Při tamní základní škole bude od září otevřena třída, v níž se kolektiv maximálně šestnácti dětí z první a druhé třídy bude pod vedením kvalifikovaného pedagoga učit společně dle Montessori pedagogiky. Na rozdíl od soukromých alternativních škol se v ní nebude platit školné. Zápis se tam uskutečnil 10. února.

Alternativa Montessori
Pardubický kraj:
- Základní škola Na rovině Lázně Bohdaneč
- MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi
- ZŠ Na rovině v České Třebové
- ZŠ Polabiny 1, Pardubice

Královéhradecký kraj:
- ZŠ a MŠ Suchý Důl

Principy:
- Partnerský přístup
- Svobodná volba práce
-Respektování senzitivních (citlivých) období
- Věková heterogenita (různorodost), kooperativní výuka (spolupráce)
- Polarizace pozornosti
- Připravené prostředí
- Osobnost učitele
- Láska dítěte
- Třístupňová výuka
- Práce s chybou
- Práce s pochvalou
- Systém hodnocení
(zdroj: montessoricr.cz)

„Pomoz mi, abych to dokázal sám."
(hlavní krédo Montessori pedagogiky)

Nevídaná iniciativa

„V současné době se rodiče více zajímají o to, jakým způsobem se děti ve škole učí a co jim to přináší. A v našem okolí tomu není jinak. Je to velké téma i proto, že v našem regionu zařízení obdobného typu zatím chybí," vysvětluje motivaci maminek jedna z iniciátorek třídy Miroslava Bednářová a dál líčí, jak oslovily paní ředitelku v Jamném. Společně pak jely „na zkušenou" do pardubických Polabin, kde také mají Montessori třídy při klasické základce. „Po této návštěvě paní ředitelka souhlasila," vzpomíná maminka.

Jenom to ale nestačilo. Bylo nutné získat i souhlas obce a také prostory. „Souhlasná stanoviska byla podpořena tím, že se náš spolek zavázal finančně a organizačně zaštítit vznik, vybavení a provoz třídy. A tak by tím obci a škole neměly vzniknout nepřiměřené náklady ani organizační problémy. Bez toho by Montessori třída nevznikla," dodává Miroslava Bednářová.

Potřeby dětí

A proč zrovna Montessori pedagogika? Individuální přístup, bezpečné prostředí, práce s vnitřní motivací, to jsou hlavní přínosy Montessori pedagogiky podle Miroslavy Bednářové. Obecně k Montessori pedagogice dodává: „Montessori pedagogika je propracovaný pedagogický systém, který má na zřeteli především potřeby dětí. Byl vyvíjen dlouhá léta sledováním dětí a ověřováním si přístupu a pomůcek přímo v praxi. Pro funkčnost pedagogiky je důležitá i osobnost pedagoga. Co do kvality vychází, dle mého názoru, oproti běžnému pedagogickému směru lépe ve všech směrech. Na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na prostředí rodiny, která je pro vývoj dítěte důležitá. Pokud se objeví potíže u dětí, pracuje se s rodiči, protože výchova a rodinné hodnoty dítě formují dávno před tím, než začne chodit do školy. Proto v souvislosti s nově vznikající třídou nemluvíme jenom o Montessori pedagogice, ale i respektujícím přístupu k dětem i rodičům."

Alternativa Waldorf
Pardubický kraj:
- Základní škola Waldorfská Pardubice

Principy:
Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.
(zdroj: iwaldorf.cz)

Nejen pro nadané

Díky individuálnímu přístupu je třída vhodná jak pro nadané děti, tak ty se specifickými potřebami. „Právě proto, že má každý svůj učební plán, je možné, aby byly na různých úrovních v jednom okamžiku. Vzájemně se neruší, nezdržují. Mohou si vzájemně pomoci či spolupracovat. V tom spočívá individuální přístup. Pedagog se věnuje tomu, kdo jeho pomoc potřebuje, a ostatní zatím mohou pracovat na svém," vysvětluje maminka a dodává: „V Montessori třídě se nesrovnávají žáci mezi sebou. Každý jsme jiný, každý máme jiné schopnosti a předpoklady. I za těchto podmínek platí, že děti obsáhnou učivo, které mají, tak jako jejich vrstevníci v jiných běžných třídách." Jen k dosažení cílů se volí jiná cesta… V Jamném by rádi některé dny věnovali pouze češtině a matematice a jiné ostatním předmětům, které jsou vyučovány propojeně jako celek. Specifické pomůcky si chtějí maminky také vyrábět.

Respekt se vyplácí

Miroslava Bednářová rozptyluje obavy, které by někteří rodiče mohli mít. Není podle ní důvod se například obávat, že dítě nezvládne přechod z Montessori tříd do běžných tříd druhého stupně. Na místě podle ní nejsou ani obavy, že dítě, které je vychováváno jako rovnocenný partner, nebude uznávat autority a pravidla. „Pokud se k dítěti chovám s respektem, mohu očekávat i vyžadovat, aby se ono ke mně také tak chovalo a nepřestane jen proto, že zajdu za roh. Naopak, pokud se k dítěti chovám nadřazeně, vynucuji si poslušnost sankcí či odmítnutím, nebude dítě cítit respekt, ale strach a nepřijme takto vynucené chování za své," vysvětluje.