V pondělí příštího týdne, po zasedání městského zastupitelstva, by se měl rozpočet města Chrudim přehoupnout přes 540 milionů korun. Konkrétně by měl dosáhnout výše 543,743.400 Kč. Chrudimští radní totiž zařadili na program květnové schůze již sedmé letošní rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2018, kterým by se příjmová i výdajová část rozpočtu měla zvýšit o téměř 30 milionů korun.

„V příjmové části rozpočtu se objevují nějaké menší dotace a další příjmy v souhrnné výši asi 7 milionů korun, největší balík ale tvoří zapojení finančních rezerv ve výši kolem 20 milionů korun,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Školy v první řadě


Finanční prostředky z rezerv by se měly zapojit především na dofinancování projektů, které budou realizovány z dotací. Jsou to například modernizace a rekonstrukce technických učeben ZŠ U Stadionu a ZŠ Dr. Malíka. Další finance z rezerv směřují i na vlastní investice, kupříkladu instalaci výtahu pro ZŠ Husova nebo rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v MŠ Strojařů, posilují se i rozpočty na přípravu dopravních a územních studií a projektových dokumentací.

Před městem ale stojí například i revitalizace náhonu lemujícího park Střelnice. Řešené území zahrnuje hlavní větev náhonu v parku Střelnice od mostu přes náhon v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu o délce cca 650 metrů a spojovací koryto od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou. Náklady na toto dílo budou činit přibližně 11,5 milionu korun. Financování způsobilých výdajů je v tomto případě kryto dotací dokonce ze 100 procent, takže město zde dofinancuje jen takové výdaje, jež nejsou z dotačního hlediska uznatelné.

Desítky položek

Do připraveného rozpočtového opatření se dále promítají například výdaje spojené s opravou kapličky ve Vestci, s pořízením a instalací informačních tabulí k rekreačním lesům na Podhůře nebo s rekonstrukcemi lesních cest v majetku Městských lesů Chrudim.

Výdajová část předkládaného rozpočtového opatření potom obsahuje více než sedmdesát dílčích položek. Nejvíce jich je tradičně u kapitoly odboru investic, kde dochází k posilování jednotlivých položek na připravované investiční akce nebo k dílčím změnám, které reagují na investice již probíhající nebo ukončené.