Sekce dopravní se zabývá dopravní infrastrukturou Pardubického kraje. Sekce pro vzdělávání se věnuje struktuře absolventů učilišť a otevírání nových učebních oborů. Sekce pro ekologii a životní prostředí prosazuje zájmy členů v oblasti ekologie a životního prostředí. Sekce na podporu malého a středního podnikání má na starost podpůrné programy a pomoc začínajícím podnikatelům. Sekce zahraniční se zabývá rozsáhlou problematikou exportu, importu, nabídky a zahraničních misí. Sekce informatiky sleduje rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a jejich využití pro zdejší podnikatele. Sekce jsou zakládané podle potřeb podnikatelů. Proto bylo nedávno zástupci finančních ústavů a pojišťoven i členů krajské KHK navrženo založit finanční sekci, jejíž statut se v současné době připravuje.