Tak se jmenuje dokument, který by podle oslovených pedagogů v případě doslovné realizace proměnil celé české školství v hromadu trosek za jediný rok.
„Doslovná aplikace tohoto plánu by znamenala konec školství v Čechách. Navazuje na to rušení dobře fungujících přípravných tříd základních škol a celé sítě praktických škol a integrace dětí do běžných zařízení, které ale na to nejsou připraveny,“ tvrdí ředitelka pardubické základní školy na polabinské „dvojce“ Jana Smetanová.

„Návrh je chybný“

Návrh počítá s tím, že děti ze sociálně vyloučeného prostředí a romských lokalit budou mít od tří let místa ve školkách zdarma a přednostně před ostatními zájemci.
„Když už, tak by návrh  měl podpořit všechny děti, ne jen určitou skupinu nebo etnikum,“ domnívá se Iva Morávková, ředitelka pardubické Základní školy praktické a mateřské školy speciální, Artura Krause.
V současné době je poslední předškolní ročník mateřské školky zdarma, některé školy využívají i takzvaný přípravný nultý ročník, kde si děti z nejrůznějších důvodů mohou osvojit některé potřebné návyky ještě před nástupem do první třídy.
„Docházka do mateřské školy dětem při nástupu do první třídy velmi pomůže, o tom není sporu. Řešení to je určitě dobré, nicméně nemělo by být takto násilné. Na druhou stranu je totiž potřeba se zeptat, proč školky některé rodiny již nevyužívají. Když byla snaha do školek dostat děti ze znevýhodněného prostředí, konaly se tyto pokusy v odpoledních hodinách, aby jejich rodiče vůbec byli ochotni přijít. Většina z nich žije veselým nočním životem a ráno se jim nechce vstávat,“ dodává ředitelka školy Jana Smetanová.

„Návrh nechápu“

Problém v motivaci rodičů vidí i její kolegyně.
„Tento návrh příliš nechápu. Na jedné straně jsme neustále osočováni z údajné rasové segregace kvůli zvláštním školám, na druhou stranu vláda akceptuje návrh, který něco takového přímo stanovuje jako normu. Navíc se obávám toho, že organizační i finanční příprava tohoto plánu by byla stejně zpackaná, jako učební plány základních škol,“ podotýká Iva Morávková.

S čím návrh počítá?

Pardubický kraj – S čím počítá strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2011 – 2015? Autory jsou Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, a Martin Šimáček, ředitel odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Název opatření: Vytvořit specifickou nárokovou podporu pro žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.
Cílem opatření je zajistit žákům MŠ/ZŠ/SŠ ze sociálně znevýhodňujícího prostředí finanční podporu na pokrytí výdajů spojených se vzděláváním (jízdné, stravné, náklady na pomůcky, náklady na mimovýukové aktivity ve škole, náklady na školní výlety apod.).

Opatření by mělo mimo jiné nahradit současný dotační program na podporu romských žáků středních škol. Podporováni by byli všichni sociálně znevýhodnění žáci.
Název opatření: Systém úhrady poplatků za MŠ pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Cílem opatření je sanovat náklady na docházku dětí se sociálním znevýhodněním do mateřské školy (tedy úplata za MŠ a stravné) dotačním titulem MŠMT pro mateřské školy. Opatření bude realizováno formou dodatečného dotačního titulu MŠMT, kterým bude mateřským školám dorovnán rozdíl v příjmech z poplatků za docházku daný „odpuštěním“ poplatků dětem ze sociálně vyloučeného prostředí.

Název opatření: Zajištění včasné péče zejména prostřednictvím docházky dětí do mateřských škol.

Toto opatření reaguje na fakt, že zejména pro děti v sociálně vyloučených lokalitách jsou místa v mateřských školách nedostupná. Opatření by mělo zavést nárokovost místa v MŠ v místě bydliště (každé dítě ve věku 2, resp. 3 – 6 let by mělo mít nárok na místo v dostupné MŠ.)
Odstranění diskriminačních kritérií pro přijímání dětí do veřejných mateřských školek.

