Debata, která měla přinést odpovědi na další dění ve svítkovské Mateřské škole Doubek. Místo toho však téměř tříhodinový kotel, který většinou ovládaly emoce. Setkání, které na úterní odpoledne svolala radnice, mělo nabídnout urovnání sporů po sérii stížností na přístup ředitelky k rodičům a zaměstnancům. Zjitřená atmosféra ve školce ale byla znát.

ZLEPŠENÍ ATMOSFÉRY SE NEKONÁ

„Česká školní inspekce (ČŠI) shledala stížnost rodičů i pedagogů jako důvodnou, a to jak v oblasti přímé pedagogické činnosti paní ředitelky, tak v komunikaci se zákonnými zástupci i zaměstnanci, zároveň ČŠI konstatuje zhoršení klimatu ve školce a vysokou fluktuaci zaměstnanců v průběhu školního roku. Chtěli dát najevo všem stranám, že se extrémně zajímáme o situaci ve školce a chceme řešení. Po setkání musím konstatovat, že atmosféra viditelně stále není dobrá, provedeme si vlastní šetření,“ uvedl za svolavatele Jakub Rychtecký, náměstek primátora Pardubic odpovědný za školství s tím, že radnice stále čeká na výsledky šetření Inspektorátu práce, které očekává v nejbližších dnech.

Hned na začátku svého vystoupení se totiž ředitelka Mirka Nováková neobrátila k asi šedesátce přítomných rodičů, ale na redaktora Deníku. Zhruba dvacet minut pak četla prohlášení určené autorovi článku. Do redakce ho údajně zaslat nestihla. Místo toho nám totiž ředitelka odpověděla takto:  "Vážený pane redaktore, nudíte se…? Kupte si medvídka mývala. S pozdravem Mirka Nováková.“

ODMĚNY PRÝ UČITELKA ODMÍTLA

Samotná schůzka byla plná osobních sporů a emotivních momentů. Zejména ve chvíli, kdy bývalí zaměstnanci ředitelce oponovali, že jim do očí lže. Pro ilustraci: jedna z učitelek se dle tvrzení Novákové prý bránila ředitelce, aby ji finančně odměnila.

„Absurdní. Řekněte mi jediný rozumný důvod, proč by se učitelka bránila finančnímu ocenění?“ ptal se po následné bouři jeden z otců, odpovědi od ředitelky se ale nedočkal.

S nepravdivými informacemi se ředitelka Nováková oháněla i v případě zjištění České školní inspekce.

„Nezpochybňujte zde zprávu inspekce, paní ředitelko. Vaše vyjádření k výtkám inspekce odmítla jako nedůvodná a s vaším hodnocením situace se jako zřizovatel také rozcházíme. Rodič se vás tu ptá, vy nereagujete. Odpovídejte konkrétně,“ usměrňoval opakovaně ředitelku Novákovou Jakub Rychtecký.

BEZ ODPOVĚDÍ

„Mrzí mě, co tady četla paní ředitelka, že jsme neschopní. Děti byly vždy dobře připravené. Komunikace učitelek s ředitelkou se opravdu děje formou papírků všude po škole. Je mi z toho zle a špatně co tu od ní teď poslouchám,“ okomentovala končící učitelka Lenka Topičová. Sál odpověď doprovodil potleskem.

Jádro celého sporu leží především v ose ředitelka – učitelky a síly zastánců i odpůrců ředitelky byly v sále přibližně vyrovnány. Nikdo z rodičů však za celou dobu jednání nevznesl jedinou námitku proti práci již odejitých učitelek, které jsou ale dle tvrzení ředitelky odpovědné za vše špatné. Zpráva inspekce navíc tato její tvrzení rovněž vyvrací a potvrzuje i fakt, že nadměrně vysoká výměna personálu školky je neobvyklá a má původ v osobě ředitelky.

Ředitelka Mirka Nováková po skončení akce odmítala odpovědět i na naše otázky. Před položenými dotazy doslova utekla, aby se vzápětí vrátila pro zapomenutý kabát. Na opakované žádosti o sdělení jejího postoje pak už odmítala reagovat.

