O vážném zranění by mohla mluvit žena, která utrpěla popáleniny na velké části těla při požáru domu ve Valech u Přelouče. K tomuto požáru vyjížděly jednotky požární ochrany v neděli 22. listopadu časně ráno. Žena měla zatápět v kamnech a jelikož ji v nich nechtělo hořet, měla použít hořlavou kapalinu. Na ženě se vzňal oděv. Popálená žena byla ihned transportována na popáleninové centrum do Prahy. Požár hasiči zlikvidovali. Škoda nebyla vysoká, předběžně byla stanovena na 10 tisíc korun.

Při zatápění a topení v kamnech, dodržujte níže uvedené zásady:

Topidlo je tepelné zařízení, určené k výrobě tepla, a to buď pro vytápění prostorů nebo pro technologické procesy (sušení, nahřívání, kalení apod.). Topidla dělíme z hlediska dodávané energie na topidla spalující pevná, kapalná a plynná paliva a na topidla elektrická, která přeměňují elektrickou energii na energii tepelnou. Topidla se dále dělí na topidla lokální (místní ohřev, vytápění), nebo ústřední (ohřev ve více prostorech), pevná, přenosná a pojízdná, dále na otevřená a uzavřená.

Při provozu topidel je třeba dodržovat tyto zásady:

•instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí) a pouze taková tepelná zařízení, jež byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.

•neinstalujte a nepoužívejte tepelná zařízení neschválená nebo podomácku vyrobená.

•nepřikrývejte a nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty.

•při sušení předmětů v okolí tepelného zařízení dodržujte bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem.

•dodržujte lhůty k provádění pravidelných revizí u všech typů tepelných zařízení stanovené výrobcem nebo příslušným právním předpisem

•pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, alte zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.

•kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.

•pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.

•v případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat.

Samovznícení paliv

•při uskladňování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na riziko samovznícení,

•materiály skladujte tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladněny v příliš velkých vrstvách (nad 1,5 m),

•skladovací plocha musí být před naskladněním řádně vyčištěna a nenavlhlá, stěny uhelny řádně omítnuté, protože např. cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení,

•uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv a vždy zvlášť novou a starou navážku,

•v blízkosti topných materiálů zamezte umístění zdrojů tepla (např. rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody apod.),

•pozor na manipulaci se zdroji otevřeného ohně (svíčka, cigareta, zapalovač) v blízkosti topiva,

•pravidelně kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty uvnitř uskladněného topiva. Pokud zjistíte, že se teplota výrazně zvýšila (za kritickou mez je považováno 65 °C), uhlí přeházejte nebo přeneste na volné místo, kde ho uskladněte do vrstvy vysoké maximálně několik desítek cm a nechte ho vychladnout.