Cílem opatření je odstranění především těch kritérií pro příjem dítěte do mateřské školy zřizované samosprávou, které jsou ve svém důsledku diskriminační.
Opatření reaguje na současný stav, kdy veřejné mateřské školy mají mezi kritérii pro přijetí také například zaměstnání rodičů, trvalé bydliště či přítomnost dalších dětí v rodině. Tato kritéria významně snižují dostupnost mateřských škol zejména dětem z chudých či sociálně vyloučených rodin.

Za 1. analogicky s nastavením v případě ZŠ umožnit pouze jediný důvod nepřijetí dítěte do MŠ plnou kapacitu zařízení. Za 2. zakázat konkrétní výčet kritérií.

„Je to pozitivní diskriminace,“ myslí si o koncepci Viktor Pešek

Česká Třebová – Město navýšilo před zahájením současného školního roku kapacitu školek na maximum.
Podle zastupitele Milana Mikoleckého počet dětí „školkového“ věku letos vzroste o dalších třicet, ale s novou třídou se zatím nepočítá, přitom zápis se uskuteční již v dubnu. Realizace návrhu vládní Agentury pro sociální začleňování by v tomto kontextu napjaté situaci rozhodně neprospěla.

V teoretické rovině by se totiž o místo v městských školkách mohlo ucházet ještě více dětí, dětí ze sociálně slabých rodin, které žijí na příměstském sídlišti Borek. Odlehlou lokalitu kdysi obývala sovětská armáda, poté se tam začala formovat specifická komunita. Od města ji dělí kus cesty, navíc vedoucí buď špinavým podchodem, nebo stejně nepříjemným tunelem.
S místními, především romskými, dětmi dlouhodobě pracuje občanské sdružení Naděje, k dispozici mají nízkoprahový klub, mnoho jich tam navštěvuje základní školu praktickou, která otevřela i přípravnou třídu. Školka tam ale není, proto se z času na čas nějaké romské dítko objeví v městské školce. Proč ne na dlouho, osvětlila ředitelka jedné z mateřinek: „Tyto děti se do školek umisťují, ale jsou tu chvíli, nevydrží tady. Když rodiče přijdou, moc chtějí a prosí, potom, když děti začnou chodit, jsou nadšení, ale skončí to neplacením stravného a naráží to i na pravidelnost.“

Ředitelka zároveň upozorňuje, že už nyní mají sociálně slabé rodiny možnost dosáhnout na úlevy od placení.
Stačí, aby rodiče přinesli potvrzení o hmotné nouzi, a platí jen za stravu.

Zkušenosti ředitelky potvrzuje Viktor Pešek, který dlouhá léta pracoval jako vedoucí pobočky Naděje v Borku: „Zásadní problém je v tom, že ti rodiče by zájem měli, ale nemají vytrvalost a důslednost.“

Upozorňuje i na další faktory, jimiž jsou kapacita školek a geografický problém.
Rodiče by z Borku s dětmi museli dojíždět, a to je pro ně podle něj starost navíc.

„Když bych se měl vyjádřit ke koncepci Agentury pro sociální začleňování, myslím si, že je to pozitivní diskriminace. Jestli dítě ze sociálně slabé rodiny bude mít přednost před jiným dítětem, to zavání protekcionismem určité výběrové skupiny. Já osobně s tím nesouhlasím. Nutno dodat, že ty rodiny mívají ekonomické problémy, ale každá mince má dvě strany. Je dobře, aby děti chodily do školky, ale problém je v tom, že míst je tak málo, že kdyby do toho ještě mělo přijít takové systémové opatření, které bude nadřazovat nějakou skupinu nad ostatní, tak to jen přilije olej do ohně,“ říká Viktor Pešek.

Bývalý sociální pracovník nevěří, že by realizace opatření dramaticky zvýšila počet těchto dětí ve školkách.
Poukazuje při tom na pohodlnost rodičů a povinnost pravidelně dojíždět a platit.

„Děti v komunitě v Borku mají své místo, všichni se znají, mnohem lepší by bylo, kdyby se v rámci školy otevřela školka. Z hlediska efektivity by to bylo lepší než blokovat pro ně místa ve školkách ve městě. Tato koncepce by byla přínosnější. Nechci, aby to vyznělo jako segregace, ale jako koncepce práce v komunitě, protože ta tam je a není jenom romská, je to komunita občanů, obyvatel Borku. A je potřeba k nim tak přistupovat,“ navrhuje na závěr Viktor Pešek.