Akciová společnost Eko–kom ve spolupráci s městem Hradec Králové realizuje projekt průzkumu skladby komunálního odpadu. Ve dvanácti místních šetřeních na překladišti komunálního odpadu na Temešváru je zjišťováno, zda občané města správně třídí odpad. V rámci analytického projektu společnosti Eko–kom, a.s. je sledováno, jaké odpady vyhazují občané Hradce. Rozborem skladby odpadu se zjistí například jeho složení, objem, váha a podíly jednotlivých složek a materiálů. Získané údaje poslouží městu, ale také společnosti Eko–kom. V současnosti probíhají první tři místní šetření, kdy dochází k rozboru mimo jiné papírového odpadu, plastového odpadu a komunálního odpadu. Pro zajištění vypovídací hodnoty rozborů jsou zkoumané odpady sváženy z různých částí města. „Tyto údaje jsou velice cenným zdrojem informací, které nám ukážou, jak lidé nakládají se svými odpadky, co vše vyhazují, nakolik odpady třídí a jaké množství odpadu se dá ještě využít. Tyto údaje nám poslouží pro vyhodnocení účinnosti sběru a kvality třídění. Z rozborů komunálního odpadu zjistíme například podíl bioodpadu, který dále můžeme použít jako podklad při plánování dalšího rozvoje kompostování a sběru bioodpadu od občanů města,“ sdělila nám Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora města Hradce Králové.