Srny jsou v pokročilém stádiu gravidity, koncem května již budou klást mláďata, mají proto omezenou pohyblivost. Proto je na místě dodržovat zákaz volného pohybu psů a krotit bezohlednost motorkářů a čtyřkolkářů. Ti jsou mnohdy agresivní, nereagují na výzvy a svoji bezohlednost nechápou. Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín. Myslivci se snaží přesvědčit zemědělce, aby z nepravidelných okrajů pozemků v blízkosti lesa vytvořili biopásy pro zvěř. Zemědělci mohou na tyto místa pobírat výhodné dotace a volně žijící živočichové mají zdroj potravy.
Největší škody jsou na porostech způsobovány právě na pozemcích v těsné blízkosti lesa či v zářezech polí do lesa (nepravidelné okraje), a umístění biopásů do takovýchto lokalit předchází problémům se škodami na porostech. Na česká pole se vrátila širokozáběrová mechanizace, silné traktory, postřikovače jezdí na polích i v noci, aby byly co nejdříve vráceny jejich vysoké pořizovací náklady. Nejsou výjimkou stroje na zpracování půdy a secí stroje se záběrem až 12 m a pohybují se po poli při práci rychlostí 15 km/h, což masakruje zvláště zajíce a další drobnou zvěř. Na polích jsou prováděny postřiky proti plevelům, chorobám a škůdcům plodin v kombinaci přihnojováním plodin hnojivy. I když má Česká republika mnohem menší spotřebu hnojiv a pesticidů než vyspělé země Západní Evropy, drobnou zvěř likviduje používání rychle jedoucí širokozáběrové mechanizace, automobilová doprava a rapidní nárůst predátorů.
Lesníci kontrolují nálet kůrovců do lapáků, pravidelně sledují feromonové lapače a podle síly rojení kůrovce musí činit opatření. Ačkoliv na Šumavě byl použit přípravek na ochranu rostlin proti kůrovci, který lze koupit v každém obchodu s potravinami, ekologičtí aktivisté ho v mediální hysterii vykreslují jako nebezpečný pesticid.
Myslivečtí hospodáři hodnotí provedení oprav posedů a krmelců. Květen je pro myslivce časem obeznání kvality mladých srnců, od 16. května začne jejich průběrný lov. Na vhodná místa jsou nově umísťovány posedy. Je samozřejmostí, že umístnění nového mysliveckého zařízení je nejprve projednáno s majitelem pozemku. Práva vlastníků pozemků jsou garantována novým Zákonem o myslivosti a musí být respektována. Každoročně je upytlačeno několik tisíc zákonem chráněných kormoránů, volavek i vyder bez jakéhokoliv zájmu ekologických aktivistů a médií.
Díky komplikované administrativě zemědělci v letošním roce omezují výměru GMO kukuřice odolné vůči nebezpečnému zavíječi kukuřičném. Z pohledu zvěře přináší odolná kukuřice menší zatížení insekticidy, které jsou na běžných plochách pro regulaci škodlivého zavíječe nezbytné. Na každém hektaru ošetřené plochy kukuřice ošetřené insekticidy zbytečně zahynou miliardy hmyzu včetně dalšího vlivu na necílové organismy.
Dramaticky narůstá zábor kvalitní orné půdy na spekulativní zatravňování pro „ekologické zemědělství“ zaměřené nikoliv na výrobu potravin, ale na čerpání vysokých dotací. Většina těchto ploch v „ekologickém režimu“ je následně oplocena neprodyšným plotem a stává se ekologickou pouští. Velké zábory kvalitní půdy jsou provedeny i na stavby solárních elektráren, kdy rozsáhlé plochy až 70 ha skončily oploceny ostnatým drátem, bez žádného přístupu zvěře. Ekologická elektřina se vyrábí na ekologické poušti.

Ing. Jiří Šilha