Proč je vám téma tak blízké?

Zásadní odpůrci tvrdí, že je za tím existence heren v sousedství mého domu. Ale tuto spekulaci vyvrátí fakt, že snahou mých dřívějších návrhů vyhlášky nebylo herny, ani sousedící, rušit, jenom zamezit vzniku nových. Mám dospívající děti a citlivě vnímám nebezpečí drog a dalších závislostí. Nemyslím si, že se tomu má nechávat volný průběh.

Setkal jste se s konkrétními negativními dopady existence hracích automatů na své okolí?

Místní lékaři mi potvrdili, že v Lanškrouně lidé s diagnózou patologického hráčství jsou. Jejich jména samozřejmě neuvádějí. I já osobně jsem se setkal s lidmi, kterým tato závislost zničila rodiny. Jeden můj dodavatel prohrál peníze, které dostal za zakázku. Nebyla to zrovna malá částka a jeho zaměstnanci za mnou pak chodili, že nedostali výplatu. Zřejmá je i kriminalita související s opatřováním peněz na hru. Kvůli těmto jevům jsme v rámci občanského sdružení MůjLanškroun uspořádali besedu s vedoucí lékařkou psychiatrické léčebny v Želivu a začali navrhovat vyhlášku o regulaci hracích přístrojů.

Jaká je v této oblasti výchozí situace ve městě?

V Lanškrouně je 104 proherních automatů, tak je nazývají odborníci, kteří pracují s oběťmi gamblingu. Jeden automat vychází na 94 lidí včetně novorozenců. To je víc než dvojnásobek automatů na obyvatele proti republikovému průměru a mnohem horší stav než například v Německu.

Můžete již schválenou vyhlášku stručně přiblížit?

Vyšla až teď a není tak přísná, jak se může na první pohled zdát. Pouze kopíruje loterní zákon. Z něj není zřejmé, jak se určuje sousedství škol, církevních budov, úřadů, sociálních a zdravotních zařízení. Nová vyhláška vzdálenosti, kde není možno provozovat automaty, konkretizuje na základě stanoviska, které letos vydalo ministerstvo vnitra. Podle stejného výkladu by i bez vyhlášky na uvedených místech obecní živnostenský úřad dále nevydával povolení k provozu hracích přístrojů.

K přijetí vyhlášky údajně přispěl i argument zavádění videoloterních terminálů. Oč přesně jde?

Videoloterní terminály jsou vlastně automaty, které jsou elektronicky propojeny do sítě, takže se v jejich případě pracuje s daleko vyššími částkami. Jde tedy o větší hazard a větší rizika spojená s gamblerstvím a dalšími nežádoucími jevy. Zákonná omezení, která se týkají hracích automatů, se na terminály nevztahují . Tyto přístroje povoluje ministerstvo financí, které přislíbilo, a to je důležité, že v místech, kde je přítomnost ´klasických´ automatů zamezena obecně závaznou vyhláškou, nepovoluje videoloterní terminály nebo jiné podobné přístroje. Tam, kde není ze zákona možno provozovat ´klasické´ automaty a kde nemají vyhlášku, je provozovatelé nahrazují loterními terminály. Zamezit tomuto jevu je hlavní smysl naší vyhlášky.

Schválení vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích automatů provázela docela rušná atmosféra. Dá se říci, že nyní bude již klid?

To si bohužel nemyslím. Rada pověřila tento týden starostu sestavením pracovní skupiny, která se má zabývat přepracováním již schválené vyhlášky. Na složení této skupiny mi nesedí fakt, že dosud ve městě nepanuje shoda v tom, jakého stavu by chtělo dosáhnout. I to, že součástí pracovní komise budou již v této fázi i provozovatelé automatů. Podle mě před uzavřením dohody s těmito podnikateli musí nejprve město najít shodu na tom, co chce. Následně můžeme reagovat na konkrétní návrhy podnikatelů. V každém případě jsem přesvědčen o tom, že omezení vyplývající ze zákona se nemají novou vyhláškou změkčovat. Spíš naopak.

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4 / 2007, ze dne 19. 9. 2007 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 19. 9. 2007 usnesením č. 144/2007 usneslo vydat na základě §50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s §10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s §84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Určení míst

(1) Provozování výherních hracích přístrojů je zakázáno na těchto veřejně přístupných místech v restauracích, hernách, barech, obchodech a prostorách poskytujících služby:

do 100 m od těchto budov

Mateřská škola na ulici Žižkova Mateřská škola na ulici Wolkerova Mateřská škola na ulici Vančurova Mateřská škola na ulici Na Výsluní Základní škola na nám. A. Jiráska Základní škola na nám. J. M. Marků Základní škola na u.l Smetanova Základní škola na ul. Dobrovského Základní a mateřská škola v Dolním Třešňovci Základní škola praktická na nám. A. Jiráska Základní škola speciální na ulici Olbrachtova Základní umělecká škola na nám. A. Jiráska Gymnázium na nám. J. M. Marků Střední odborná škola a střední odborné učiliště škola na ulici Kollárova Střední odborná škola a střední odborné učiliště škola na ulici Sokolská Střední odborná škola a střední odborné učiliště škola na ulici Lidická Střední zemědělská škola v Dolním Třešňovci Domov mládeže na ulici Krátká Domov mládeže na ulici Nádražní Dům Dětí a mládeže na ulici Vančurova Školní jídelna Madoret na ulici Smetanova Kostel sv. Václava na nám. A. Jiráska Kostel sv. M. Magdaleny na ulici Nádražní Kostel sv. Anny na ulici Dobrovského Děkanství Římskokatolické farnosti na nám. A. Jiráska Husův dům na ulici Českých bratří Chrám sboru Pravoslavné církve na ulici Čechova Modlitebna Sboru církve československé husitské na ulici 5. května Domov pro seniory na ulici Janáčkova Dům s pečovatelskou službou na ulici 28. října Dům s pečovatelskou službou na ulici B. Martinů Sdružení ambulantních lékařů na ulici Čechova MÚ Lanškroun na nám. J. M. Marků MÚ Lanškroun na ulici Nádražní Úřad práce na ulici Sládkova

(2) Mapa s vyznačením míst uvedených v odst. 1 je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 2

Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v čl. 1, nejdéle do doby stanovené vydaným povolením.1)

Čl. 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 4. října 2007.

Ing. Martin Košťál, v. r. Ing. Jan Šebrle, v. r. starosta místostarosta

1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

 

Odkaz na další článek:

Proti hazardu s rozpaky