Pane Musile, jaké další důvody vedly ke vzniku registru?
Firmy si tak mohou ověřit, zda opravdu mají rodinný byznys podle vládní definice a získávají tím možnost používat státní logo Rodinný podnik ČR. Rodinnost podnikání je brána jako marketinková výhoda. Zároveň vzniká silná komunita českých rodinných firem, která se podáním přihlášky hlásí ke Kodexu rodinného podnikání. Komunikace s majiteli nám pomáhá připravovat programy na podporu rodinného podnikání.

Co vše dokážete díky registru rodinným podnikům nabídnout?
Vedle výše uvedených přínosů vytváříme postupně nabídku komerčních služeb a produktů, kde české rodinné podniky získají od dodavatele speciální výhody.

Kolik rodinných podniků registrujete?
Máme zhruba 500 registrovaných rodinných firem všech velikostí a z různých oborů činnosti. Toto množství překonalo naše očekávání s ohledem na složitý rok koronavirové krize.

Kolik rodinných podniků je u nás?
Odhadujeme, že to může být 800 tisíc rodinných firem a živností.

Proč nejsou všechny registrovány u asociace?
Nejsme schopni oslovit všechny rodinné firmy, aby se k nim tato informace dostala, a některé nepotřebují být jakkoliv registrované a také nyní mají dost svých starostí. Chceme dále vyvíjet tlak na vládu, aby pro rodinné podniky připravila další programy k podpoře jejich činnosti. Rodinné podnikání je páteří našeho hospodářství a zaslouží si další pozornost.

Jaké dopady na činnost a záměry asociace v souvislosti s rodinnými podniky měla a má „doba covidová“?
Pořádání oblíbených kulatých stolů jsme přesunuli do virtuálního prostoru. Je to náhražka, ale bohužel to atmosféru komorních střetávání a výměny zkušeností majitelů rodinných nenahradí. Podařilo se nám i přes stížené podmínky rozeběhnout činnost sekce Kvalita v rodinném podnikání pod Radou kvality ČR a odborná komise vybrala vítěze letošního ročníku. Je známé, které rodiny z přihlášených mají nejlepší systém na řízení své firmy. Tradiční soutěž Equa bank Rodinná firma roku také proběhla, vítězové byli dekorováni a přenos z této události byl vysílán pomocí video přenosu.

Zaznamenáváte i v této době zájem o vstup do registru?
Týdně zpracováváme v průměru deset nových přihlášek k registraci. To je výborné.

Ve kterých oborech se takzvaně dědí podniky z generace na generaci nejčastěji?
Jde o proces napříč všemi obory. Většina rodinných firem byla založena v devadesátých letech minulého století, generace zakladatelů je v důchodovém věku a firmy musí předávat na mladší generaci. Tato dekáda je dekádou předávání kormidel českých rodinných firem.

Co čeká v letošním roce AMSPŽ ČR ve spojitosti s registrem rodinných podniků a v oblasti rodinného podnikání?
Ve Výboru pro registraci a rozvoj rodinného podnikání jednáme o drobné úpravě textu definice, kterou bychom chtěli vládě předložit ke schválení. Vedle toho se chceme letos zaměřit na vytvoření co nejširší vzdělávací a poradenské platformy pro rodinné firmy na celém území ČR. Do tohoto projektu jsou zapojené některé univerzity. Vzdělávání by majitelům RF mělo pomoci zvládnout náročné období generační výměny. To je proces, který nemají zatím kde odkoukat u nás, a tak se zkušenosti ze zahraničí k nám musí dostat přes vzdělávací organizace. Za chyby v procesu mezigeneračního předávání se v rodinách a firmách platí vysoká cena – roztržky v rodinách mají vliv na fungování firem a my jsme si dali za úkol pomoci převést co nejvíce českých rodinných firem na další generaci podnikatelů. Nechceme, aby toto rodinné stříbro naší republiky skončilo v cizích rukou.

Definice rodinného podniku
• Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

• Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.

• Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.