„Dlouhodobě zde nebyly prováděny žádné zásadní zásahy, a to kvůli složitým dříve nevyjasněným majetkoprávním vztahům. Ty už jsme vyřešili a do dlouho očekávané revitalizace se konečně můžeme pustit,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček s tím, že projekt předpokládal dohodu mnoha dalších subjektů, jako je Povodí Labe, ÚZSVM, Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim, ZOČSP a několika soukromých vlastníků. VaK Chrudim se bude podílet částkou 647 584 Kč bez DPH kvůli přeložkám kanalizace a vodovodu.

BAHNO MUSÍ PRYČ
Oblast kolem ramene náhonu je využívána jako městský park a zároveň je území přírodní památkou Ptačí ostrovy. „Všechny úpravy proto budou vycházet z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v architektuře měst při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku,“ dodává starosta Řezníček.

Řešené území zahrnuje hlavní větev náhonu v parku Střelnice (od mostu přes náhon v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu) o délce cca 650 metrů a spojovací koryto (od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou) o délce 190 metrů.

Bahnité sedimenty budou odtěženy v hlavní větvi náhonu i ve spojovacím korytě, odstraněn bude stávající stavidlový jez a opravou projde jez pevný. Zároveň budou v náhonu odstraněny překážky tak, aby nedocházelo k opakovanému zanášení jeho koryt.

PŘECHOD PO KAMENECH
Terénní úpravy se dotknou břehů, nábřežní zdi bude třeba opravit. Spojovací rameno i hlavní větev náhonu budou díky zhotoveným rybím přechodům migračně prostupné, revitalizací dojde ke zlepšení životních podmínek pro vodní organismy; vytvořena budou nová stanoviště pro cílové druhy rostlin a živočichů, jesepy, tůně, brody. Posílí se přirozená funkce krajiny, dojde k obnově biologické rozmanitosti. Do toku budou zabudovány přístupy pro veřejnost a v korytě hlavní větve náhonu budou umístěny tzv. šlapáky pro přechod pěších při nízkých průtocích.

Město získalo na dílo dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rozsahu 100% způsobilých výdajů. Rozpočtové opatření pro realizaci zakázky projednají zastupitelé v květnu. Realizace pak s ohledem na přírodní podmínky začne letos v říjnu, ukončena má být v dubnu roku 2019. (ap, man)