Vážení čtenáři. Vzhledem k množství nepravdivých tvrzení ze strany ředitelky MŠ Doubek na úterním setkání zveřejňujeme na našem webu veškerou dosavadní komunikaci s ředitelkou Novákovou, zprávu ČŠI i vysvětlení, které ČŠI ke zprávě Deníku poskytla. 

První emailová komunikace
Poznámka: Termíny pro zaslání odpovědí jsou dány kvůli uzávěrkám článků pro tištěné vydání novin. I přes tato upozornění ani v jednom případě nepřišla odpověď včas tak, aby ji bylo možno zařadit do připravovaného textu. V druhém případě jsme kvůli těmto zajisté náhodným zpožděním termín dodání odpovědi uvedli úmyslně o několik dní dříve tak, aby bylo možno zařadit i očekávanou opožděnou odpověď a aby měla ředitelka školy možnost sdělit svůj názor a reagovat tak na tvrzení druhé strany.)


Odesláno: 19.12.2017 21:58

Dobrý den paní Nováková, obracím se na Vás se žádostí o odpovědi na několik otázek v souvislosti s děním v MŠ Doubek, kde jste ředitelkou.
1.       Můžete se vyjádřit k trestnímu oznámení podaném na Vaši osobu a následné školní inspekci a dalším kontrolám fungování MŠ Doubek?
2.       Jak si vysvětlujete vysokou fluktuaci personálu MŠ Doubek za poslední dobu?
3.       Jaký je současný personální stav školky? (Kmenové učitelky, zástupy, asistenti)
4.       Proč Vám zřizovatel opakovaně doporučil neprovádět zásadní personální rozhodnutí?
5.       Jste si vědoma stížností rodičů na chod školky a panující atmosféru v ní?

Žádám Vás o zaslání odpovědí na tento e-mail do 14:00 hodiny dne 20. Prosince 2017.
Děkuji Jiří Sejkora

ODPOVĚĎ č. 1
Přijato: 20.12.2017 16:56

Dobrý den pane Sejkoro, na Vaše otázky ráda odpovím, až si splním své pracovní povinnosti.
S přáním hezkého večera M. Nováková

ODPOVĚĎ č. 2
Přijato: 20.12.2017 19:02

Vážený pane Sejkoro.
O trestním oznámení na mou osobu nemám žádné informace. ČŠI provedla standardní kontrolu a žádné další kontroly v MŠ nejsou. Metodické doporučení zřizovatele jsem obdržela jednou. Co se týče zbývajících dotazů, i vše je v naší MŠ standardní jako v ostatních školských zařízeních.

S pozdravem Mirka Nováková, ředitelka školky

Druhá komunikace

Odesláno: 13.2.2018 21:57

Dobrý den paní ředitelko.
Vzhledem ke zveřejnění zprávy České školní inspekce (ČSI) z šetření provedeného v MŠ Doubek bych Vás opět požádal o vyjádření k následujícím bodům:

1. ČŠI Vám vytýká řadu závažných pochybení. Jmenovitě Vám vytýká nedostatečnou metodickou podporu pedagogického sboru, výtky směřují i na samotný proces vzdělávání a vytváření špatného klimatu ve školce. Jak budete na tyto závažné výtky reagovat?
2. Kdo podle Vás nese za tento stav odpovědnost?
3. Mají všichni pedagogové v současné době odpovídající vzdělání pro práci s předškolními dětmi?
4. Nezvažujete za současného stavu odchod z vedení MŠ Doubek?

O odpovědi na otázky Vás žádám do čtvrtku 15. 2. do 18:00.
Děkuji, s pozdravem Jiří Sejkora

ODPOVĚĎ

Přijato: 15.2.2018 21:39

Vážený pane redaktore, nudíte se…? Kupte si medvídka mývala.
S pozdravem,Mirka Nováková
https://www.bydlenijehracka.cz/zahradni-dekorace/medvidek-myval/Veřejná zpráva České školní inspekce ke stažení ve formátu PDF
  klikněte pro stažení

Doplňující otázky k inspekční zprávě, které Deníku zodpovídal náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE.


