Ve dnech 19. a 20. září 1968 prošla československými posádkovými městy smíšená československo – sovětská komise, která posuzovala ubytovací možnosti kasárenských objektů ČSLA. Ve Vysokém Mýtě bylo zjištěno 12 230 m² ubytovacích a 11 400 m² skladovacích prostor a díky tomu se město stalo ´vítězem´ Východočeského kraje.

Události potom postupovaly rychle… vlastní stěhování započalo 8. října… Vysoké Mýto se ocitlo v nové realitě. Jeho 12 tisíc obyvatel bude své město sdílet s asi 6000 sovětských vojáků," připomínal už dříve na stránkách Orlického deníku Zdeněk Horák z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Sovětská posádka opustila Vysoké Mýto v roce 1990.

O nelehkém soužití se Sovětskou armádou vypovídá dokument, který do redakce Orlického deníku zaslal David Macků s poznámkou: „Před 25 lety jsem se seznámil s jednou slečnou z Vysokého Mýta a od ní mám i tento 25 let starý dokument týkající se tehdejšího řešení sporů s nepřizpůsobivými příslušníky SA a jejich rodin."

Zápis z projednání stížnosti obyvatelů domu čp. 711 – 714/IV ve Vysokém Mýtě ohledně nedostatků a problémů ze strany SA, sepsaný dne 17. 8. 1989 na MěstNV ve Vysokém Mýtě.

V úvodu jednání byla přečtena celá stížnost a všechny body projednány jednotlivě.
ad 1) Ranní rozcvičky vojáků budou organizovány v letním období v areálu kasáren, v zimním období ojediněle budou vojáci vycházet pod dohledem důstojníka, rovněž  běh přírodou bude pod dohledem důstojníka. Průchod ulicí Prokopa Velikého bude organizován v organizovaném útvaru.

ad 2) Byl vydán rozkazem velitele útvaru zákaz pochůzek vojáků ZS v pracovním oděvu bez dozoru důstojníka. V případě potřeby je možno nahlédnout do vojenských řádů SA.

ad 3) Proti rušení TV signálu bude přijato opatření s tím, že cvičení radiostanic nebude uskutečňováno na území města, v případě nutnosti práce těchto radiostanic bude vysíláno pouze v dopoledních hodinách nebo nočních hodinách /mimo vysílání TV/. Tento bod byl rozšířen o hlasitost používání magnetofonu z bytů sov. občanů. S příslušným odpovědným pracovníkem SA bude dohodnuto seznámení občanů s domovními řády. Pokud se bude vyskytovat i nadále tento problém, je možno přímo volat na vedení Sovětské armády.

ad 4) velitelství útvaru udělá taková opatření, aby se na čištění techniky nepracovalo o sobotách a nedělích a v noci (mimo zvláštních případů: cvičení apod.).  Práce na vozech bojové techniky bude zabezpečována v zadním traktu kasáren mimo obytné domy.

ad 5) MěstNV zjistí ve spolupráci s TS a VaK možnost odkanalizování povrchové vody z objektu kasáren.

ad 6) V současné době s platností do 30. 9. 89 bylo přijato opatření, že odpadky ze sov. domů budou odváženy 2x denně oproti dřívějšímu jednou. Při tomto odvozu je třeba dbát na čistotu při vysypávání odpadkových košů. Je nutné ze strany SA toto projednat s jednotlivými občany. Situace bude po 30. 9. 89 přehodnocena a v případě potřeby bude zaveden systém popelnic. Rovněž je nutné zamezit a vydat zákaz pálení odpadků u prodejny Raduga.

ad 7) Prostor pro výcvik jízdy nákladními auty a transportéry je umístěn mimo město na pozemcích nevhodných pro zemědělskou výrobu, které jsou na základě mezivládní dohody využívány pro vojenský výcvik.  V těchto místech budou umístěny tabulky. Je nutné však i v tomto vojenském prostoru chránit přírodu, tzn. nelikvidovat zdravé stromy apod.

ad 8) Velitelství SA se zavázalo, že všechna osobní auta soukromá budou soustředěna na jednom místě v sídl. Družba (u kotelny) a dopravní inspekce SA spolu s OO VB zabezpečí, aby tato auta nejezdila po městě bez SPZ (forma kontrol apod.). Řidič, který bude přistižen při takovém přestupku, bude sovětskou armádou potrestán dle vojenského řádu SA. Rovněž je třeba projednat se všemi majiteli zákaz oprav těchto vozů v sídl. Družba po 22. hodině.
Stížnost byla při jednání rozšířena o možnost výjezdu bojové techniky z objektu SA v Prokopově ulici zadním vjezdem. Nadpor. Doroškin prověří tuto možnost a bude inf. předsedkyni MěstNV do 31. 8. 89. Současně žádáme zástupce SA, aby projednal s velením nutnost projíždění těžkých nákladních vozidel sídl. Družba, v případě potřeby zabezpečit taková opatření (vč. omez. rychlosti), aby byla zajištěna bezpečnost dětí.(zr)