K němu mělo dojít při výběru dodavatele prací na stavbu „Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk“. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
Na okolnosti výběrového řízení na dodavatele stavby se začalo poukazovat už v prosinci roku 2009. Tehdy se mluvilo o tom, že první výběrové řízení rada města z důvodu změny projektu zrušila a vyhlásila nové – s pozměněnými zadávacími podmínkami. Ve druhém vyhrála firma Testa, když firma Agile s nejnižší cenovou nabídkou byla vyřazena. Další okolností bylo ustanovení tehdejšího místostarosty Ryana Strnada předsedou výběrové komise. Stal se jím, i když byl společníkem jednatele vítězné firmy v dalších několika společnostech.

V čem město dle úřadu chybovalo

Město podle úřadu pochybilo, když nabídku firmy Agile vyřadilo. Zadavatel to vysvětlil tím, že zpochybnil dodržení uchazečem navrhovaného termínu podpisu smlouvy, od kterého se odvíjela nabídka 59týdenní doby realizace zakázky. To by dle zadavatele mohlo vést k ohrožení dodacího termínu, a tím i přidělení dotace na výstavbu. Podle úřadu však vyloučený uchazeč postupoval v souladu se zněním výzvy a vyhověl podmínce zadavatele na termín zahájení plnění veřejné zakázky. Úřad navíc poukázal na to, že dodržení limitního termínu nezajišťoval ani návrh smlouvy vybraného uchazeče.
Stranou úřad nenechává ani fakt, že nabídka vyloučené firmy byla nejnižší, zatímco vítěz uspěl s druhou nejvyšší. Cenový rozdíl těchto dvou nabídek je více než 7 milionů korun. „Žamberk již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, společností Testa, s. r. o., přičemž tato společnost uzavřela subdodavatelskou smlouvu s vyloučeným uchazečem, společností Agile, která obdrží za provedené dílo o téměř 1,5 milionu korun více, než byla výše ceny její nabídky za stejný rozsah prací přímo zadavateli veřejné zakázky,“ konstatuje úřad.
Pochybení úřad shledal i ve jmenování Ryana Strnada členem hodnotící komise. „Postup hodnotící komise a zadavatele tak vzbuzuje pochybnost ohledně jejich objektivního postupu během zadávacího řízení vůči všem uchazečům a mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ zaznívá v rozhodnutí.

(tz, miš)

Otázky pro starostu Jiřího Dytrta:

Co byste uvedl k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže?
Po pravdě řečeno, celou dobu jsem žil v tom, že ÚHOS nám dá za pravdu. Nezávislá advokátní kancelář konstatovala, že jsme nepochybili. Proto mě to překvapilo. I názor ÚHOSu, že jsme měli objet zbývající firmy a požádat je o vzdání se práva odvolání, aby mohla vyhrát firma s nejnižší nabídkou, to mi připadá jako nepřijatelné ohýbání zákona. Neumím si představit, že by takhle postupovali všichni zadavatelé, aby naplnili pro zhotovitele termín. Firma měla jasně daný termín, od kdy do kdy to musí dělat, to byl jasný důvod pro to ji vyloučit. Ona se neodvolala, pochopila, že v zadávacích podmínkách udělala chybu. Komise potom vybírala z dalších nabídek.
Já ani rada nejsme schopni se smířit s výsledky rozhodnutí. Na základě tohoto jsme podali rozklad.
Jaký vliv má rozhodnutí na čerpání evropské dotace?
Dotaci po dohodě s regionální radou nečerpáme od doby, kdy byl podnět předán Transparency International. Vyčerpali jsme částku přesahující milion korun. Nyní je financování ve vlastní režii města. V rozpočtu jsme měli rezervy ve výši 14, 15 milionů korun z loňského roku. Máme připraven kontokorentní úvěr, který ale nečerpáme.
V začátcích kauzy jste řekl, že budete hledat viníka, který ji rozpoutal, a budete na něm požadovat náhradu škody, která městu vznikla. Jak budete postupovat, pokud bude rozhodnutí ÚHOSu potvrzeno a případný viník bude z vašich vlastních řad?
Ano, určitě, náhradu škody budeme požadovat po osobách, které ji způsobily. Pokud předseda ÚHOS rozhodne jinak a my budeme moci čerpat evropskou dotaci, pak budeme pokračovat v krocích tak, abychom našli osobu, která upozornila na „nestandardní“ způsob, a náklady na ni přenesli.
V případě, že bude rozhodnuto, že bylo pochybeno ze strany města, tedy že se mohlo jednat o možný střet zájmů a že ze strany jednoho z komisařů tam byla chybná informace o tom, že se o střet zájmů nejedná a že není osobou podjatou, tak budeme pokračovat dál ve vymáhání nákladů na tom, kdo nám dal nepřesné informace. Jsem si jistý, že rada i zastupitelstvo se budou chtít domoci toho, aby město mělo tyto náklady kompenzováno.