1)      Jak v jednotlivých pasážích tak zejména v závěrech je obsažena řada výtek či nedostatků k fungování MŠ Doubek. O jak závažné nedostatky se z pohledu inspekce jedná?

Ředitel školy podle školského zákona mimo jiné odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem a příslušným rámcovým vzdělávacím programem a odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání. Česká školní inspekce mimo jiné zjistila, že při plánování a realizaci vzdělávacího procesu nejsou vždy zohledňována specifika vzdělávání dětí předškolního věku a jejich individuální potřeby. Většina pedagogů mateřské školy je začínajících a v potřebném rozsahu jim není poskytována metodická podpora. Málo funkční je také vzájemná komunikace mezi ředitelkou školy a pedagogickým sborem, což nepříznivě ovlivňuje klima školy. To se následně projevuje v nespokojenosti rodičů. Z pohledu České školní inspekce se jedná o poměrně závažné nedostatky.

2)     Za uplynulé tři roky se v této školce na šesti pracovních pozicích protočilo na dvacet pedagogů. Je toto normální jev v MŠ? O čem to může svědčit?

Jak bylo uvedeno výše, ředitel školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání. Vyhodnocení odborné a pedagogické úrovně vzdělávání u jednotlivých pedagogických pracovníků je v kompetenci ředitele školy. Současně každý pedagogický pracovník má svobodné právo na změnu pracovního místa. Pro hodnocení ČŠI je podstatné, jak se odráží složení a vedení pedagogického sboru v podmínkách a kvalitě poskytovaného vzdělávání včetně klimatu školy. V mateřských školách běžně dochází k obměně pedagogického sboru (např. mateřská dovolená, starobní důchod, dlouhodobá pracovní neschopnost). V této mateřské škole však obměna pedagogického sboru souvisela významně s nepříznivým klimatem.

3)      Dále mě zaujala pasáž o lhůtě pro nápravu. Zběžným pročtením inspekčních zpráv z jiným míst je tato formulace poněkud netypická a řekněme vzácně k nalezení. Jak moc je tedy ta školka na tom špatně?  A co se stane, když k nápravě nedojde?

ČŠI ředitelce školy uložila lhůtu 30 dnů na přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti. Konkrétní hůta se ukládá v takové délce, aby nedostatky mohly být odstraněny, nebo aby byla přijata účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Ředitelka školy je povinna informovat ČŠI, jaká opatření ke zlepšení stavu přijala. Při další inspekční činnosti ČŠI zjistí a zhodnotí, zda a v jaké míře byla případná opatření účinná. Pokud se stav školy v oblasti poskytování vzdělávání nezlepší a budou zjištěny opět závažné nedostatky v činnosti školy, může podat ČŠI návrh na odvolání ředitelky školy, nebo uložit pokutu.

4)      Je z hlediska přiměřenosti vhodnou aktivitou pro děti předškolního věku, které stěží udrží raketu, tenis? Pouze odhaduji, že k tomuto se vyjadřuje poslední bod závěrečné zprávy o zhodnocení potřeby některých kroužků, byť to není ve zprávě explicitně řečeno.

V době inspekční činnosti kroužek tenisu neprobíhal, podle vyjádření ředitelky školy jde především o rozvoj pohybových dovedností. V některých případech nebyly vytvořeny vhodné prostorové nebo organizační podmínky k realizaci kroužků, proto doporučila ČŠI zhodnotit potřebu těchto kroužků vzhledem k jejich zaměření (obsahu) jako součásti vzdělávání ve škole, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

5)      Reagovala inspekce i na další stížnosti – tedy nejen magistrátu, ale i rodičů a pedagogů? Jaký byl v tomto případě verdikt?

Inspekční činnost v uvedené škole byla vykonána na podnět, a to na základě několika stížností doručených buď přímo ČŠI, nebo prostřednictvím Magistrátu města Pardubice. Současně při inspekční činnosti proběhlo také šetření další stížnosti, která poukazovala na nedostatky v komunikaci a v personálním zabezpečení výuky. Stížnost byla shledána důvodnou. Výsledek šetření stížnosti byl předán zřizovateli, to je Magistrátu města Pardubice, k přijetí opatření a dalšímu řízení.