Vloni se opravilo jedenáct kapliček, zvonic, křížů a dalších malých památek v devíti místech: v Zálší a Zámrsku po dvou. Znovu se využila dotace krajského „Programu obnovy venkova“, což znamená, že jakákoliv finanční pomoc pro obce je cenná. Letos se po průzkumu v obcích v projektu pokračuje, mikroregion podal žádost o podporu kraje ve výši 560 tisíc korun. „Předběžný rozpočet na opravu a údržbu těchto objektů předpokládá osm set tisíc korun. Nevím, kolik dostaneme, počítáme s částkou přibližně čtyři sta tisíc, každá suma nám pomůže zlepšit vzhled obcí a posílit hrdost občanů na odkaz našich předků,“ říká předseda mikroregionu František Jiraský.

Další aktivity svazku

Svazek věnoval vloni pozornost také přípravě projektu „Varovný systém pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko“. Je zajímavé, že se týká části území, mj. Zámrsku, Dobříkova a Podlesí. Žádost o dotaci směřovala na „Operační program životního prostředí“. V letošním roce se bude dále pracovat na tomto projektu, rozhodovat, co se do něho zařadí, o jaká opatření a vybavení by konkrétně šlo.
Jiným programem je „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“. Na ni již mikroregion získal příslib podpory z „Operačního programu životního prostředí“. Řešit se budou větší i drobná opatření ke snížení nebezpečí povodní, nejen poldry, ale i prevencí, třeba vhodnými osevními postupy a členěním honů. Ve výběrovém řízení jsou tři uchazeči o provedení. „Všechna opatření by měla přispět ke zlepšení vodního režimu v krajině a zvýšit protipovodňovou ochranu. I tato příprava bude náplní letošního roku,“ ujistil František Jiraský. Kromě organizování letního relaxačního dne a reprezentačního plesu (letošní jubilejní desátý bude na podzim v Mostku) zaujala i nová aktivita. Poprvé vydal mikroregion kalendář (na rok 2012) se snímky ze všech sídel svazku. „Měl velký ohlas, asi tisíc exemplářů zdaleka nestačilo, takže již plánujeme kalendář na příští rok ve větším počtu výtisků,“ dodal předseda mikroregionu. (jko)