdá se vám to divné, že? Svitavy Esperantským muzeem přitahují esperantisty z celého světa a minulý rok zde pořádali Mezinárodní esperantrskou konferenci OSIEK o sci-fi a robotech. Soubor mladých DOMA pod vedením Radky Obloukové na ni nacvičil v esperantu hru R.U.R. neboli „Hrozný sen". Ze souboru znal esperanto jen jeden člen, ale ostatní se role dokázali naučit. S nimi hráli Karla Čapka a jeho přítele „ostřílení esperantisté" Jan Řepa zvaný Fidel a Petr Chrdle. Soubor byl vybrán, aby představení zahrál na Světovém kongrese esperanta 2013 na Islandu v Rejkjaviku. Také tam slavil soubor veliký úspěch a na příští rok dostal pozvání do Itálie na tamní Esperantský kongres. I nám se představení velmi líbilo.

Sobotní oslava obou jubileí byla zahájena evropskou hym- nou v esperantu. Po uvítání předal starosta David Šimek členkám klubu květiny za jejich práci , která dělá město Svitavy známým ve světě. O dobré spolupráci hovořila a blahopřála i ředitelka Městského muzea a galerie Blanka Čuhelová. Přišly zdravice ze zahraničí i z Česka. Klub byl za svoji aktivitu vyznamenán od ČES (Českého esperantského svazu).

Pak byly promítnuty fotografie z činnosti esperantistů ve Svitavách. V začátcích byli v „esperantském spolku" čeští i němečtí esperantisté a velmi dobře spolupracovali. Jejich činnost přerušila válka. Teprve po ní mohli esperantisté pokračovat. Založení Esperantského muzea před pěti lety znamenalo rozšíření spolupráce s Belgií, Rakouskem, Čínou, USA, Koreou a dalšími zeměmi. Díky němu se během pěti let Svitavy stávají známé v zemích, kde o tomto městě dřív nevěděli.

Po prezentaci činnosti E-klubu a E-muzea se většina účastníků vydala k esperantskému stromu zasazeném v parčíku před 10 lety k 70. výročí E-klubu. Tentokrát u něj měla být odhalena pamětní deska starostou města a předsedkyní klubu Líbou Dvořákovou. Odpoledne následovala vernisáž fotografické výstavy o horách a beseda o kongrese na Islandu. Pro tancechtivé byl zábavný večer.

A neděle? Účastníci měli dokonce dvě možnosti. Cvičit se v jazykovém překladatelském kroužku nebo jet na výlet do Litomyšle. Snad odjížděli všichni spokojeni.

Zdenka Novotná

Esperantisté ve Svitavách.