Vybraný dodavatel si na zakázku najal vyloučeného uchazeče

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 250 000 korun městu Žamberku za porušení zákona o veřejných zakázkách při výběru dodavatele prací na regeneraci a revitalizaci veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch na pěší zóně. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.
Zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem tím, že hodnotící komise vyřadila nabídku společnosti AGILE spol. s r. o., i když splňovala zákonné požadavky i požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadavatel zdůvodnil nepřijatelnost nabídky vyloučeného uchazeče tím, že zpochybnil dodržení uchazečem navrhovaného termínu podpisu smlouvy, od kterého se odvíjela nabídka 59týdenní doby realizace zakázky, což by dle zadavatele mohlo vést k ohrožení dodacího termínu, a tím i přidělení dotace na výstavbu. Dle ÚOHS však vyloučený uchazeč postupoval v souladu se zněním výzvy a vyhověl podmínce zadavatele na termín zahájení plnění veřejné zakázky. Zadavatelem nepřesné vymezení termínu zahájení plnění veřejné zakázky v zadávací dokumentaci nemůže být dle Úřadu přičítáno k tíži vyloučeného uchazeče. Dodržení limitního termínu navíc nezajišťoval ani návrh smlouvy vybraného uchazeče. Nabídka vyloučeného uchazeče byla ekonomicky nejvýhodnější ze všech 11 obdržených nabídek, zatímco výše nabídkové ceny vybraného uchazeče byla druhá nejvyšší. Cenový rozdíl těchto dvou nabídek je více než 7 milionů korun. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
Žamberk již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, společností TESTA s. r. o., přičemž tato společnost uzavřela subdodavatelskou smlouvu s vyloučeným uchazečem, společností AGILE, která obdrží za provedené dílo o téměř 1,5 milionu korun více, než byla výše ceny její nabídky za stejný rozsah prací přímo zadavateli veřejné zakázky.
Město navíc pochybilo, když jmenovalo do hodnotící komise osobu, která byla ve vztahu k veřejné zakázce podjatá, ale přesto se podílela na hodnocení nabídek. Jednatel vybraného uchazeče a předseda hodnotící komise byli ke dni podání nabídky společně jednatelé a společníci ve třech společnostech a díky dvěma z nich jsou v obchodním rejstříku zapsány i pohledávky vůči těmto osobám. Předseda hodnotící komise měl zájem na zadání předmětné veřejné zakázky vybranému uchazeči, mohl nejen rozhodovat o průběhu jednání hodnotící komise a ovlivňovat jej, ale současně ze své pozice místostarosty zadavatele mohl ovlivnit i stanovení hodnotících kritérií. Pracovní, případně jiný obdobný poměr vyplývá i ze dvou příkazních smluv uzavřených touto osobou s vybraným uchazečem. Postup hodnotící komise a zadavatele tak vzbuzuje pochybnost ohledně jejich objektivního postupu během zadávacího řízení vůči všem uchazečům a mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
Odbor vnějších vztahů ÚOHS
11/013/VZ007
Zdroj: www.compet.cz